Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право
41. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт * Според Търновската конституция българската държава е "монархия наследствена и конституционна с народно представителство". * правен статус на монарха > "Князът е върховен представител и глава на държавата" (чл. 5 от Конституцията) - на 17 април 1879г. - Пъврото Велико народно събрание избира за княз на България Александър Батенберг; - на 25 юни 1887г. - Третото Велико народно събрание избира за следващ княз - княз Фе

Категория на документа: Документи по Право
 Правоспособност Правоспособност - това е възможността на едно лице да бъде носител на права и задължения. Тя се определя и като абстрактно качество на лице да бъде субект на юридически права и задължения, съществуващи по силата на обективното право. Всеки субект на правото става правоспособен непосредствено след своето раждане до своята смърт, без да подлежи на доказване. В различните етапи на историята и еволюцията на правото и обществото правоспособността е била разглеждана по различни начин

Категория на документа: Документи по Право
 Вина, понятие за вина Вината е основно свойство от престъплението или елемент от понятието за престъпление :)без вина няма престъпление няма наказание. Основна фундаментална постановка на съвременното НП. 19 век насам. Независимо от степента на обществената опасност на деянието, ако липсва вина така или иначе извършеното не представлява престъпление и няма наказателна отговорност. Две основни теории за вината едната от тях това е нормативната, другата е психологическата. Психологическото разби

Категория на документа: Документи по Право
НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС - лекции ОБЩА ЧАСТ Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции в наказателния процес. Наказателнопроцесуална форма. Наказателният процес като дейност представлява взаимодействие между няколко групи субекти, насочен към реализиране на наказателната отговорност. Реализирането на наказателната отговорност - възниква наказателно правоотношение и следва да се реализира наказателната отговорност. Предполага се наказателната отговорност д

Категория на документа: Документи по Право
06.09.2012 год. четвъртък МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО лекции при доц. Ана Страшимирова ПРЕКИ НОРМИ, ОТПАЩАЩИ НОРМИ, ВИДОВЕ ФОРМИ НА ПРИВЪРЗВАНЕ. 1 въпрос Същност на Международното частно право /МЧП/ Кодекс на МЧП - създаден през 2005 Писането на закон в МЧП даде възможност на теорията да издига различни трактовки за същността на МЧП. Теорията свързва МЧП с Гражданско право /ГП/. Съществувала е теория свързваща МЧП с ГП. Указ 55 - прокрадва се възможността че МЧП урежда ГП отношения, но също и ТП

Яндекс.Метрика
92 92 100 100