Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право
Общо понятие за правото.Механизъм на правно регулиране. 1. Обективно - съставна система от правни норми, чрез които държавата регулира поведението на гражданите в обществото. Правните норми съставляват правила за поведение, които въвеждат правните институции, очертават правата и свободите на гражданите, границите, в които те могат да се упражняват, основните принципи,на които се гради обществото и общественото управление. Основен белег на обективното право е неговата нормативност - регулирането

Категория на документа: Документи по Право
 Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: Законодателна власт и администрация в сравнителен план: България - Италия Изготвил: Проверил: Марина Чевдар Ас. д-р К.Боянов Ф.н 1043443 Група 2043 Поток 207 2013 Съдържание: 1 .Същност и функции на законодателната власт на България.....................3 2. Организиране дейността на Народното събрание...................................... 6 3. Същност на законодателната власт на Италия......................................

Категория на документа: Документи по Право
Касационно обжалване Уредбата съдържа съществени отклонения, в сравнение със съществувалите до този момент системи на касационно обжалване. Правото на касационно обжалване представлява публично субективно право като елемент от правото на искова защита. То е сложно право, в латентно състояние, докато не бъде упражнено - както при правото на въззивно обжалване. /Не било обаче част от правото на иск, защото дори и право на иск да е нямало изначално, касацията все пак следва да разгледа делото и да

Категория на документа: Документи по Право
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ Програма - "Право" КУРСОВА РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО НА ТЕМА: СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ ИЗГОТВИЛ: МИРОСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА F30811 Съдебни прения 1.Понятие. 1Съдебни прения наричаме онази част от съдебното заседание,която започва непосредствено след като приключи съдебното следствие, и обхваща речите на страните,в които се подлагат на цялостна оценка събраните и проверени в съдебното следствие доказателствени материали и се правят обосновани из

Категория на документа: Документи по Право
 Тема: Разграничение на международното административно право от сродни отрасли. Съдържание: 1. Увод - същност на международното административно право. - международни отношения. 2. Сравнително право в международен аспект- същност и необходимост. 3. Международно административно право и международно частно право. 4. Международно административно право и правото на Европейския съюз. 5. Международно и вътрешно държавно право. Взаимни влияния между национално и международно право. 6. Международно адми

Яндекс.Метрика
92 92 100 100