Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право
 Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: Законодателна власт и администрация в сравнителен план: България - Италия Изготвил: Проверил: Марина Чевдар Ас. д-р К.Боянов Ф.н 1043443 Група 2043 Поток 207 2013 Съдържание: 1 .Същност и функции на законодателната власт на България.....................3 2. Организиране дейността на Народното събрание...................................... 6 3. Същност на законодателната власт на Италия......................................

Категория на документа: Документи по Право
Касационно обжалване Уредбата съдържа съществени отклонения, в сравнение със съществувалите до този момент системи на касационно обжалване. Правото на касационно обжалване представлява публично субективно право като елемент от правото на искова защита. То е сложно право, в латентно състояние, докато не бъде упражнено - както при правото на въззивно обжалване. /Не било обаче част от правото на иск, защото дори и право на иск да е нямало изначално, касацията все пак следва да разгледа делото и да

Категория на документа: Документи по Право
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ Програма - "Право" КУРСОВА РАБОТА ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО НА ТЕМА: СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ ИЗГОТВИЛ: МИРОСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА F30811 Съдебни прения 1.Понятие. 1Съдебни прения наричаме онази част от съдебното заседание,която започва непосредствено след като приключи съдебното следствие, и обхваща речите на страните,в които се подлагат на цялостна оценка събраните и проверени в съдебното следствие доказателствени материали и се правят обосновани из

Категория на документа: Документи по Право
 Тема: Разграничение на международното административно право от сродни отрасли. Съдържание: 1. Увод - същност на международното административно право. - международни отношения. 2. Сравнително право в международен аспект- същност и необходимост. 3. Международно административно право и международно частно право. 4. Международно административно право и правото на Европейския съюз. 5. Международно и вътрешно държавно право. Взаимни влияния между национално и международно право. 6. Международно адми

Категория на документа: Документи по Право
Русенски университет " Ангел Кънчев" Факултет: Бизнес и Мениджмънт Курсова работа По Основи по правото и Търговско право тема: Търговско право - понятие изготвил: Милена Иванова Иванова фак.№: 115078 специалност: Индустриален мениджмънт група: 39А проверил: /гл. асистент Иво Гъчков/ > История на търговското право Търговското право е възникнало през Средните векове. Най - рано е навлязло в Италия през XII - XIII век, а по - късно и в Германия. Първото търговско право е било съсловно право. Причи

Яндекс.Метрика
92 92 100 100