Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право
Търговско Право Един въпрос от конспекта !. Обща харакеристика на търговското право Търгов Право се заражда на определен етап от развитието на обществено икономическите отношения неговата поява се обуславя от засиленият стокообмен през времето на средновековието - 10век . Развитието на тп у нас започва едва след освобождението през 1897г. у нас е приет първият търговски закон . След национализацията 1947г. практическото значение на тп у нас отпада, като през този период е отменено и старот търг

Категория на документа: Документи по Право
Крумово законодателство Създаденото по времето на хан Крум държавно законодателство е известно като Крумово законодателство .То е първото достигнало до наши дни официално законодателство и единственият писмен правен паметник от езическия период. Крумовото законодатество е създадено в началото на IХ век .Сведения за него дава византийския лексикограф Свидас,които го включва в своя Лексикон създаден през втората половина на Х век. За Крумовото законодателство е писано много.По голямата част от ав

Категория на документа: Документи по Право
Тема № 1 - Същност на ГП-с: защита - санкция; динамичен факт.състав; правоотношение ГП-с е средство за защита с/у незаконосъобразното развитие на гражд.правоотн-я и цели да възстанови законосъобразното им състояние. Незак.съобразно развитие е налице: * правен спор - външно проявено противоречие на правните твърдения на насрещните субекти. Правният спор отнема на правото качеството му на безспорно и го превръща в спорно. Две са проявните форми на правния спор: - неоснователно отричане на право,

Категория на документа: Документи по Право
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ИЗКЛЮЧВАТ ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНИЯ, ПРОТИВОПРАВНИЯ И ВИНОВЕН ХАРАКТЕР НА ДЕЯНИЕТО. Понятието престъпление е законово регламентирано в чл. 9, ал. 1 от НК. -ПРЕСТЪПЛЕНИЕ е това обществено опасно деяние, действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. 1. ЕЛЕМЕНТИ. От това определение се извличат елементите на престъплението, които са следните: 1) Д

Категория на документа: Документи по Право
Обща част Понятието за държавно управление. Изпълнителна власт- от лат. Език администрация означава управление, за това и административно право означава управленческо право. Нормите на административното право регулират обществените отношения, които имат управленчески характер. По принцип управлението на обществото се осъществява в 2 направления. Едното по линия на държавата, а другото по линия на обществените организации. За това говорим за държавно управление и обществено управление. Като разг

Яндекс.Метрика
92 92 100 100