Категория "Право"


Категория на документа: Документи по Право
Крумово законодателство Създаденото по времето на хан Крум държавно законодателство е известно като Крумово законодателство .То е първото достигнало до наши дни официално законодателство и единственият писмен правен паметник от езическия период. Крумовото законодатество е създадено в началото на IХ век .Сведения за него дава византийския лексикограф Свидас,които го включва в своя Лексикон създаден през втората половина на Х век. За Крумовото законодателство е писано много.По голямата част от ав

Категория на документа: Документи по Право
Тема № 1 - Същност на ГП-с: защита - санкция; динамичен факт.състав; правоотношение ГП-с е средство за защита с/у незаконосъобразното развитие на гражд.правоотн-я и цели да възстанови законосъобразното им състояние. Незак.съобразно развитие е налице: * правен спор - външно проявено противоречие на правните твърдения на насрещните субекти. Правният спор отнема на правото качеството му на безспорно и го превръща в спорно. Две са проявните форми на правния спор: - неоснователно отричане на право,

Категория на документа: Документи по Право
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ПОНЯТИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ИЗКЛЮЧВАТ ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНИЯ, ПРОТИВОПРАВНИЯ И ВИНОВЕН ХАРАКТЕР НА ДЕЯНИЕТО. Понятието престъпление е законово регламентирано в чл. 9, ал. 1 от НК. -ПРЕСТЪПЛЕНИЕ е това обществено опасно деяние, действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. 1. ЕЛЕМЕНТИ. От това определение се извличат елементите на престъплението, които са следните: 1) Д

Категория на документа: Документи по Право
Обща част Понятието за държавно управление. Изпълнителна власт- от лат. Език администрация означава управление, за това и административно право означава управленческо право. Нормите на административното право регулират обществените отношения, които имат управленчески характер. По принцип управлението на обществото се осъществява в 2 направления. Едното по линия на държавата, а другото по линия на обществените организации. За това говорим за държавно управление и обществено управление. Като разг

Категория на документа: Документи по Право
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Юридически факултет РЕФЕРАТ по АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН СТАТУТ НА ГРАЖДАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ Тема: Гражданство. Гражданството като фактор за определяне на административноправния статут на физическите лица. ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Мирослава Валентинова Николова Гл. ас. д-р Надежда Христова Специалност: Право Курс IV Ф. № 29160127 гр. София 2012 г. СЪДЪРЖАНИЕ: I. Увод 3 II. Изложение 6 1. Придобиване на българско гражданство по произход 6 2. Придобиване н

Яндекс.Метрика
92 92 100 100