Защита правата и свободите на гражданите според българското законодателство. Омбудсман - правно положение и правомощия.


Категория на документа: Право


Неговите правомощия и правомощията на заместник- омбудсман се прекратяват при:

* установяване на несъвместимост или неизбираемост;

* фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си повече от 6 месеца;

* влизане в сила за умишлени престъпление;

* несправяне със задълженията си и при нарушаване на Конституцията и законите на страната или общоприетите морални права въведени в обществото;

* оставка;

* смърт.

Омбудсманът има право:

* на достъп до органите, техните администрации и лицата по чл. 2, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях;

* да иска и получава навременна, точна и пълна информация от органите, техните администрации и лицата по чл. 2;

* да изразява публично мнение и становища, включително в средствата за масово осведомяване.

По Чл. 21. Омбудсманът е задължен да поддържа публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение.

Чл. 22. задължава омбудсманът внася до 31 март всяка година ежегоден доклад за своята дейност в Народното събрание.

Докладът трябва да съдържа информация за:
* постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили;
* случаите, когато намесата му е имала резултат;
* случаите, когато намесата му е останала без резултат, и причините за това;
* направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;
* зачитането на правата на човека и основните свободи и ефективността на действащото законодателство в тази област;
* дейността на омбудсмана като Национален превантивен механизъм;
* отчет на разходите;
* резюме.

По искане на Народното събрание или по своя инициатива омбудсманът изготвя доклади по отделни случаи от неговата практика.

Омбудсманът по чл. 23 издава годишен бюлетин за своята дейност.

Жалби и сигнали могат да подават физически лица без значение от тяхното гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения. Подадената жалба може да бъде писмена и устна в нея се съдържат трите имена, постоянния адрес, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето срещу което се подава жалба. Може също така да се добавят и доказателства. Жалбата е напълно безплатна. Анонимни жалби, сигнали, нарушения изтегли от 2 години не се разглеждат.

Налага се глоба до 600лв, ако не на по- тежко наказание на всеки който се опита да възпрепятства разследването на омбудсмана. Който не представи в определения от него срок поискани сведения, документи или актове се наказва с 500лв, ако не подлежи на по- тежко наказание.

Омбудсманът няма право да огласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на неговите функции, които са държавна, служебна или търговска тайна или са от личен характер.

В доклада си за 2012 год. омбудсмана Константин Пенчев разкрива емоциите на хората общували с него и неговите впечатления от тях и огорчението им от липсата им на справедливост и лошото отношение към тях. В своя доклад той казва:

" Българските граждани за разумни и мъдри и в писмата си до мен те не искат невъзможни неща, не се оплакват от икономическата криза, безработицата и безпаричието по принцип. Хората обаче с основание са гневни и възмутени от факта, че не получават справедливо разрешаване на конкретните си проблеми нито от страна на държавните и общински власти, нито от съдебната система, нито от доставчиците на услуги." Също така твърди, че хората съвсем са загубили вяра в справедливостта на нашата държава, и че това трябва незабавно да се промени, трябва гражданите отново да повярват в държавността.

През 2013 г. институцията на омбудсмана бе сред малкото, на които хората продължиха да вярват, а тази вяра я направи много по-силна и затова към края на годината много повече държавни и общински органи започнаха да се съобразяват с отправените препоръки. Признак за доверието е безпрецедентното увеличение на сигналите до омбудсмана - през 2013 г. а оказани непосредствено съдействие и защита на 17 775 граждани, което е с 26 % повече спрямо 2012 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защита правата и свободите на гражданите според българското законодателство. Омбудсман - правно положение и правомощия. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.