Защита правата и свободите на гражданите според българското законодателство. Омбудсман - правно положение и правомощия.


Категория на документа: Право5. Културни права - всеки има право да се ползва от националните и общочовешките културни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си принадлежност.

6. Права на жената - държавите, страни по ЕКЗПЧОС се задължават да приемат всички надлежни мерки за ликвидиране на дискриминацията по отношение на жените от страна на което и да е лица, организация или предприятие.

7. Права на детето - всяко дете, без разлика на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, национален или социален произход, имотно състояние или рождение, има право на такива мерки на закрила от страна на неговото семейство, на обществото и на държавата, каквито състоянието му на малолетен изисква.

Изброените права са закрепени в Конституцията на РБ и в редица международни конвенции - Всеобща декларация за правата на човека, ЕКЗПЧОС, Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенция против изтезанията и други форми на жестокост, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Международен пакт за граждански и политически права, Международен пакт за икономически, социални и културни права. Тези документи са подписани от РБ и по силата на чл. 5 ал. 4 КРБ разпоредбите им са задължителни у нас.

Механизми за защита на правата на човека по Европейската конвенция за защита пправата на човека и основните свободи:

1. Подаване на жалба срещу определена държава, нарушила правата на човека пред Европейската комисия по правата на човека.

2. Жалби могат да се подават от едно лице, от група лица/организация, асоциация и др./ или от друга държава. За да бъде приета за разглеждане една жалба, трябва да се докаже от лицето, което я подава, че са опитани всички възможности за правна защита, съществуващи в собствената страна.

3. Защита от Европейския съд по правата на човека. Той решава само дела, които са му предоставени от Европейската комисия или от заинтересуваната държава.

Светът се променя, а с него и хората. Всеки човек се развива в посоката в която ще се чувства добре. Всеки от нас трябва да знае и защитава правата си, а ако не може да се справи сам може да се обърне към лицето което всяка Европейска държава е задължена да има- омбудсман.

Омбудсмана като институция, която защитава правата и интересите на гражданите е предвидена в законодателствата на всички държави членки на Европейския съюз. За първи път тази институция е въведена в Швеция през 1809г. Най- важният елемент от правния статут на омбудсмана са неговите правомощия. Като цяло правомощията на омбудсмана съдържат редица черти в различните страни, но независимо от това сферата на разпространение на правомощията му не е еднаква.

Например омбудсмана на Швеция притежава най- широки правомощия. Омбудсманът е упълномощен да осъществява надзор върху съда и административните органи, издали незаконни актове при изпълнение на служебните си задължения или лица, неизпълняващи задълженията си. Правата и задълженията на амбудсмана включват съблюдаване на функциите на съдилищата и другите обществени институции, както и лицата работещи в тези изнституции.

Докато Датския омбудсман осъществява правомощията си по отношение на държната администрация. Той не може да упражнява контрол върху действията на съдилищата. Той не може да упражнява контрол върху действията на съдилищата. Тпй също не може да разглежда жалби срещу решения на органи, с които се решават спорове между частни лица. Омбудсманът упражнява контрол върху местните органи на държавната администрация.

Омбудсманът в Гърция осъществява посредничеството между гражданите и органите на изпълнителната власт, защитава правата и свободите на гражданите и следи за законообразно и целесъобразно управление на органите на изпълнителната власт. Неговите контролни правомощия се разпростират върху дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, юридическите лица на публичното право, публичните мероприятия, водоснабдяването, електро разпореждането,телекомуникациите и пощенските услуги. От кръга на правомощията на омбудсмана са изключени министерските и заместник- министерските, съда, църквата, военните институции по въпроси свързани с националната отбрана и сигурност, Министерството на вътрешните работи, Държавната юридическа служба, Националната разузнавателна служба. В България за първи път дискусия за въвеждане на институцията омбудсман се появява при разработването на новата Конституция, приета през 1991г.

Омбудсмана е застъпник за правата на хората и пазител на обществения ред. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. За омбудсман се избира български гражданин с висше образование, който притежава високи морални качества и отговаря на условията за избор на народен представител. Неговото избиране става тайно от Народното събрание, избира се този който има повече от половината гласове от гласувалите народни представители. Омбудсманът встъпва в длъжност едва когато положи клетва пред Народното събрание, че ще спазва Конституцията и законите на страната и защитава интересите на човека и основните свободи. Той е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила в Република България. От 20.10.2010 г. омбудсман на нашата държава е Константин Пенчев, който сменя Гиньо Ганев. Гражданите и техните сдружения са под негова закрила винаги когато държавната администрация се държи с тях в противоречие на закона и на етиката, когато качеството на публичната услуга е ниско или несправедливо. В развитите демокрации омбудсманът е "големият брат", само че с положителен знак.

В обхвата му попадат чувствителни области като това как правителството и общините харчат бюджетите си, както и публичните услуги - здравеопазване, образование, социално подпомагане, пазар на труда, осигуряването на нормална жизнена среда, предотвратяването на незаконно строителство.

Правомощия:

* приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавите и общинските органи и техните администрации, както и на лицата на които е възложено да предоставят обществени услуги;

* прави проверки по настъпилите жалби и сигнали;

* отговаря на лицето което го е сезирало в едномесечен срок, ако дадения случай иска по- обширна проверка срока е 3 месеца;

* отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред съответните органи, техните администрации и лица;

* посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;

* прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите;

* уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер;

* омбудсмана може да действа и по своя инициатива когато реши, че не се създават условия за защита правата и свободите на гражданите;

* той може да възлага някой от своите правомощия на заместник- омбудсмана.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защита правата и свободите на гражданите според българското законодателство. Омбудсман - правно положение и правомощия. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.