Защита правата и свободите на гражданите според българското законодателство. Омбудсман - правно положение и правомощия.


Категория на документа: ПравоТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОНИКА

КАТЕДРА "СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ"
КУРСОВА РАБОТА
Дисциплина:Защита правата на човека
Тема: Защита правата и свободите на гражданите според българското законодателство. Омбудсман- правно положение и правомощия

Студент: Проверил:
Милена Николаева Радойнова доц. Л. Аврамов
Специалност: Социален мениджмънт
Факултетен №: 51252447

Гр.Варна 2014

Всички ние сме човешки същества независимо как живеем, изглеждаме, как се изучаваме, какво правим или не, каква е нашата култура, език или принадлежност- всички ние заслужаваме и трябва да живеем пълноценно и достойно. В повечето време от живота си ние сме забързани, замислени за своите дела и не си даваме сметка за едно от най- важните неща в нашия живот- права на човека. Тези права не са съществували винаги. Векове са били нужни за тяхното извоюване и признаване от държавата. Дори и днес има много хора, чиито права се ограничават. Човешките права са дадени по рождение, следователно са неотменими.

В България за първи път правата на човека се признават в Търновската конституция. Там са закрепени основните принципи на свободата, равенството, самоуправление и сигурност. Въведени са правото на сдружаване, правото на образование, принципът, че престъпление е само това деяние, предвидено от закон. Търновската конституция е сравнително модерна за времето си. В нея се съчетават правата и свободите на гражданите с националните свободи. Тя регламентира политическото устройство на страната и въвежда разделянето на властите.

След Втората световна война европейските народи, потресени от нейната трагедия затвърждават убеждението си, че е абсолютно необходимо да се изгради една Европа, свободна, обединена, в която интересите на всички ще бъдат зачитани. През 1949 г. е създаден Съветът на Европа. Той обединява 39 страни включително и Република България. Всяка държава - член на СЕ трябва да зачита демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. Тези ценности са основните принципи на едно по-справедливо общество.

Основните права

1. Право на живот - всеки има право на живот. Посегателството върху него се наказва като най-тежко престъпление.

2. Забрана за изтезания - никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

3. Лична свобода и неприкосновеност - никой не може да бъде обект на на произволен арест или задържане. Всяко задържано лице трябва да бъде уведомено в момента на задържането му за причините за това и да му бъдат съобщени в най-кратък срок обвиненията срещу него. Всяко лице, срещу което е повдигнато обвинение трябва да бъде съдено от нарочен държавен орган в разумен срок от време или да бъде освободено.

4. Право на справедлив съд - всяко лице има право да бъде съдено в разумен срок от предявяване на обвинението от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.

Всяко лице, обвинено в престъпление се счита за невинно до доказване на противното.Всяко лице, има право на адвокатска защита. Ако не разполага със средства за заплащане на адвокат има право да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го изискват интересите на правосъдието.

1. Неприкосновеност на личния живот - всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот на неговото жилище и тайната на неговата кореспонденция.

2. Свобода на съвестта - свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповеданието и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними.Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различни вероизповедания, както между вярващи и невярващи.

3. Свобода на словото и информацията - това право включва свободата на всеки да търси, да получава и да разпространява сведения и идеи от всякакъв вид, било писмено, устно, печатно или като произведение на изкуството или чрез каквото и да е друго средство по свой избор.

4. Свобода на събрания и сдружаването - всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, включително и правото да образува и членува в професионални съюзи за защита на своите интереси.

В интерес на обществото и сигурността държавата може да предвиди ред за упражнение на т.7 и т.8.

1. Избирателни права - всеки гражданин има правото и възможността да взема участие в ръководенето на обществените работи пряко или посредством свободно избрани представители, да гласува и да бъде избиран в истински, периодично провеждани избори, при всеобщо, равно и тайно гласуване.

2. Право на труд - всеки човек има право да изкарва прехраната си чрез труд, свободно избран или приет.

3. Право на обществено осигуряване и социално подпомагане.

4. Право на образование.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Защита правата и свободите на гражданите според българското законодателство. Омбудсман - правно положение и правомощия. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.