Законодателна власт и администрация в сравнителен план: България - Италия


Категория на документа: ПравоУниверситет за национално и световно стопанство

Курсова работа
на тема:
Законодателна власт и администрация в сравнителен план:
България - Италия

Изготвил: Проверил:
Марина Чевдар Ас. д-р К.Боянов
Ф.н 1043443
Група 2043
Поток 207

2013
Съдържание:

1 .Същност и функции на законодателната власт на България.....................3
2. Организиране дейността на Народното събрание...................................... 6
3. Същност на законодателната власт на Италия............................................8
4. Организиране дейността на парламента /Италия/......................................10
5. Източници на информация...........................................................................12

1.Същност и функции на законодателната власт на България

Държавната власт е суверенна ,тъй като притежава независимостта си от която и да е друга власт. Законодателната власт е ограничена до политическа. Законодателната власт може да ограничава естествената свобода, но само със съгласието на граждани, ето защо законодателната власт трябва да се запази за обществото като цяло. Всеки човек се подчинява на законите, защото произтичат от властта на която е учредена с негово съгласие. Огромното значение, обуславя законодателната власт като върховна, свещена и неприкосновена, затова всякакви разпореждания извън законодателната власт нямат силата на закон и гражданите не са задължени да им се подчиняват.

Огромното значение на законодателната власт се свързва и с претенциите относно нейното осъществяване. Очертават се в четири аспекта:
1. законодателната власт трябва да се осъществява чрез закона, законите не следва да се променят за всеки отделен случай, а да следват едно и също правило и за бедния и за богатия.
2. законите имат една цел - благото на гражданите (а не облагодетелстване на законодателя)
3. ограничението на собствеността и определянето на данъците става чрез закон
4. законодателната власт не може да се прехвърли на други органи.
Върховната власт е законодателната, защото това, което законите дават на другите, трябва да стои над тях. Всички други власти произтичат от законодателната.

Върховната власт е законодателната, защото това, което законите дават на другите, трябва да стои над тях. Всички други власти произтичат от законодателната.
България е парламентарна република и законодателната власт е основната власт в страната. Народното събрание притежава законодателната власт и властта да упражнява парламентарен контрол. Най-напред, имаме законодателна власт, която се отнася до процеса на подготовка и прием на закони. В съвременността най-яркият представител на законодателната власт е Парламентът, който в различните страни има различни имена и структура. Съставянето на тази власт е първостепенно значение, тя е "сърцето на държавата". Ето защо, тук суверенитетът не трябва да бъде инцидентен, а постоянен. Това означава, че суверенът в лицето на българския народ трябва да може да упражнява пряко законодателната власт. С други думи, гражданите, съставящи тялото на суверена, трябва да имат неотменимото право на законодателна инициатива, законодателно решение и законодателен контрол. Референдумът е висша форма на демокрация, защото това е пряката воля на народа суверен. Всеки закон, приет от законодателния орган, който не е оспорен от гражданите, се счита за одобрен от народа. За да може обаче да се прилага процедурата на мълчаливото съгласие е необходимо гражданите да могат да инициират референдум.
Пряката демокрация съвсем не означава елиминиране на законодателния орган или неговото разтуряне, нито означава, че всяка седмица ще има референдум. Правото на пряка власт не допуска подмяна на суверена и безконтролно упражняване на властта от страна на политическите пълномощници. Прилагането на пряката демокрация не се изчерпва единствено с провеждането на референдуми. Пряката демокрация може да се прилага и при съставянето на законодателния орган.Законодателният орган трябва да се избира пряко и поименно от народа, което означава, че трябва да се въведе мажоритарна изборна система.

Основното предназначение на законодателната власт е да изразява народния суверенитет, да създава законова основа на държавната власт и гражданското общество, да урежда и гарантира основите на правното положение на гражданите в страната. Тя формира вътрешната и външната политика на страната и създава правните гаранции и механизми за защита на националните интереси и на правата и свободите на човека. Законодателната власт създава условия за стабилност в държавния и о бществения живот, като чрез първичното регулиране на обществените отношения осигурява своевременното отчитане на промените, протичащи в живота, с оглед непрекъснатото развитие на демократичните процеси в България.

Народното събрание осъществява законодателната власт в страната. То е колективен орган и се състои от 240 народни представители, избрани въз основа на общо, равно и пряко избирателно право. Неговият състав е постоянен и не зависи от броя на населението в страната. Народното събрание се избира за срок от 4 години (четиригодишен мандат).

Народни представители могат да бъдат всички български граждани, които нямат друго гражданство, навършили са 21 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Те представляват не само своите избиратели, но и целия народ.

Народното събрание е постоянно действащ орган. То само определя времето, през което не заседава. Положението на постоянно действащ орган позволява на Народното събрание да изпълнява нормално функциите си на законодателната власт, който упражнява и парламентарен контрол.

Народното събране се свиква от президента на Републиката най-късно месец след избирането му. Когато президентът не свика новоизбранотото Народно събрание в посочения срок, то се свиква по инициатива на една пета от народните представители.

Първото заседание на Народното събрание се открива от най-възрастния присъстващ народен представител. Откриването на първото заседание поставя началото на процедурата за формирането на Народното събрание като орган. След откриването на заседанието народните представители полагат клетва и от този момент могат да изпълняват своите функции. На това заседание се избират председател и заместник-председатели.

Функциите на Народното събрание (Парламента) са разнообразни и се проявяват в различни измерения. Основните са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Законодателна власт и администрация в сравнителен план: България - Италия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.