Закон за защитетените терирории


Категория на документа: Право


 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Курсова работа

по Административно право

"Закон за защитените територии"

Изготвил:
Азизе Маданова
Фак.номер : 117020 , 55 група

Русе 2012
I.Увод

Защитени територии в България е обобщено понятие, обхващащо всички паркове, резервати, забележителности и защитени местности. В България през годините са обявени множество такива територии. През 1933 г.е обявен първият резерват в България - Силкосия. През 1934 г. е обявен първият природен парк не само в България, но и на Балканския полуостров - Витоша.
Закон за защита на тези територии е обнародван през 1998 г. от тогавашното Народно Събрание, последно е изменен през 2009 г. Той носи името Закон за защитените територии (ЗЗТ). Чрез този закон се въвежда категоризацията на защитените територии,съобразена с международните норми. В момента териториите попадащи под закрилата на този закон представляват около 5% от цялата територия на Република България. В защитените територии влизат над 7% от територията на горските площи. ЗЗТ обособява шест категории защитени територии в България - строги резервати, национални паркове, природни паметници, управляеми/поддържани/резервати, природни паркове и защитени месности.
Политиката по поддържане и управление на защитените територии се осъществява от Министерството на околната среда и водите, както и на неговите органи в съответните райони. Управлението и защитата на защитени територии, които не са държавна собственост, е задача на Министерството на земеделието и горите.

II.Цел на законодателната уредба :

Според чл.1 от " Закона за защитените територии"с този закон се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление.

Целта на законодателната уредба е опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото (чл.2, ал.1 ).

Чрез този закон се въвежда категоризацията на защитените територии,съобразена с международните норми. Чл.5 от ЗТТ гласи следното : Категориите защитени територии са:
1. резерват;
2. национален парк;
3. природна забележителност;
4. поддържан резерват;
5. природен парк;
6. защитена местност.

III. Обшествени отношения, регулирани от този закон:

Този закон урежда обществените отношения, свързани със:

1. опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората;

Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.

2. съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на страната;

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Предназначението на защитените територии не може да се променя освен по реда на глава трета от закона.

3.собствеността :
Въпросите за собствеността са регламентирани в Раздел II от ЗТТ.
Според чл. 8. (1) Парковете с национално значение, посочени в приложение № 1, и природните резервати, посочени в приложение № 2, които служат за задоволяване на обществени потребности с общонародна значимост, са изключителна държавна собственост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Парковете с национално значение са територии по чл. 5, т. 2, които включват естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитания и имат площ над 1000 хектара. В границите им не влизат селища и селищни образувания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Закон за защитетените терирории 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.