Закон за патентите и регистрацията на полезните модели


Категория на документа: Право


- 1 -

Историческо развитие
За да проследим развитието на патентното право до съвремието трябва да споменем и да започнем с това, че първите форми на такова законодателство са били обособени като права на интелектуалната собственост.
В древността интелектуалната собственост не е съществувала. Единствено в Рим е съществувала "закрила на търговските марки" , тъй като те са били пряко свързани с търговския оборот. Регистрация на тези обаче не е имало.
Друга причина за липсата на такава уредба е отсъствието на такава нужда от технологична гледна точка. Макар технологиите да са били на лице, технологичен напредък не е бил търсен до толкова и не е бил употребяван в материалното производство - затова не е съществувала нуждата от негова закрила.
Интерес в историческото развитие на патентното право и неговата уредба представлява и различната приемственост и толерантност на обществото и съответните промени, до които наличието или липсата на такива са довели.
През 14 век във Великобритания първите патенти известни като "letters patent" са служили за подтикването на чужди занаятчии да се заселят по тези земи. Законодателят е предвиждал изгода в прехвърлянето на тези умения на месното население, а не в защитата на интелектуалната собственост или благата от труда.
В следващ етап от развитието на патентното право се появяват злоупотреби с него от липсата на достатъчно ясна, целенасочена и спазвана уредба. Патента бива свързван с монопол, защото патентопритежателите го използвали за увеличаване на цени, власт и по-широк кръг права. Законът търпи сериозна критика.
Следващата вълна на недоволство спрямо закона и на качествено драстична реформа е свързана с административните процеси.
Недостатъчно прецизната уредба на процеса в комбинация с високите такси за притежанието на патент са дали достатъчна подбуда за следващите реформи. Ефикасна и достъпна система е предизвиканият резултат.
Като последен стадий от развитието е премахването на неоснователните патенти. Търси се прецизност в решението, полза от изобретението и защита както на личния интерес на патентодържателя, така и на интереса на ползвателите на патентованата технология.

Цели на законодателната уредба
Законодателната уредба като елемент от устройството на правовата държава има установени основни начала като в такива са обособени нейните принципи и цели. Тези
- 2 -
общи правила за поведение са насочени към индивидуално неопределен кръг от субекти и имат нееднократно действие.
Законът за патентите и регистрация на полезните модели има за цел трайното уреждане на обществените и междуличностни отношения във връзка с предмета на закона. Това може да бъде осъществено единствено придавайки нови правни качества и правно релевантен статут на отделните неперсонализирани субекти и осъществяването на един юридически дискурс за тяхното осъществяване, запазване и защита.
Разделяйки теоретично целите на абсолютни и относителни по въпроса за целите и същността на държавата като феномен можем аналогично да посочим цели както на цялата законодателна уредба, така и на конкретния нормативен акт. Абсолютните цели могат да бъдат квалифицирани като вечни цели; те трябва да останат неподвластни на промените на времената и епохите. Такава цел е законодателството да способства за осъществяването по най-добрия възможен начин съвместния живот на хората - Fiat iustitia, et pereat mundus. От друга страна относителните цели отразяват динамиката в развиващото се разбиране по отделни проблеми и въпроси, които правото има за цел трайно да уреди.
Като основна цел на този нормативен акт е редно да определим организиращата му и подреждаща функция за постигане на справедлив ред. Канализиране и приближаване на интересите, както и избягване и решаване на конфликти.
Целите на този закон са юридическата уредба на отношенията възникващи при създаването, закрилата и използването на патентоспособните изобретения и на полезни модели; унифицирането на
правата и задълженията, както за българските граждани, така и за всички чуждестранни граждани и юридически лица, които имат участие в международни договори, в които страна е Република България, по отношения засягащи патентоспособните изобретения и полезните модели; определянето на основните позиции и тяхното място.
Основна цел на тази законова уредба е поощряването и запазването на идейното и новаторското сред българските изобретатели.
Друга важна цел е организацията на Патентно ведомство, което да извършва административните функции необходими за прилагането на нормативния акт.

Обществени отношения, предмет на трайна уредба от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Трайно уредените обществените отношения с помощта на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели са такива отношения възникващи при създаването,
- 3 -
закрилата и използването на патентоспособните изобретения и на полезни модели. Цялостната защита на субективните права върху патент или полезен модел са в центъра на трайната уредба. Законодателят е преценил, че не е достатъчно единствено да регламентира създаването на патенти и полезни модели. Необходимо е да бъде урегулирана и защитата, а също така и използването им. Именно в това е характеристика за трайна уредба.
Унифицирането на правата и задълженията, както за българските граждани, така и за всички чуждестранни граждани и юридически лица, които имат участие в международни договори, в които страна е Република България, по отношения засягащи патентоспособните изобретения и полезните модели. Като част от едно по-голямо правно семейство законодателството на Република България трябва да се съобразява и с нормите поставяни от Европейския Съюз и да унифицира своите норми, така че нормативните актове да работят съгласувано и справедливо. А и е необходимо това да бъде направено и за всички останали международни договори, в които Република България е страна.

Принципи на правната уредба
Липсата на нарочно упоменати принципи в разпоредбите на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели ни принуждава да си служим с аналогия, за да разпознаем умисъла на законодателя.
За основен принцип може да бъде възприет посоченият за "върховен" в преамбюла на Конституцията на Република България "принцип на правата на личността, нейното достойнство и сигурност". Няма друго право, което да характеризира съвременните очертания на модерното демократично общество. Правата на личността са събирателен израз за неприкосновеността на личната, свободна и независима воля на индивида както в своето метафизично състояние, така и в своите проявления в действителността, превръщайки се във факти от действителността, които са правно релевантни. Правото на патентна собственост е основано именно на този принцип. Възможността индивида да притежава своята идея и да черпи блага от полезността на интелектуални си труд е идеален пример за приложението на принципа на правото на личността.
"Достойнството на личността" като втори елемент на гореспоменатия принцип може да е показателен за мястото, което собствеността над патент или полезен модел има за личността притежаваща това право. Принципно е уредена необходимостта от защита не просто цялостно правата на личността, но е и специфицирана важността на "достойнството на личността". Не е достатъчно единствено да бъдат черпени блага от
- 4 -
патентите и полезните модели. Трябва да бъде ясно подчертано, че това представлява нещо изконно присъщо на собственика на патенти и полезни модели. Достойнството е онова за личността, което е личността за достойнството.
Принцип на изключителността и монопола. Това е крайъгълен камък в принципната уредба на патентното право. Защитата на патента представлява придобиването от страна на патентопритежателя на изключителни права над производството, разпространението и търговските облаги от своето изобретение.
Принцип на възнаграждението. Основната концепция е, че щом изобретателят е вложил сили, средства, имущество, талант и прочие, то той заслужава съответната награда, а именно защита на неговото изобретение. Това се осъществява чрез облагородяването на труда му.
Общ и прилежащ към всички нормативни актове е принципът на законността. Принципът на законност обуславя начина на формиране и функциониране на системата на правото по отношение на прилагането на законовите разпоредби и спазването на законовите изисквания от субектите на правото.

Субекти, на които ЗПРПМ дава права, задължения и/или правомощия
Възникващи по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели субекти са физически лица, юридически лица, чуждестранни граждани и административни органи. Освен правото на всяко лице да търси интереса и благата си по свое усмотрение в нормативния акт са посочени и конкретните субекти и техните специфични права, задължения и правомощия. Те са:
* Изобретател - Лицето, което е създало изобретение или полезен модел, е негов изобретател. Когато изобретението или полезният модел са създадени от няколко лица, те са съизобретатели.
* Представител - Заявителят, притежателят на права по този закон и всяко лице, което има правото да извършва действия пред Патентното ведомство, може да направи това лично или чрез местен представител по индустриална собственост.
* Преждеползвател - Лице, което до датата на подаване на заявката за патент добросъвестно е използвало изобретението или е извършило необходимата подготовка за използването му, може да продължи да използва изобретението и след тази дата в същия обем.
*
- 5 -
* Послеползвател - Лице, което след прекратяване действието на патента е използвало патентовано изобретение или е извършило необходимата подготовка за използването му, може да продължи да използва изобретението в същия обем и след възстановяване действието на патента
* Патентно ведомство - Патентното ведомство на Република България е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище гр. София. Патентното ведомство е модерна държавна институция, чието призвание е да работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост.
* Отдел по спорове - назначен от председателя на Патентното ведомствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Закон за патентите и регистрацията на полезните модели 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.