Закон за наследството от 1890 г.


Категория на документа: Право


 Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Юридически факултет

РЕФЕРАТ

по дисциплина:Икономикс
на тема: Какви предположения трябва да бъдат направени,за да бъде даден пазар съвършено конкурентен? Обяснете какво е значението на всяко от приетите предположения

Изготвил: Ани Драгнева Драгнева
Фак. Номер: 127024, група 56

Проверил:...................

∕доц. Д-р Е. Трифонов∕

∕гл.ас. Л. Доганова∕

За да се разкрие механизма на действие на даден пазар се прилага метод на моделирането. В условията на пълна конкуренция, пазарът оперира по определен алгоритъм. След неготово опознаване ще бъде относително лесно да анализираме подобни пазарни практики и ситуации.

Съвършената конкуренция на пазара е понятие което характеризира наличието на пълна, неограничена конкуренция между стопанските субекти. Тя поражда класическия механизъм на образуване на пазарните цени и максимални ползи за производители и потребители. Условията за съществуване на съвършена конкуренция са следните:
1) наличие на много продавачи и купувачи на еднородни (хомогенни) продукти на пазара
2) фирмите свободно, без ограничения, могат да влизат и излизат от пазара
3) производителите и потребителите имат малък дял на пазара. По тази причина нито един от тях не може да наложи самостоятелно цената на пазара: тя се образува в зависимост от търсенето и предлагането, а отделните участници на пазара приемат установилата се цена на пазара, т.е. те са price takers.
4) факторите на производство са мобилни, т.е. лесно могат да се прехвърлят от една към друга стопанска дейност
5) стопанските субекти разполагат с пълна и точна информация за състоянието на пазара (равнище на търсене и предлагане, цени). Това предполага, че техните решения: какво, как и за кого да произведат, те са рационални;
6) производителите се конкурират с еднородни продукти, чиито пазарни цени са едни и същи. Пазарът на съвършена конкуренция се характеризира още с понятието ,, амонистична структура на пазара'', което илюстрира наличието на голям брой фирми и потребители, които предлагат и търсят хомогенни продукти. Този пазар не е абстрактна конкуренция, защото е бил доминираща реалност през 18 и 19 век. В съвременните условия, пазара със съвършена конкуренция се среща в много стопански сфери с хомогенност в предлаганите продукти и услуги: селското стопанство, производството на някои хранителни и индустриални продукти, търговията на дребно.

Тук е целесъобразно да дадем отговор и на понятието конкуренция. Тя представлява борба, съперничество между обособените производители за постигането на по изгодни резултати от тяхната стопанска дейност. Методите на конкурентната борба непрекъснато се обогатяват: започват от цената, минават през качеството и стигат до персоналното обслужване на клиентите. Понякога дори се използват и неикономически средства за спечелване на пазарите: създаването на парламентарни лобита, кражбата на технологии и търговски марки, даването на продукти за възлагането на определени поръчки, различни игри на щастието и т.н. Подобни подходи за спечелване на пазари се разглеждат като нарушение на честната, лоялна конкуренция между стопанските субекти.
Когато конкуренцията между стопанските субекти действа пълно и неограничено, се достига до равновесни цени и пазарно равновесие, до максимална ефективност в разпределението на оскъдните ресурси и максимално благоденствие за участващите субекти в пазарните сделки. По тази причина неограничената конкуренция се нарича още съвършена или перфектна, а самият пазар се приема за съвършен (перфектен).

На съвършено конкурентния пазар предлагането се формира от самостоятелни решения и икономическите решения са многобройни, дребни продавачи, при които се образува кривата на пазарното предлагане S. Пазарното търсене и съответно неговата крива D се формират от автономните решения на множеството потребители за количествата стоки, които те ще търсят и купуват.
При съвършената конкуренция пазарът е стихиен резултат от самостоятелните и некоординирани действия на множество стопански субекти, някои от които не е достатъчно силен, за да влияе върху пазарната цена. Пазарната цена на един продукт, продаван на съвършено конкурентния пазар, се определя от пресичането на отрасловата крива на предлагането и пазарната крива за търсенето (фиг.1) . Резултатът от колективните действия на всички фирми се илюстрира от отрасловата крива на предлагането S, а колективните действия на всички домакинства се илюстрират чрез пазарната крива на търсенето D.
При съвършената конкуренция пазарът е този, който определя цената; фирмата приема тази цена и, прилагайки правилото МС=р, определя онзи обем производство, който максимизира печалбата и. По ординатната ос на фиг.1 и 2 е използван еднакъв мащаб т.е. центъра р0 на двете графики е еднакъв. На абсцисите обаче, мащабът е различен равновесното количество Q0 на фиг.2 представлява само една много малка част от равновесното количество Q0 на фиг.1

фиг.1 фиг. 2
Пазарно и фирмено равновесие при съвършена конкуренция

Както вече отбелязахме важно място в икономиката заема конкуренцията. Тя е специфично поведение на взаимодействие и на съперничеството между продавачи или между купувачи, при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси сам или заедно с останалите. Условията, строежът, характерът и механизмите на пазарите формират различни (конкурентни или неконкурентни) пазарни структури.
Конкурентните пазари се характеризират със:
- съвършена конкуренция (при която пазарните сили действат свободно) или несъвършена конкуренция (когато има някакво ограничение в свободата)
- ценова конкуренция (чрез промените в цената) и неценова конкуренция (свързана с качеството на благата, т.е. с полезността).
- вътрешноотраслова (между фирми от един отрасъл) и международноотраслова (от агенти, работещи в различни отрасли).
- вътрешно-национална (като съперничество между национални фирми и международна конкуренция - между фирми от различни страни).
От изброените видове с най-голямо значение са съвършената и несъвършената конкуренция, защото те изразяват различните степени на икономическата свобода.
Съвременната (свободна, перфектна) конкуренция е такъв модел на съперничество, при който голям брой малки и средни фирми се съревновават по между си при производството и реализацията на еднородна продукция в условията на свободен достъп до пазара и информацията и има мобилност на производствените фактори.
Съвършената конкуренция протича при следните условия:
А) Наличие на голям брой независимо действащи един от друг продавачи и купувачи
Б) Еднородност (хомогенност) на продукцията или производствените фактори (капитал и труд), така, че да няма възможност да се предпочете един или друг продавач или фактор.
В) Свободен достъп до всеки отрасъл и пазар и свободно влизане и излизане от тях (т.е. да няма никакви законодателни, технологически, финансови и др. бариери за това).
Г) Пълна прозрачност на пазара. Фирмите- участнички знаят цените на всички суровини и стоки, технологиите на производство, продуктите или пазарите и пр. Това им позволява да предприемат съответните стъпки за защита на своите интереси.
Д) Свободно движение на хора и капитали, свободен пазар на земя.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Закон за наследството от 1890 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.