Закон за женския и детския труд в индустриалните предприятия от 1905г.


Категория на документа: Право


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ

КУРСОВА
РАБОТА
ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЗОСДБ
"Закон за женския и детския труд в индустриалните предприятия 1905г."

Изготвил: Проверил:
Габриела Георгиева, гл.ас. Ив. Ташев
Фак.N: 51352127,
I курс, I група

Варна 2013

Облагите предвидени в закона за насърчаване местната индустрия от 1894г. и в допълнението му от 1896г. остават в сила за всички индустриални заведения,които са ги придобили при режима на този закон или със специално решение на народното събрание.(чл.52)
Министъра на Търговията и Земеделието се натоварва да изработва винаги когато е потребно специална инструкция по прилагането на настоящия закон.(чл.55)
Индустриалните заведения , в които се използва труда на деца и жени,от всякаква възраст, без разлика на техният брой, подлежат на инспекция на труда , упражнявана от Министерството на Търговията и Земеделието.(чл.1)
Всеки собственик , директор или управител на фабрично заведение , занаятчийска работилница , мина или друго индустриално предприятие, в което работят жени от каквато и да била възраст и деца по-малки от 15 годишна възраст , е длъжен всяка година да подава декларация за това , според образец , изработен от Министерството. Декларации се подават през течение на годината винаги , когато са настъпили в заведението или работилницата някои от следните промени :
- продължително спиране на работата
- промени на фирмата на предприятието
- въвеждане на нови механически мотори и др.
Декларации се подават до общинските управления, в района на които се намират заведенията.
Всички лица, които закона завари като собственици или управители на заведения, подчинени на настоящия закон, са длъжни в срок от 3 месеца, след влизането в сила на закона, да подадат декларациите си. (чл.2)
Деца от двата пола, които не са навършили 12-годишна възраст, не могат да бъдат употребявани като работници във фабричните заведения, занаятчийски работилници, по пътищата и други подобни места.
Като изключение могат да бъдат допуснати и деца на възраст по-малки от 12 години, но задължително навършили 10 години и завършили първоначалното си образование, само в заведения, специално определени с указ, издаден след предварително взето решение на Медицинския Съвет и Министерството.
Домашният труд,употребен в полза на каквото и да било промишлено предприятие, извършвано от родители и деца, не подлежи на инспекция по настоящия закон. Ако обаче в една домашна работилница работят чужди деца и жени, на брой повече от 5, разпоредбите на настоящия закон имат пълно приложение относително условията за използване на женския и детския труд. (чл.3)
В опасни за здравето и живота индустриални и промишлени заведения не могат да бъдат употребявани работници от двата пола по-млади от 18 навършени години. (чл.4)
На деца от двата пола, от 12 до 15 години, се забранява да работят повече от 8 часа на денонощие; на жени от каквато и да било възраст, се забранява да работят повече от 10 часа на денонощие. (чл.5)
Деца по-малки от 12 години, но навършили 10 години, не могат да работят повече от 6 часа на ден.
Работата на деца и на жени, от каквато и да била, възраст трябва да има една или повече почивки, които да траят най-малко един час, ако работата трае максимум 8 часа;
и два часа почивка - ако работното време е 10 часа.
В някои случаи работата на деца и жени не може да трае непрекъснато, без почивка, повече от 5 часа.(чл.6)
Нощната работа във всички индустриални заведения се забранява за деца - момчета по-млади от 15- годишна възраст, и за момичета и жени от каквато и да било възраст.
В случай на усилена работа, настъпила след преустановяване производството, в следствие непреодолима сила или непредвидени обстоятелства тази забрана за деца от мъжки пол би могла временно да се преустанови за даден срок, определен от местния комитет на труда, без обаче да работят на нощна работа деца по-млади от 13 години.
Под думата "нощна работа" се разбира работата, която започва в 8 часа вечерта и трае до 5 часа сутринта, за първо време от 1 април до 1 октомври и - от 6 часа вечерта за първо време от 1 октомври до 1 април.
Лица от женски пол, на възраст повече от 15 години, могат като изключение да продължават работата си, съгласно разпоредбите на чл.10 от закона, трябва да имат трудова книжка.
След изтичането, обаче, на 5 години от влизането в сила на настоящият закон, забранява се нощната работа за всички жени, от каквато и да била възраст. (чл.7)
Жените - родилки не могат да бъдат назначени да работят, освен един месец след раждането;
Като изключение, те могат и по-рано да бъдат допуснати на работа, но в някои случаи по-рано от 3 седмици след раждането;
В друг случай те трябва да удостоверят с медицинско свидетелство, че са здрави и в положение да продължат работата, без опасност за здравето им.
През течението на родилният месец те се считат в отпуск без заплата и не губят мястото си на заведението, където са работили до раждането.

Литературни източници : Държавен вестник бр.66 (стр.6-7 )

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Закон за женския и детския труд в индустриалните предприятия от 1905г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.