Въззивно и касационно обжалване


Категория на документа: Право


т. 7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Европейският съд по правата на човека с окончателно решение е установил нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи или на протоколите към нея и новото разглеждане на делото е необходимо, за да се отстранят последиците от нарушението - ако решението е за компенсаторно обезщетение, то няма да бъде приложимо това основание, за да не се дублира защитата - и обезщетение, и отмяна.
Правото на отмяна е публично процесуално право и т.н. /като при въззивното и касацията/ - правото да се търси защита - обект на защита е процесуалното право на отмяна. ВКС с определение ще се произнесе по допустимостта, а по основателността - с решение.
Правото на отмяна е за страна в производството, заинтересована от ново разглеждане на делото. Срокът е посочен за всяко основание поотделно - 305. Не бъдат ли спазени сроковете - става неотменимо - третата фаза на стабилитета на съдебното решение.
Производство - обект на отмяна може да бъде всяко влязло в сила съдебно решение - винаги тричленен състав на ВКС. Писмена молба за отмяна в сроковете, от легитимирани лице и при правен интерес - чрез първоинстанционния съд - 306, ал. 3.
ВКС е обвързан от посочените основания и не може да излиза извън техните рамки. Ако страната неправилно е квалифицирала основанието, в противоречие със собствените си твърдения, съдът следва да установи според твърденията.
Отмяната на решението възстановява висящността - ново разглеждане. Невинаги това е съдът, който е постановил отмененото решение - напр. ако още в началото страната не е надлежно призована.
Подлежат ли на отмяна отменителните решения на ВКС - те не подлежат на обжалване, но на отмяна - да.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въззивно и касационно обжалване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.