Въззивно и касационно обжалване


Категория на документа: Правопредвижда го изрична законова разпоредба /274, ал. 1, т. 2/ -- отказ за обезпечаване на доказателства /напр. чрез делегиран съд/ - може да направи невъзможно събирането на въпросните доказателства; по подведомствеността на делото - 15, ал. 2; възстановяване на срок; правна помощ - 95; отказва се встъпване и привличане - 220.

Неправилното произнасяне по доказателствени искания не подлежи на самостоятелно обжалване; също определенията, с които е даден ход на делото, въпреки че страната е нередовно призована - те водят до порочност на решението.
Компетентен да разглежда частната жалба е следващият по степен съд, който е компетентен и по материалния спор.

Обжалване на определенията на въззивна инстанция -
Пример: хипотеза на обжалвано първоинстанционно решение - въззивният съд следи за допустимостта на иска и на жалбата срещу решението. Той за първи път се произнася по даден процесуален въпрос, затова определението му има първоинстанционен характер, макар да е въззивен съда.
Др. пример: ако има отказ от иска, направен пред въззивния съд, той ще постанови първо преграждащо определение и за да има двуинстанционност на разглеждането - то ще подлежи на обжалване пред ВКС и определението му ще е окончателно.
В тези случаи жалбата пред ВКС не трябва да отговаря на специалните условия за допустимост, тъй като ще действа по същество като втора инстанция.

Другата хипотеза е когато въззивният съд контролира определение на първоинстанционния - напр. когато първата инстанция е приела, че въззивната жалба е недопустима - частна жалба срещу определението ще се разглежда пред въззивния съд. Др. пример е при жалба срещу определението на първата инстанция за връщане на въззивната жалба.
Не подлежат на обжалване определенията на въззивния съд, които не преграждат делото - напр. определение, което отменя определението на първоинстанционния съд за прекратяване на производството.
Не се обжалват пред ВКС определенията по 274, т. 2 - Пример: определение за отказ за допускане на обезпечение на доказателства - определението на въззива, независимо дали уважава или отхвърля не подлежи на обжалване пред ВКС - извежда се от 274, ал. 3, т. 1
Когато има триинстанционо разглеждане на определенията, за да се допусне касацията, трябва да са налице основанията по 280, ал. 1 ГПК.

Обжалване на определенията на ВКС: с които за първи път се произнася по исковото производство, прекратявайки го като недопустимо или за недопустимост на касационна жалба; опр. с които спира, прекратява, отказва да възобнови касационното производство - обжалване пред друг състав на ВКС. Без да се изисква да са налице критериите за достъп по 280.
Определения на ВКС, които не подлежат на обжалване - определение на втория тричленен състав по жалба срещу определението на първия; опр. по 288 - специалните условия за допустимост.

Частна жалба: /частна касационна жалба е тази, която се подава срещу преграждащо развитието на производството определение на въззивен съд, потвърждаващо преграждащото определение на първата инстанция/.
Срок /275, ал. 1/ - едноседмичен от съобщаване на определението /а не от връчването на преписа/.
Форма и съдържание: като при въззивните жалби.
Подава се чрез съда, постановил определението, макар че адресат е по-горния по степен съд. Той проверява допустимост и редовност. След това изпраща препис - 276. В седмичен срок - отговор. Цялата преписка се изпраща на по-горния съд.
чл. 277 - спиране на производството
Инстанцията, компетентна да разгледа частна жалба трябва винаги сама да реши поставения въпрос, а не да връща с указания - прави го с определение, дори и да се произнася по законността на разпореждане.

Този режим се отнася и до други актове, които се произнасят и в неискови производства: до новия ГПК не било ясно на дву или тринстанционно производство подлежат напр. охранителните производства - сега 274, ал. 3. т. 2 - обжалване пред ВКС. Също и в обезпечителния процес.
ВКС в Решение от 2009 приема, че актовете в обезп. производство нямат самостоятелен характер, тъй като само обслужват процеса и не би следвало да подлежат на триинстанционно производство, но след промяната на закона /396, ал. 2/ през 2010 съмнение не може да има, че подлежат на обжалване пред ВКС.

Отмяна на влезли в сила решения

Извънреден /извънинстанционен/ способ за контрол - атакуване на актове, породили СПН. Отнася се само до една от категориите съдебни решения - неправилните - това се извежда от използвания термин - отмяна, защото недопустимите се обезсилват, а нищожните - обявяват.
Способът е централизиран: извършва само от ВКС.
Контролно-отменителен по характер - единствено проверява основанието за отмяна и отменя или оставя в сила, но не решава по същество - тук изключения не са допустими, за разлика от касацията.

Предмет: решенията по съществото на спора; но и решенията за обезсилване и обявяване на нищожност /т. нар контролни решения/. Способът се прилага и спрямо някои определения - при отказ от иск, когато той е атакуван поради невалидност на волята - напр. поради престъпление по т. 2.
Не подлежат на отмяна решенията по 303, ал. 2.
Не подлежат на отмяна по този ред неприсъствено решение /ал. 3/, когато основанията за отмяна са предвидени по особения ред за защита срещу неприсъствено решение; но ако не са - може по 303, т.е. тук е налице относителна забрана.

Основания:
т. 1 - се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно.
Новите обстоятелства са факти, част от основанието на предявения иск, от значение за защитата срещу вече предявеното основание. Това са факти, които следва да са от естество да променят решението, а не само да обогатят аргументацията му. Тези факти трябва да не са станали достояние на съда в хода на делото, но да са били релевантни за делото към момента на приключване на последното съдебното дирене. Това трябва да е следствие от обективни причини, а не поради небрежност на страната.
Нови писмени доказателства: посочен от страната факт е останал недоказан в процеса, впоследствие се открива доказателство - новооткрит документ или новосъздаден документ, който доказва факти, релевантни до приключване на съдебното дирене. Пример - издадена по-късно разписка за извършено плащане. Ако страната е знаела за документа, но поради обективни причини не го е релевирала в процеса - пак се счита за новоткрит документ.
Свидетелските показания не могат да провокират отмяна - само документът.

т. 2 - по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на вещо лице, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител във връзка с решаването на делото - престъпления, дали отражение върху съдебното решение; две групи престъпления - неистинност на документ, свидетел, вещо лице - доказателствени средства; а другата група - престъпно поведение на субект в процеса - връчител, съдия и т. н. - това може да е установено само в НПр или чрез спец. иск по 124, ал. 5.

т. 3. - решението е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено - едно съдебно решение е постановено въз основа на съдържанието на един друг властнически акт, отменен по надлежен ред - напр. при преюдициални правоотношения, където е отменено обуславящото решение с влязъл в сила акт - става въпрос за индивидуални, а не за нормативни актове. /също и при противоречие по общите факти в решения, влезли в сила по отношение на обикновените другари/

т. 4. - между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи - non bis in idem - отмяна на неправилното решение, а не обезсилване на второто решение - подлежи на отмяна само в частта на субективните и обективните предели на СПН, в които решенията си противоречат.
т. 5. и 6 - страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее /напр. призовката е връчена чрез другиго, който не я е предал /; 6. страната при нарушаване на съответните правила е била или съответно не е била представлявана от лице по чл. 29 - процесуални нарушения или обективни причини, свързани с правото на участие на страната в процеса.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въззивно и касационно обжалване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.