Всеобща история на държавата и правото


Категория на документа: Право


 ВСЕОБЩА ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

Обичайно е да се започне с Древния Изток , но там всеобщата история и право нямат въздействие по- нататък върху Зап.Европа и Щатите. Същинското развитие е в Древна Гърция и Древен Рим откъдето придобиваме опит .

Древна Гърция - държавното развитие на древна Гърция има твърде специфичен характер, там не се формира единна държава. В античността се оформят отделни градове-държави наречени - полиси. Развитието на държавата става по един специфичен начин, никога не се формира единна гр.държава. Има единствено исторически извори, които знаем нещо за Древна Атина и за Древна Спарта. Защото точно тези две страни- поради факта, че през своето развитие играят ролята на хегемон в целия гръцки свят и заради различията в тяхното устройство .Съгласно преданието в областта Атика /района, в който се намира гр. Атина/ към 8в.пр.н.е, са съществували 4 отделни племенни групи. В редовете на тези племена настъпва процес на обединяване около едно централно селище - Атина. В съзнанието на гърците този процес е много съществен и са измисли за него думичката - "синойкизъм"-процес на обединяване на племената около Атина. Този процес се преписва на цар Тезей. Племената след това започват да се делят на вертикален принцип(от горе на долу) и се появяват три класи:

-евпатриди/аристократи/;

-геомори/земеделци/;

-демиурзи/занаятчии/;

Само евтпатридите могат да заемат ръководни длъжности. Начело на племената стои племенен вожд "василевс". Властта му никога не е особено силна и в VIII пр.н.е неговият пост е окончателно ликвидиран и никога после в Атина няма царе.

Атиняните започват да практикуват различни способи на колективно управление.Забележете - това става в 8 в. преди Христа !(новата ера)
В началото тези длъжностни лица се наричали архонти. Избират се пожизнено. Едноличния монархически пост се превръща в колегия на архонти.По късно пожизнения им статус се ликвидира и вече имат мандат 10 години. В 683г пр.н.е, започват да се избират ежегодно. За пръв път се изпробва едногодишният управленски мандат и се изпробва успешно. Атиняните го преценяват, като нещо много успешно и важно. Тези мандати се запазват до падането им под римска власт. Състои се от 9 души - съвет на архонтите:

1. архонт-председател на колегията /съвета/, но не е властимащ като първи

2. архонт-висшият военачалник

3. архонт-върховният жрец /върховен свещенослужещ/

4. архонт /

5. архонт /

6. архонт / от 4 до 9 - занимават се с въпросите на правосъдието

7. архонт /

8. архонт /

9. архонт /

Още в 7 в.пр.н.е, на атиняните не е достатъчен този орган. Необходим е орган, който да контролира съвета на архонтите. Държавен орган, контролиращ работата на друг държавен орган "ареопаг" - сформира се от бивши архонти, от хората с необходимия опит. Т.е към 7в.пр.н.е в Атина се утвърждава една аристократична форма на управление на евпатридите.

Също там 6 в.пр.н.е, т.нар демос /народ/ всички извън състава на евпатридите се надигат и искат подобряване на своето материално положение. Искат да се разреши поземления въпрос /аграрна реформа/, да се отмени дълговото робство /много остър проблем през средновековието. Този длъжник, който не може да изплати задължението е обърнат в робство и така заработва, това което дължи, но по-късно и заменено, а по-късно ги хвърлят в ареста, през годините докато близките им не намерят пари да платят задълженията им/. Искат въвеждане на свобода на завещанието, свобода по отношение на частната собственост. Исканията им имат юридически характер. В 594 година, колегията на архонтите задължава един от своите членове- Солон да формулира и да прокара определени реформи.(т.е. всичко което иска "демоса" ,народа. Той осигурява свобода на завещанието, дълговото робство е отменено и се прави нов вид аграрна реформа. Използва исканията на демоса. Солон разделя населението на 4 големи групи по имуществен признак. В първата група - най - богатите, в четвъртата група - най- бедните. Въвежда се правилото, че архонти могат да са лица принадлежащи САМО към първата група. Създава "Съвет на 400-те" - нов вид държавно управление от 400 души, които се избират по 100 от всяка имуществена група. Това вече е една демократична институция - първо е изборна и второ - поне теоретично казано представлява цялото Атинско общество. Той(СЪВЕТА) поема цялата работа на наречената днес изпълнителна власт. Солон запазва ареопага, който продължава да изпълнява контролни функции по отношение на " съвета на 400-те" . Ограничава се властта на аристокрацията,което е политическа победа на 4демоса".Реформите се оказват недостатъчни, обаче. Реформите са продължени от Клисфен, който осъществява едно специално разделяне на населението на древна Атина, но този път на териториален принцип:

1.цялата територия на полиса е разделена на три части:

-чисто градска част /самият град/

-крайбрежна ивица на държавата

-цялата останала територия

От своя страна, всяка от тези три части се дели на по 10 т.нар. тритии / 3 * 10 = 30 тритии, като тези три тритии се обединяват в по-големи териториални образувания наречени - фили(да не се бърка с филия !/ Всяка фила се състои от 3 тритии.

Филиите се получават, като се вземе една трития , по случаен принцип -от градската част, от крайбрежната част и от останалата територия, като не е задължително тези тритии да имат обща граница. Нанася се удар върху аристокрацията и тя за пореден път губи нова доза политическо влияние. На основа на новото териториално устройство на страната Клисфен сформира нови органи на управление, за разлика от Солон. "Съветът на 400-те" е закрит и на негово място е създаден "Съветът на 500-те". По този начин към 5-4 в., особено 4 в.пр.н.е, в древна Атина се формира една система на управление, която е доста сложна, но и доста ефикасна, която наричаме древногръцка /ДРЕВНОАТИНСКА/ робовладелска демокрация. Тази демократична система се опира на няколко съществени държавни институции.
На първо място - народното събрание, това е ключова институция, основно условие - в него влизат всички пълнолетни гръцки граждани. До 470 г всеки гражданин има право да участва,чийто баща е атинянин, а след това и всеки чийто поне един родител е пълноправен гръцки граждани, т.е. и майката се прибавя. На следващо място съответно атинският гражданин трябва да бъде пълнолетен. Атиняните, също като нас -гранична възраст 18 години; за мъжа,но поради участие в армията, атинският граждани има реалната възможност да влезе в състава и да има участие в народното събрание от 20-та си година нагоре. В средата на 5в в периода на класическата древногръцка аристокрация - числото на свободите атински граждани е 42 000 - това са пълнолетни граждани, мъже, свободни и не са лишени от политически права. Земеделските задължения ограничават броя на участващите до 20 000 души. Това са предимно хора живеещи в града, които участват в народното събрание. Не се събират на закрито, няма такова помещение в древна Атина. Събират се на открито, строго определено място; няма като например пазарния площад, храм. Започва рано сутринта, ако има буря или бедствие се закрива или изобщо не се състои събрание. Има церемония при започването, жертвоприношение. До 5в, народното събрание се свиква един път в месеца, а по-късно заради кризата обхванала държавата, започва да се събира и по- често /30 - 40 пъти годишно/. Всяко събрание има определен дневен ред. Възможни са били извънредни събрания, като не са обикновени средствата за събиране, а с тръби със специални звуци за градовете, и с огън за селяните. Има специални чиновници, които свикват събранията и се грижат за техния ред. Внасянето на проекти за решение е доста бюрократична процедура. Документи постъпват от съвета на 500-те. Има забрана да се обсъжда и да се разглежда без съвета на 500-те. Ако има такова разглеждане, решенията отново се внасят в съвета на 500-те и минават под процедурата на одобрението. Реда за работа в народното събрание е съответно документ, който се изчита и след това се гласува, дали документа направо да се гласува или първо да се обсъжда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Всеобща история на държавата и правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.