Вина, умисъл


Категория на документа: Право
Вина, понятие за вина

Вината е основно свойство от престъплението или елемент от понятието за престъпление :)без вина няма престъпление няма наказание.
Основна фундаментална постановка на съвременното НП. 19 век насам.
Независимо от степента на обществената опасност на деянието, ако липсва вина така или иначе извършеното не представлява престъпление и няма наказателна отговорност.
Две основни теории за вината едната от тях това е нормативната, другата е психологическата. Психологическото разбиране за вината :) съгласно първата, вината това е УКОР-а на деянието. Според неподлежащата на контрол оценка на съдията. Въпросът за вината е въпрос на субективната оценка на съдията на неговото разбиране дали деянието е укоримо или не...
Съгласно тази теория това какво е предвиждал искал и т.н. са само симптоми но не и нейната същност.
1 НК от 1896 до сега, се придържа към психологическата теория.
Психическото отношение на субекта към извършеното обществено опасно и противо правно деяние към неговия обществено опасен характер.

Съгласно това разбиране за вината, първо трябва да се посочи че вината е факт. Психически факт даден във главата във психиката на дееца, вината това са реално протекли във главата на субекта на деянието интелектуални и волеви психически изживявания :Х
Вменяемостта по своята същност интелектуални волеви психически способости на дееца при вината не говорим за психически способности, а за такива психически преживявания. Образно казано за да отворим главата на субекта не можем да видим вината, и след като психическия факт на вината не може да бъде сетивно възприет избор за вината трябва да има съобразно избраните по делото доказателства, извод за вината правим с безспорно установените факти в наказателното производство.
№1 от 57 година Върховен съд. Извод за наличието и формите на вината при убийството се прави като се изхожда от обстановката и от броя на ударите, от тяхната насоченост, дали са насочени към жизнено важни органи, от тяхната сила, действието което е въздействано върху жертвата, едно тълкувателно решение от 63 година. Сами разбирате че когато дееца стреля в УПОР , това е вменяемо лице ако стреля 1 път в главата от упор, ами ако стреля 3 пъти ... дали е искал смъртта дали я е предвиждал ??? ДА !
Канцеларски съдебен език. Тя Яства, отрязал главата и я праснал 2 пъти в масата ....
от друга страна изисква особени усилия, значителна част от усилията са насочени в тази насока.

Вината е субективно свойство на престъплението, субективно от гледна точка на съзнанието на психиката на дееца, от тази гледна точка, до толкова до колкото става дума за преживявания в неговата психика вината е субективно свойство на престъплението. Субективно обективно са относителни понятия , от гледна точка на съзнанието на другите субекти, лежат извън съзнанието на другите субекти. Вината е ОБЕКТИВЕН факт, лежаща извън тяхното съзнание (Съдия прокурор и т.н.) от гледна точка на ДЕЕЦА вината е Субективно свойство на престъплението. Друга е класификацията, материално и идеално. Или е материален или е идеален. Що се касае до релацията обективност субективност... там са относителни нещата.
Виждате от самата дефиниция че въпрос за вина В наказателно правен смисъл може да се постави единствено и само ако имаме извършено деяние, това деяние е обществено опасно и 3-то то е противоправно, наказателно противоправно, едва при наличието на първите 3 свойства изобщо може да се поставя въпрос за вина в наказателно правен смисъл тъкмо заради това е ставало дума поредността на изброяването на свойствата на чл.9 ал.1
5-тото е наказуемост и всяко предходно е абсолютно задължително за наличие на следващото. Без едно няма следващо, щом има вина трябва да има предходните 3. Виновен съм в чисто морален ефект че съм закъснял за среща. Хахаа
ДЕБЕЛО ПОДЧЕРТАВА ЧЕ ЗА ВИНА ГОВОРИМ КАКТО КЪМ СЪСТАВОМЕРНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНИ ПОСЛЕДИЦИ, ТАКА И КЪМ НЕСЪСТАВОМЕРНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕЯНИЕТО !
Основно положение с директна практическа насоченост
а) съставомерните последици: определяща за формата на вината с която е извършено престъплението, ---> определя наказателно правната квалификация по НК.
резултатни ! ... вината към съставомерните последици - отношение към определяне формата на вина с която се извършва престъплението. Ако имаме умишлено убийство (115,116 НК)
ако имаме смърт по непредпазливост. 122 по нк
Б) несъставомерни обществено опасни последици: за да се има предвид реално настъпилите обществено опасни последици. По отношение на тях деецът трябва да е действал ВИНОВНО !
КОГАТО ОТНОШЕНИЕ НА РЕАЛНО НАСТЪПИЛИТЕ НЕСЪСТАВОМЕРНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТСЪСТВА ВИНАТА , тези последици не могат да бъдат взети предвид при определяне на наказанието. Да бъдем изправени пред отговорност, без вина. Да лежи няколко години повече в затвора, ако по отношение на тези несъставомерни липсва вината.
Несъставомерни последици, много често несъставомерните обществено опасни последици, 2,3 или повече....
147 клевета, несъставомерни, Заболяване на наклеветения, друга несътавомерна последица, уволнен от работа, жена му го напуснала и т.н.
Несъставомерна последица, виновното може да бъде различно, да действа с евентуален умисъл, по отношение на други самонадеяно, по отношение на други небрежно.

ЗА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПРЕДВИД, е достатъчно да има някаква ВИНА, включително и непредпазлива вина при УМИШЛЕНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
Формите на вина са две, умисъл и непредпазливост. Изрично в този смисъл чл.11 ал.1 казва че обществено опасното деяние е извършено виновно когато е извършено умишлено. (двете форми на вината) няма 3-та форма.

Ако едно деяние не е нито умишлено, нито непредпазливо, категоричния извод е че то не е виновно...
от своя страна умисъла се разпада на два ПРЯК и ЕВЕНТУАЛЕН.
Непредпазливостта -->самонадеяност и небрежност.
Редица особености, времето за решение на извършване на престъплението, преди или повреме, от гледна точка емоционалното състояние на дееца, дали е бил в състояние на афект или в спокойно състояние и други подобни критерии, различни разновидности на вината. Но всички тези разновидности са в рамките на умисъла и непредпазливостта.
Х момент към който се определя наличието и формите на вината: този меродавен момент е към "Извършване на деянието" точно какво е предвиждал искал и т.н. неговия субект. Няма значение предходния момент преди извършването на деянието, а също и момента след него. Пр:
взел решение да умъртви съседа. Обмисля как да извърши престъплението и една сутрин бързайки за работа, рано сутринта в мъглата прегазва своя съсед при тръгване за работа, и причинява неговата смърт. В момента на деянието какво е искал, допускал ... не е предвиждал и т.н. Небрежна форма на вина
няма генерален умисъл, наличието и формите на вината се определят след деянието след като последиците са реалност. При положение че деецът не е имал идеята и представата за тях, че е причинил умишлено (реално те вече са настъпили).
Вменяемост/вина :)
Вината е реализацията
ако субекта е бил невменяем, или е действал при липса на вменяемост, тогава изобщо не се поставя въпрос за ВИНА :) (хаха) тогава вината по дефиниция липсва щом липсва вменяемостта като основно свойство на субекта на престъплението , липсва вината 4-тото свойство на престъплението по чл.9 ал.1 и за това невменяемия не върши престъпление производство не се образува/образуваното се прекратява на това основание и това е БЕЗСПОРНО !
Деянието съзнателен волеви акт, този въпрос е дискусионен.
Какво значи липса на вина? В момента на деянието деецът не е предвиждал последиците, не е знаел какво причинява, не е разбирал какво причинява, и + това освен това не е могъл (не е имал субективната възможност да ги предвиди тези последици). Да проумее какво причинява. Сами разбираме че след като деецът вършейки нещо не знае какво причинява и не е в състояние да разбере представата си за тези последици той няма контра мотив който да го "въздържи " от извършване на деянието. Той няма вариант на поведение защото не е годен да изведе контра мотиви.
Интелектуални волеви но психически способности на дееца, преди всичко става дума за интелектуални психически способности, могъл да разбира свойството и значението !!! т.е. имал психическата способност да разбере свойството и значението, а това преведено "Деецът имал психическата способност да предвиди обществено опасните последици, имал интелекта, нормалния интелект да предвиди, обществено опасните последици на такъв вид деяния, към които спада и конкретно извършеното от него. Този които няма интелекта да изведе представата за обществено опасните последици да изведе извод ... вменяемостта означава че той знае че като ..... действа така може да причини смъртта със Ударите с Бухалка по главата примерно ... и сега сами разбираме при липсваща вменяемост той нито е разбирал нито е предвиждал, нито е имал възможността за това. Точно това е липсата на вина. Той не само не е предвиждал но и не би могъл да предвиди обществено опасните последици причинени от него. Именно това е липсата на вина. Това че от друга страна или по-нататък субекта действа в състояние на вменяемост, не означава че във всички случаи действа виновно.
Толкова по 19

20 Въпрос УМИСЪЛСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вина, умисъл 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.