Вина - понятие, форма


Категория на документа: Право


Интелектуалните елементи при съзнаваната небрежност обхващат знания и представи относно възможното осъществяване на действително проявения неправомерен фактически състав. А също и представи относно допълнителното проявление на волята, чрез което деецът смята да избегне нежеланите от него противоправни резултати. При двете разновидности несъзнавана небрежност интелектуалните елементи обхващат всички онези преживявания, въз основа на които се изгражда синтетичното ценностно съждение, че деецът е могъл или е трябвало да предвиди неправомерното извършване то него да се избегне.

Волунтаристичните елементи при съзнаваната небрежност обхващат желание да се избегне възможното проявление на противоправното чрез съответни проявления на волята. А при двете форми несъзнавана небрежност - обхващат наличността на всички тези волеви прояви в общото психическо състояние на дееца, които ни дават основание да изградим характерното при тези небрежности синтетично цялостно съждение.

Субективната причинна зависимост показва при небрежността един особен строеж. Тя никога не обхваща в себе си противоправните елементи на извършеното.те се намират в обективна, но никога в субективна причинна зависимост от нашите съзнателни активни преживявания и тяхното външно проявление. Вследствие на това, фактическият състав на небрежни юридически действия не ни разкрива и не може да ни разкрие всички онези усложнения при умисъла.

Но колкото и да се различават по съдържание от преживяванията при умисъла, преживяванията при небрежността подобно на тези при умисъла обхващат съзнанието за противонормния характер не на желанието, а на действително извършеното. Само че то тук има по-особено и по.сложно съдържание. От една страна от обхваща преживяването, че замисленото би било непозволено, противонормно, ако то, даже при липса на всякакво желание, осъществи фактически някои неправомерни резултати. От друга страна, съзнанието за противонормност при небрежни неправомерни юридически действия се включва и в преживяванията, че замисленото би било непозволено, ако при проявлението му се осъществят противоправни елементи поради допуснатата грешка, или пък поради не вземането на нужните мерки, за да се извърши едно обективно правомерно действие.

Правното значение на небрежността е различно. Що се отнася до частно правните последици, небрежността подобно на умисъла мотивира едно обезщетение, по силата на правилото, че "всеки е отговорен за вредата, която е причинил със своята небрежност или непредпазливост". В наказателно правно отношение небрежността не води до наказание освен по изключение, в предвидените от закона случаи. Само субективно не съзнавани небрежни юридически действия се наказват на общо основание поради правилото, усвоено от всички положителни законодателства, че "незнанието или кривото разбиране на наказателния закон не извиняват никой".

Вината е необходим елемент от фактическия състав на всички неправомерни юридически действия. Нейната необходимост произтича от неправомерността на извършеното действие и е функция от нея. Вината е свързана с неправомерността и е дадена заедно с нея. Тя е субективният елемент, който ни позволява да свържем обективната неправомерност, породена вследствие нарушението на правната норма, с извършеното действие и неговия деец. Същинската правна и етическа противонормност не може да съществува без вина и обратно, вината е немислима без противонормност. Заради това тя е на лице само при преживявания, свързани с противонормността. Нейната наличност, под една или друга форма, може да се констатира при всички неправомерни юридически действия.

Използвана литература:

Проф. Ганев, Венелин - Учебник по Обща теория на правото
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вина - понятие, форма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.