Видове субекти на правотворческата дейност


Категория на документа: Право


Видове субекти на правотворческата дейност

В някой случая резултатите от правот.дейност са от изключителна важност за гражданите на една държава. Това са хипотези, когато в максимална степен се засягат потребности и интереси. Тогава е правилно и оправдано гражданите пряко и непосредствено да изразяват волята си, давайки по този начин решение на съответен проблем решим за държавата и обществото. Когато за изпълнението на това решение е необходимо приемането на закон, тази дейност по естеството си е правотворчески, а дейноста се определя като правотворческа. Съвместното им решение спрямо Република България е референдум. За провеждане на референдум с цел получаване на резултати адекватни на обществените нагласи към даден момент, задължително трябва да се вземе предвит следното:

1. Формулировката на въпроса да бъде кратка, ясна и точна, да не внушава повече от един възможен отговор, т.е. участниците в референдума да могат да отговорят еднозначно на поставения въпрос. Преди провеждането на референдума, гражданите трябва да бъдат запознати в подробности с цялата налична информация на обществено значимия въпрос. Отново поднесената информация следва да бъде ясна, точна и разбираема за различните слоеве на населението и на еднаква образователна подготовка, т.е. , следва да бъда взети и мерки изключващи порочната практика- купуване на гласове, стопиране на процесите на манипулиране на населението.

Въпреки положителните характеристики на референдума, могат да бъдат констатирани и някой недостатъци: общественото мнение е лесно манипулируемо, колебливо. Голяма част от населението е необразовано, това може да създаде усложнения в процедурата на провеждане на референдума, а също така и относно точното съответствие м/у резултатите от референдума и действително съществуващите очаквания от обществото.

2. Участници в правотворческата дейност са държавни органин На първо място е Народното събрание / титуляр в законодателската власт/, в резултат на осъществената от него законодателна дейност се приемат закони, органи на изпълненителната власт също участват, те приемат позаконови нормативни актове: правилници, наредби, инструкции. И в двата случая дейността им се предшества от експертна дейност свързана с подготовката на бъдещият Правен Нормативен Акт (ПНА). Това означава, че и експертите изготвящи проекто закона са участници в правотворческата дейност.

3. Корпорациите- във връзка с дейността им по формулирането на корпоративни норми. Това са норми, които са приложими само в дадена корпорация по отношение на нейните работници и служители. Но това е спорно, те по- скоро могат да бъдат определени като субекти на Нормотворческата дейност (НД) .
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове субекти на правотворческата дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.