Видове сделки


Категория на документа: Право


2 ЗН). Сделката с оглед на смъртта може да се яви и договор за застраховка живот,
където задължението за плащане на застрахователно обезщетение настъпва едва
след смъртта на застрахования. Особено важно значение за сделките с оглед на
смърт е делбата, извършена от наследодателя приживе - два вида приживна делба
по българското законодателство (чл. 77 и 80 ЗН): делба-дарение (сделка inter vivos),
делба-завещание (сделка mortis causa).

8. . Видове сделки според интензитета на правните последици по отношение на СП върху предмета на сделката

Делят се на сделки на обикновено управление и сделки на
разпореждане. Тази класификация се провежда съобразно вида и съдържанието на
правните последици, които се пораждат. Нашият закон не съдържа легална
дефиниция на тези два вида сделки. ВС е дал определение в ТР 91/1974 г. Според
ТР на ВС сделка на управление е сделка, насочена към запазване, възстановяване и
поддържане на една вещ, събиране на плодовете от нея, плащане на задължения,
свързани с нея, отдаването й под наем за срок до 3 години, както и предявяване на
владелческите искове по чл. 75 и 76 ЗС. Сделка на разпореждане представлява
сделка, насочена към учредяване, прехвърляне, обременяване или прекратяване на
едно вещно право, учредяване на вещни тежести и обезпечения (залог, ипотека и
т.н.), извършване на действия по физическо разрушаване на вещта, действия по
промяна на предназначението, отказът от право на собственост. Сделка на
управление е заемът за послужване, сключване на договор за влог, отдаване под
наем за срок до 3 години, сключване на договор за аренда. Действие на
разпореждане е сключването на договор за замяна, продажба, за гледане и
издръжка, даване вместо изпълнение, учредяване на ипотека, на залог и т.н.
Нормативна опора за това разграничение ни дава разпоредбата на чл. 229, ал. 2
ЗЗД. Правното значение на деленето на сделките на обикновено управление и
сделки на разпореждане се проявява главно с оглед на чл. 24, ал. 2 и следв. СК в
случай на приложим режим на съпружеска имуществена общност.

9. Видове сделки според връзката на сделката с друга сделка

9.1. Главни сделки - главните сделки могат да проявят правното си действие и без да е необходимо акцесорните сделки да са проявили своето действие.

Акцесорни сделки - тези сделки могат да имат самостоятелно действие, което да е различно от това на главните. Напр. продажба с поръчителство, но тези правни фигури могат да съществуват самостоятелно една от друга (дори по-често е така) - само продажба и само поръчителство.

9.2. Основни правни сделки - за такива сделки говорим тогава, когато сделката проявява самостоятелно правно действие след проявлението на допълнителната сделка. Например самостоятелна е правната сделка при алтернативната продажба, когато тя не може да прояви правните си последици без някой да упражни правото на избор.

Допълнителни правни сделки - тези сделки проявяват правните си последици само във връзка с други сделки.

10. Фидуциарни сделки.

Фидуциарни са сделките, с които се прехвърлят имуществени права, които приобретателят се задължава по-късно обратно да прехвърли на праводателя си. Страните се наричат фидуциант - този, който прехвърля едно свое право, - и фидуциар - приобретателят. За третите лица фидуциарът е притежател на правото и той може да се разпорежда с него, докато във вътрешните отношения между страните по сделката той е само управител. Ако фидуциарът злоупотреби и прехвърли правото на трето лице, фидуциантът може да търси от него отговорност за вреди. Фидуциарните сделки са допустими, въпреки че не са уредени изрично, стига да не се използват за заобикаляне на закона.

Използвана литература:

1. Тасев , С. Гражданско право обща част
2. Калайджиев , А. За основанието на правните сделки
3. Lawsbg.com
4. Bg-pravoto.com
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.