Видове арбитраж, признаване


Категория на документа: Право


Видове арбитраж
19.10.2010
Основното деление е съобразно устройството:
* Ad hoc
* Институционален

Арбитраж аd hoc означава за момента, мимоходом образувано производство - инцидентен арбитраж, огато се учредява за разрешаване на спор/ове, посочени в арбитражното споразумение. Не е обвързан от институция, а се създава за конкретно разрешаване на спора и след това престава да съществува.

Институционален арбитраж - учредява се за разрешаване на неограничен брой спорове, които могат да бъдат възложени на самата институция - към Българската търговска палата, Българска търговска камара, Българска фондова борса, и др. Т.е. към недържавни институции. Споровете се разрешават от арбитри, които действат от името на институцията чрез едноличен или троен състав. Самият арбитраж е недържавно обществено учреждение, администриращо осъществяване на арбитраж по дела, възложени на институцията. Абиртражният съд има органи - председател, президент, секретариат, а също и правилник (ненормативен акт), в който се опр. правила и процедури, които в арбитражното споразумение няма предвидена процедура, страните следва да ги спазват. Правилникът има задължителна сила спрямо страните на основание съгласието им да възложат на институцията за разрешаване на правния спор, а спрямо арбитрите - понеце са се съгласили да разрешат спора от институцията. Те са над 150 в световен мащаб - М/унар. арбитражен съд към М/унар. търговската промишлена палата в Париж и др.

Непосочвайки кой арбитраж ще разреши бъдещият спор, приема се, че арбитражът ще бъде ad hoc и страните сами си избират арбитрите, а не се обръщат към конкретната институция. Понякога последните администрират арбитраж ad hoc - предоставя им се зала и т.н. Но това не е институционален арбитраж, ако страните не се обръщат към институцията.

Отклонения: Производството по арбитраж започва така: Ищецът уведомява ответникът за избрания арбитър и същото прави ответника - двамата арбитъра избират трети и едва след учредяване на арбитражния състав ищецът пуска исковата молба.

Постоянният институционален арбитраж се дели съобразно компетентносттас и може да бъде:
* С обща компетентност
* Специализиран арбитраж

Арбитражът с обща компетентност може да разрешава всякакви спорове с арбитрируем предмет.

А арбитражът със специализирана компетентност е, например, Арбитражният съд към Асоцията на търговските банки или Морски арбитражен съд при Българската морска камара.
* Закрити
* Открити

Закритите арбитражи могат да разглеждат спорове само м/у членуващите в Палатата дружества.

Откритите арбитажи могат да разглеждат спорове без оглед дали страната е членка на тази Камара/палата или не.
* Арбитраж с листа на арбитрите с препоръчителен х-ер
* Арбитраж с листа на арбитрите със задължителен х-ер

Със задължителен х-ер - страните могат да избират арбитър само вкл. в списъка. У нас има повечето листи имат такъв х-ер.

С препоръчителен х-ер - независимо, че еинституционален арбитражът и най-често има две листи (м/унар. арбитраж и вътрешен арбитраж), страните могат да избират и арбитър, невкл. в листата.

У нас, Законът за м/унар. търговски арбитраж позволява и двата вида арбитраж - ad hoc и институционален.
Арбитраж и седалище

Това деление е с оглед вида листи и възможността да се избира материалния закон. Според седалището/местожителството на страната, арбитражът бива м/унар. и вътрешен.

М/унар. арбитраж -> когато седалище (Юл)/местожителството (Фл) на поне една от страните не в РБ - чл.1, ал.1 от ЗМТА. Т.е. арбитраж със седалище в РБ. Когато арбитражният спор се разрешава на територията на РБ, той може да бъде м/унар. и вътрешен. А когато и двете страни са с местоживеене или седалище - чл.1, ал.2 ЗМТА - вътрешен арбитраж.

Арбитраж със страни с бг гражданство и местожителство/седалище в чужбина -> м/унар. арбитраж, а обратното -> вътрешен арбитраж, т.е. има две спорещи страни със седалище/местожителство в РБ.

При м/унар. арбитраж е възможно страните да са избрали в договора приложим чужд материален закон и тогава арбитрите ще прилагат него, за разлика от вътрешния арбитраж, където не е възможно спорът да бъде разрешен от чуждо материално право.
Вътрешен арбитраж

И двете страни са със седалище/местоживеене в РБ, това може да вкл. и ТД с чуждо участие, но със седалище в РБ.

Възможност за приложимост на чуждото материално право -> например, когато един материален договор за доставка на стока е м/у българско и чуждо ТД. Това те определят в договора. Всички видове неизпълнение на договора, пораждащи спор, ще вървят по този закон. Това не е възможно при вътрешния арбитраж.
Място на арбитража
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове арбитраж, признаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.