Видове административни актове на изпълнителните органи


Категория на документа: Право
ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

гр. Благоевград

по Административно право
на тема:
"Видове административни актове на изпълнителните органи"

Изготвил: Проверил:

Благоевград, 2012

I.Увод

Законодателството и практиката на държавната администрация разкриват богато разнообразие на актовете на държавно управление. В българската административно-правна наука съществуват различни класификации на административните актове, издавани от органите на изпълнителната власт. Класификацията се прави на основата на различни критерии.

II.Изложение

Първият критерий, който се използва за класифициране на административните актове е според тяхното съдържание и юридическите им свойства. Според този критерий административните актове се делят на индивидуални, общи и нормативни.

1.Характеристика на индивидуалния административен акт

Този вид административен акт е изрично волеизявление на компетентен държавен орган от една страна, а от друга може да бъде изразен чрез действие или бездействие на компетентния административен орган. Индивидуалният административен акт се характеризира със своята двойна конкретност. Той е конкретизиран по отношение на субектите до които се отнася, адресатът му е точно определено физическо или юридическо лице. Този акт е точно конкретизиран и по отношение на правата и задълженията, които се пораждат от него.

Легална дефиниция за индивидуален административен акт се дава в разпоредбата на чл.21 от АПК. Такъв вид акт е волеизявлението, с което се декларират или констатират вече възникнали права или задължения, т.е. тук са включени и декларативните и констативните административни актове. Индивидуални административни актове са още отказите или въздържанието на административния орган да извърши определено действие.

2.Характеристика на общия административен акт

Той е с еднократно правно действие, с него се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица. В съдържанието са включени конкретно определени права и задължения за неопределен брой адресати, т.е. по своя предмет тези актове са конкретни, но техните адресати са неопределени.

Легална дефиниция се дава в разпоредбата на чл.65 от АПК. По предметното си естество на съдържащото се в тях предписание и по еднократността на изпълнението си, общите административни актове се припокриват напълно с индивидуалните административни актове.

Някои от общите административни актове могат да действат през определен период от време, но този период не е продължителен и най-често се определя със самото издаване на акта, а ако не е точно фиксиран, той е относително определен в зависимост от настъпването на някакво събитие.

3.Характеристика на нормативния административен акт

Този вид акт съдържа в себе си определен брой административно-правни норми. Нормативните административни актове са подзаконови правни актове, отнасящи се до неопределен и неограничен брой адресати и имащи многократно правно действие.

Легална дефиниция се дава в разпоредбата на чл.75 от АПК.

Нормативните административни актове са абстрактни по отношение на субектите, до които се отнасят и по отношение на задълженията, които създават, т.е. по предметното си съдържание. Тези актове се издават по прилагането на закон или на подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Всеки акт има наименование, което сочи вида, автора на акта и неговия основен предмет. Нормативни административни актове са правилниците, наредбите и инструкциите. Те имат задължителен характер и се прилагат многократно винаги когато възникнат условията, предвидени за тяхното действие. Това действие се преустановява когато бъдат изрично отменени с равностоен или с по-висок по степен административен акт.

*Друг критерий за класифициране на административните актове е с оглед на правните последици.

1.Облагоприятстващи административни актове - създават за своите адресати определени права или привилегии, най-често се издават при упражняване на оперативна самостоятелност във връзка с издаването на различни разрешителни.

2.Утежняващи административни актове - с тях се възлагат задължения за техните адресати. Такива са актовете за събиране на такси, данъци и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове административни актове на изпълнителните органи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.