Устройсто и съдебна система в Източна Румелия


Категория на документа: Право


> постоянен комитет
- състои се от 10 народни представители и 3 заместници, избирани ежегодно;
- служи като Административен съвет на генерал-губернатора;
- приема публичноадминистративни правилници, които са със силата на закон между сесиите на ОС.

* главен управител (областен управител) - генерал-губернатора
> представителят на султана в Източна Румелия;
> назначава се от султана с одобрението на Великите сили за срок от 5 години;
> назначава съдиите и другите административни служители;
> под негово ръководство са областната полиция и войската;
> издава актове, които се обнародват под формата на заповеди, декрети;
> трябва да се съвещава с Постоянния комитет по всички въпроси извън кръга на обикновеното изпълнение на законите.

- отговорност на главният управител:
* наказателна
Той отговаря за предателство, нарушаване на ОУ и за причиняване на щети на Турция. Наказателно производство започва служебно от Високата порта или по "оплакване" от ОС (такава жалба трябва да е разписана от 4/7 от депутатите). Разглежда се от специален съд, в 11-членен състав - за да бъде осъден, трябват 7 гласа от състава.
* помощници на главния управител
> Директорат (частен или таен съвет) състои се от:
- главен секретар и директор на вътрешните работи (за разлика от останалите, които се назначават от генерал-губернатора, той се назначава от султана) - отговаря за религиозните общини, общата полиция, състава на Върховния съд и др.;
- директор на правосъдието - управлява личния състав на съдилищата в областта, надзирава прокуратурата, привежда в изпълнение влезлите в сила присъди и др.;
- директор на финансите - изработва проекта за бюджета на областта, проекти за данъчни закони и правилници на финансовите служби и др.;
- директор на народното просвещението - упражнява надзор върху областните възпитателни и учебни заведения и др.;
- директор на земеделието, търговията и обществените строежи - той подпомага обществени строежи, земеделието и търговията, отговаря за лова и риболова и т.н.;
- началник на местната милиция и жандармерия - отговаря за въоръжените сили, снабдяването им с оръжие и т.н.

* Съдебна система
- Органическият устав на Източна Румелия урежда подробно съдебната й система;
- на нея е посветена девета глава: "За съдебните власти";
- според чл. 248 на ОУ правораздавателните органи в областта са:
> кметски съдилища в общини без околийски съдии - кмет и 2 съдебни заседатели - за движими вещи до 300 гроша и други дребни нарушения, за които се предвижда наказание "запиране" до 24ч. или глова 50лв.;
> околийски съдилища - наказателни дела за престъпления, наказвани с лишаване от свобода до един месец или глоба до 1000 лв.;
> окръжни съдилища - имат граждански и наказателен отдел; председател, председател на отдел и член-съдии, има прокурор с помощници и следователи; първа инстанция;
> Върховен съд - седалище в Пловдив; състои се от два отдела - граждански и наказателен; формира се от председател, председател на отдел и 4 член-съдии; ВС е апелативна инстанция; втора инстанция

- в областта правораздават и особени съдилища:
> админидтративни съдилища - във всеки окръг; разглежда спорове от публичноправен характер, за вреди, нанесени на частни лица от администрацията и др.;
> военни съдилища - престъпления, свързани с военната служба или от военизирани лица. Висшата му инстанция е Върховният военен съд, учреден през 1882 г.;
> духовни съдилища - създават се във всяка епархия; разглежда семейно-брачни дела.

* След съединението на Източна Румелия с княжеството установената съдебна система е ликвидирана.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Устройсто и съдебна система в Източна Румелия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.