Условие за законосъобразност на административен акт


Категория на документа: ПравоУСЛОВИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ

За да е редовно издаден административен акт (АА) и да породи желаните правни последици, акта трябва да отговаря на няколко задължително установени от закона условия. Наличието на тези условия формират в цялост законосъобразността на АА. Или разяснено в административноправната теория и практика понятието законосъоразност е - съответствието на АА с изискванията на закона, по отношение на неговите съществени характеристики, съдържащи се в изискванията за законност. Това са : компетентност; неспазване на определена форма; нарушение на административно - производствените правила; противоречие с материално правни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Либсата или не спазването на едно или всичките от предвидените по закон изисквания води до пораждане на основание за оспорването на АА. (изброени в чл.146 АПК)
В моето изложение ще се опитам да разгледам всяко едно от условията в дълбочина.

1. Липса на компетентност. АА се издават от овластените за това административни органи , съобразно с предоставената им от държавата компетентност. Всеки държавен орган е учреден с определени функции, задачи и дейност която ще развива, което е израз на неговата компетентност. Тя посочва кръга от въпроси с които е оправомощен да се занимава органа, както и правомощията с които разполага за решаването на тези въпроси. Тя очертава и кръга от задачи, възложени на отделните органи по осъществяване на държавните функции, за които е нужно органа да има определените властнически правомощия. Тези правомощия съдържащи се в компетентността са адресирани спрямо широк кръг от адресати, определени по общ признак. Например : граждани жители на населено място, водачи на МПС, кметове, общини, данъчни органи и др.

За да може да се прецени дали е налице липса на компетентност е необходимо да се установят границите и съдържанието на компетентността, а тя се определя със закон, друг нормативен акт или възлагане на компетенция от друг висшестоящ орган. Случаи на законодопустимо упражняване на "чужда компетентност" са делегирането и заместването. Това е и своеобразен пример за ПЕРСОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ. Напр: ЗМСМА дава право на кмета на общината да делегира правомощията си на заместник-кмет. В случая правно валидно ще действа онова длъжностно лице на което са делегирани властнически правомощия.
В административната практика може да разграничим още МАТЕРИАЛА (предметна) КОМПЕТЕНТНОСТ - Това означава, че органът може да издава валидни административни актове само в кръга на материята, която му е предоставена като правомощия. Например: Министерството на здравеопазването ще може да формулира и издава валидни актове единствено в сферата на здравеопазването.
Друг вид е ТЕРИТОРИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ - тя е свързана с пространствените граници в които органа може да действа редовно. Например : заповедта на кмета ще породи действия единствено в границите на съответната община, извън границите на административно-териториалната единица, неговата заповед няма да има никакъв правен ефект.
Съществува още и разграничение на компетентността по време - ВРЕМЕННА КОМПЕТЕНТНОСТ . Тя означава, че административният акт ще бъде валиден единствено в рамките от време, когато органът е овластен да упражнява властническите си правомощия, например: кметът на общината може да издава заповеди от момента на полагането на клетвата. Този период ще продължи до полагането на клетвата от новоизбрания кмет.

Тези четири вида компетентност трабва да съществуват комулативно. Отсъствието само на един от видовете компетентност ще доведе АА до недействителност.

2. Неспазване на установената форма. Формата е нормативно регламентирано изискване към представяне на волеизлеянието. Тя е външно изискване към условията и вида при които трябва да се формулира волеизлеянието. За да бъде изчерпателно условие за законосъобразност, формата трябва да е "установена " и "съответна". Какво означава това, "установена" форма означава тя да бъде регламентирана по нормативен път и да е задължителна за даден вид АА. Ако обаче закона не изисква за даден вид АА точно установена форма или различна, каквато органа е преценил за подходяща - акта си остава законосъобразен. "Съответна" форма означава, че към различните АА се предявяват различни изисквания за форма. Напр: чл.59 ал.3 АПК регламентира, че устни актове или такива изразени с действие или бездействие, се издават САМО ако това е предвидено със закон.

Ако в специален закон, няма изрично изискване за форма или отказване от форма, АА се издава в писмена форма и трябва да съдържа изчерпателно всички посочени реквизити в чл.59, ал.2 АПК.

Трябва да се отбележи, че неспазването на установена форма или елемент от АА, води по принцип до унищожаемост. Ако обаче неспазването на форма или съществен елемент от нея е от характер водещ до липса на волеизлеяние, то съответният АА ще бъде нищожен. Например : отсъства разпоредителната част или част от нея, в която се определят задълженията на виновната страна - т.е. липсва важен елемент от волеизлеянието.

Към неспазването на установената форма категорично поставяме и същественото нарушение - ЛИПСА НА МОТИВИ. Това представлява фактическите, правните основания и съображенията, които са ръководили органа за издаването на АА. Липсата им е основание за отмяна на АА за не законосъобразен.

3. Съществено нарушение на административнопроизводствените правила. При издаването на всеки АА се спазва съответна процедура, предвидени от правната норма производствени правила за издаване на акт т.н. производство по издаване. Това производство в АП е съвкупност от действия, които материализират волеизлеянието на административния орган в АА. Тези правила могат да бъдат: - съгласуване с друг държавен орган; срока за уведомление на заинтересованите страни; правилата за събиране на доказателства; утвърждение или одобрение на АА ; съвместно издаване с друг орган и мн.др.

Длъжна съм да подчертая, че не всички нарушения на предвидените от правната норма административнопроизводствени правила, представляват основание за отмяна на АА. Само съществените нарушения на тези правила могат да са основание, а именно когато нарушението е могло и е повлияло върху съдържанието на акта.

4. Противоречие с материално правни разпоредби. Съдържанието на АА трябва да е съобразено с материално-правните изисквания на правната норма и да отговаря на нейната хипотеза. Или с други думи казано, съдържанието на АА , трябва да е в съответствие със закона и нормативните актове въз основа и в изпълнение на който е издаден. Или законосъобразност по същество. Например: при издаване на разрешение за строеж , следва да се отчетат изискванията за отстояние, етажност и други строителни норми установени в ЗУТ. Така издаденият АА не трябва да противоречи на материално правните разпоредби на закона.

5. Несъответствие с целта на закона. АА се издава в изпълнение на закона и е предназначен да постига целта на закона и не може да има за цел друга, освен тази, която се съдържа в закона. Всеки закон е създаден с определена цел, определен резултат който към който съзнателно се стреми законодателя. Правно значима е тази социална цел, която е въплатена и обиктивирана в правна норма - именно тя придобива качеството на правна цел. Целта е основен и решаващ критерий за ефективността на правоприлагащата дейност, тя е и постоянен нормативен ориентир. АА е своеобразен способ за направление на общественото поведение и също има своя цел, независимо дали е израззена пряко или не АА ще изпълни своята роля за постигане на общественополезна цел. Това може да стане само когато е издаден в съответствие с целта на закона въз основа на който е издаден. Възможное и АА да преследва не една а няколко цели - цел извлечена от основните принципи на правната с-ма; цел на непосредствено приложимата правна норма; общата цел на НА (раздел, глава, дял..). достатъчно е само една от целите да е надлежна за да остане акта валиден. Изискването за съответствие на АА с целта на закона е изискване за законосъобразност, от което следва , че не спазването му го прави недействителен (нищожен или унищожаем).

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Условие за законосъобразност на административен акт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.