Учение за конституцията и конституционното развитие на Република България


Категория на документа: Право


Учение за К и конституционно развитие на РБ

К е историческа категория, която не винаги е съпътствала държавата и правото.
Възниква по време на буржоазните революции.
За първата К в света се приема тази на САЩ(1779 г.), а за първа в Европа тази на Франция (1791 г.).
В Древността механизмите на публичната власт са били предназначение за осъществяване на привилегироваността на обществото.
По време на Средновековието се поражда светската власт и се счита, че държавната власт има божествен произход.
По време на демократичното общество има стремеж за принципно единство в устройството и начина на действие.

Форми и функции на К

Няма К в обществото, в която да не се осигурява защита на правата и свободите на гражданите и да не се установява принципа за разделение на властите.
К отразява съществуващите обществени отношения.
Факта, че в съответствие с К се провъзгласява принципа за нар.суверенитет не означава реално върховенство на народа / чл.1, ал.2-КРБ /
Всяка К съдържа следните положения:
- Определя устройството на Д и взаимоотношенията м/у субектите
- В нея се дава характеристика на ДВ, като се очертава принципа на нар.суверенитет
- Съдържа принципите на организацията и дейността на политическата система
- Осигурява участието на гражданите в управлението
- Съдържа и положения отнасящи се до формирането и осъществяване но общата воля
- Много важно място в К заема каталога на правата и свободите на гражданите

К е основен З на Д и обществото, който реализира основите на най-значимите обществени отношения в съответствие с интересите и волята на господстващите икономически и политически сили, тя е база за развитие на законодателството и цялата правотворческа дейност на Д.
К, е върховен З, акт който има най-голяма юридическа сила, и се приема по особен установен в нея ред.
К се приема чрез специален държавен орган, какъвто в Б-я е ВНС, или чрез провеждане на референдум.

Съдържание на К

Съдържанието на К е структурирано и обособено в определена форма ; най-често притежава две части
-Преамбюл
-Нормативна част, в която се обособяват глави, раздели, членове, букви и алинеи

Всяка К се обуславя в структурно отношение от съответната фирософия.Съществуват две философии в тази връзка:
-Институционална философия- Извежда на преден план институционализирането на публичната с-ра
-Либерална философия-Дава приоритет на правата и свободите на индивида, като съдържа гаранции за тяхното осъществяване.
Преамбюла на К има нормативно значение, към съдържанието му се обявява верността на общочовешките ценности.Негов върховен принцип са правата на личността, нейното достойнство и сигурност.В преамбюла на нашата К се дава характеристиката на Д, която има три елемента демократичен ел., правов ел., социален ел.

Правна същност на К

Въпроса за правната същност на К все още е дискусионен и има основополагащо значение в правната система.
Тази правна същност изисква и се изразява в осложнен законотворчески процес при нейното приемане, изменение и допълнение.
Първата основна правна черта, е че К представлява основен З не само на Д, но и на обществото.Тя е в основата на организацията на ДВ.
Като основен З К урежда основните обществени отношения, като ги регулира първично.К представлява юридически мост м/у Д и обществото и създава необходимите условия за развитието на гражданското общество.

Юридическа сила на К

Юридическата сила на К зависи главно от три обстоятелства, които са регулираните обществени отношения, мястото на органите в системата на държавния апарат, степента на правната абстракност.
К има висша юридическа сила, т.е. всички останали нормативно-правни актове не трябва да и противоречат.
Върховенството на К се определя от факта, че действията на правните субекти следва да бъдат съобразени с неговите разпоредби.
Конституционно правните норми уреждат по най-общ начин и първично съответните обществени отношения.
К, която е ЮА има подчертана политическа насоченост, тя е относително стабилен правен акт.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учение за конституцията и конституционното развитие на Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.