Търговско представителство – понятие и видове. Отграничения на представителството в гражданското право.


Категория на документа: ПравоКУРСОВА РАБОТА

По: Обща теория на търговското право

На тема: Търговско представителство - понятие и видове. Отграничения на представителството в гражданското право

Изготвил:
Факултетен №:
Специалност:
Курс:
Форма на обучение:

Проверил:

Съдържание:

§1. Увод

§2. Търговско представителство

§3. Видове представителство

§4. Отграничение на представителството в гражданското и търговското право

§5. Заключение

§ 1 Увод:

В частното право субектите извършват правни действия, упражняват свои права и изпълняват правните си задължения, като сами формират воля и сами я изразяват. Правилото е, че правните последици възникват за този, който е обективирал правнорелевантна воля. Но законът допуска изключение от това правило.

Идеята, че от правните действия на едно лице могат да възникнат последици за друго не е била чужда още на древните правни системи. Така в римското право робите, които не са считани за правни субекти и подвластните били овластени да придобиват права за своите господари и да ги задължават в определени граници.1

Римското право не съдържа равна уредба на представителството поради недостатъчно развития обмен.

Отпадането на робството в по- късен етап от историята и преодоляването на натуралния характер на стопанството, развитието на търговията и появата на на нов тип правен субект, юридическото лице, в правния свят обуславят икономически правния институт на представителството. То се утвърждава в законодателствата на страните от Западна Европа като правна категория, която намира приложение в почти всички правни отрасли.

Представителството е правно явление, при което един правен субект (представляван) е обвързан от правомерни правни действия на друго лице (представител).2
§ 2 Търговско представителство:

В търговското право представителството намира израз по следния начин: В неговия най - общ смисъл се изразява и извършването на относително постоянни правни или фактически действия от едно лице - търговски представител, за друго лице - търговец, като правните последици настъпват направо за търговеца.3

За да се прилагат правилата относно търговското представителство, представляваното лице трябва да бъде търговец по смисъла на Търговския закон, следователно лице, физическо или юридическо, което по занятие извършва някоя от сделките посочени в чл. 1 т. 1 - 15 от Търговския закон.

Търговското представителство е институт на обективното търговско право, което в основата си е гражданско, но модифицирано и обогатено със специфичните особености на търговското право, възникнали от необходимостта търговецът да привлича други лица, които да му сътрудничат при извършване на търговска дейност. Например мястото на сключване на сделки е отдалечено от седалището или той не разполага със специални познания или опит.4

Разделянето на труда в едно предприятие, особено от по - голям размер изисква принципалът да има възможност да сключва и чрез други, действащи от негово име, своите сделки. Тези други, за да могат да действат свободно, да използват бързо изменящата се конюнктура, трябва да разполагат с представителна власт. В противен случай би се забавил търговският оборот.5

Търговското представителство се разглежда като институт, нормативно уреден в чл. 21 - 51 на Търговския закон, който урежда отношенията по сътрудничество при извършване на правни и фактически действия от едно лице за друго лице( търговец). Тук се включват същинското представителство, което лежи в основата на прокурата и обикновеното търговско пълномощие (чл. 26 от Търговския закон), както и косвеното представителство, когато лицето сключва сделки от свое име, но за чужда сметка . търговското представителство обхваща и фигурата на търговския помощник.6

Търговското представителство представлява правна конструкция, правоотношение между две лица( представител и представляван), чрез което представителят получава представителна власт и посредством нея встъпва в други правоотношения с трети лица, чрез извършване на правни действия и резултатът от извършените правни действия настъпва в имуществената сфера на представлявания (търговец).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговско представителство – понятие и видове. Отграничения на представителството в гражданското право. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.