Търговско представителство и търговски дружества


Категория на документа: Право


Търговски дружества

Търговско дружество - обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки под обща фирма с общи средства. Всички търговски дружества са юридически лица.
* В зависимост от личностново участие търговските дружества биват:
* Персонални търговски дружества - характеризират се с малък брой съдружници, които са предимно физически лица. При тях основно значение има доверието между съдружниците и личностното им участие в дейността и управлението. Тези дружества нямат задължителни органи за управление. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. При непаричните вноски оценяването се прави от учредителите (съдружниците).
* Капиталови търговски дружества - характеризират се с по-голям брой съдружници, които често са юридически лица. Основно значение има капиталът, като има задължителен минимален капитал за учредяването и съществуването им. Тези дружества имат задължителни органи за управление. Съдружниците отговарят ограничено за задълженията на дружеството. За оценяването на непаричните вноски е предвидена задължителна експертна оценка от трети вещи лица, назначени от регистриращ орган.
* Според отговорността на съдружниците, търговските дружества биват:
* Дружества, при които всички съдружници отговарят неограничено - СД.
* Дружества, при които всички отговарят ограничено - АД и ООД.
* Дружества, при които един или част от тях отговарят неограничено, а друг или част от съдружниците отговарят неограничено - КД и КДА.
* Дружества, при които едни и същи съдружници носят смесена отговорност, като за едни задължения отговарят неограничено, а за други - ограничено.
* Според вида и съдържанието на учредителния акт, търговските дружества са:
* Договорни - договорът трябва да бъде писмен с нотариална заверка на подписите на учредителите. Договорни дружества са СД, КД и ООД.
* Уставни - трябва да бъде спазена обикновена писмена форма. Уставни са АД и КДА.
* Според възможността за образуване и участие само на едно физическо или юридическо лице:
* Еднолични - ООД и АД
* Колективни - СД, КД и КДА.
Събирателно дружество - СД

Събирателното дружество е типично търговско дружество на личността. То е сдружение на дребния капитал. СД е юридическо лице и търговец по дефиниция. Учредители могат да бъдат две или повече физически или юридически лица. Образуването на СД включва:
* Сключване на учредителен договор, който трябва да се състави в писмена форма с нотариална заверка на подписите на учредителите.
* Регистрация - от момента на регистрация възниква и СД като юридическо лице и търговец.
Всеки съдружник може да представлява СД, като съдружниците отговарят гаранционно спрямо дружествените кредитори неограничено, солидарно, лично, непряко и действащо назад във времето.
* Отговорността е неограничена, защото съдружниците отговарят с цялото си лично имущество.
* Отговорността е солидарна, защото всички съдружници отговарят пред кредиторите на СД за изпълнението на цялото задължение.
* Всеки съдружник отговаря лично пред кредиторите на СД.
* Отговорността е непряка, тъй като искът на дружествен кредитор задължително трябва да се предяви срещи СД.
* Отговорността на съдружниците действа назад във времето, защото при встъпване в регистрирано СД новият съдружник отговаря за изпълнението на задължения, които дружеството е поело преди встъпването му.

Командитно дружество - КД

Командитното дружество е търговско дружество на личността, което има елементи, характерни за търговските дружества на капитала. КД е юридическо лице и търговец по дефиниция и има два вида съдружници:
* Комплементари - съдружници, които отговарят неограничено за задълженията на КД и имат неограничени права и задължения;
* Командисти - съдружници, които отговарят ограничено, до размера на определената в дружествения договор вноска и имат ограничени права и задължения.

Учредители на КД могат да бъдат две или повече физически или юридически лица. Образуването на КД включва:
* Сключване на учредителен договор, който трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите на учредителите.
* Регистрация - КД се вписва в търговския регистър от комплементарите, които представят учредителния договор и образци от подписите си.

Дружество с ограничена отговорност - ООД

Дружеството с ограничена отговорност възниква по изкуствен начин, тъй като възниква първо като правен, а после като стопански субект. Учредители могат да бъдат физически и юридически лица, както и едноличен търговец. Няма ограничение в максималния брой на съдружниците, като те отговарят ограничено, до размера на дяловата си вноска.
За образуването на ООД е необходимо да се приеме учредителен акт и да се впише в търговския регистър. Учредителният акт може да бъде:
* Дружествен договор - той има задължително съдържание и трябва да визира капитала на ООД, чийто минимален размер е 2 лева и да урежда управлението и представителството на ООД.
* Едностранна сделка - при образуване на ЕООД учредителният акт е едностранна сделка. Учредител може да бъде физическо или юридическо лице. Съдържанието на учредителния акт на ЕООД трябва да съответства на съдържанието на дружествения договор на ООД.
* Административен акт - ООД става юридическо лице и търговец от деня на регистрацията.

Капиталът на ООД е сумарна величина от стойността на дяловете на съдружниците. Дяловете се различават от вноските. Те изразяват структурата на капитала на ООД, а чрез вноските се покрива тяхната стойност. Дружественият дял материализира имуществените и неимуществените права и задължения на отделния съдружник, като всеки съдружник може да има само един дружествен дял. Той може да бъде прехвърлен.

ООД има два задължителни органа за управление - общо събрание и управител/и. Общото събрание е върховен орган за управление и се свиква на редовни и извънредни заседания. Управителят на ООД е негов задължителен, изпълнителен и представителен орган. Той подлежи на вписване в търговския регистър. Отношенията му с дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговско представителство и търговски дружества 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.