Търговско право


Категория на документа: Право


1) Обезпечени със залог или ипотека вземания.
2) Право на задържане.
Общи привилегии:
3) Разноски по несъстоятелността.
4) Вземания по трудови правоотношения.
5) Издръжка.
6) Публичноправни вземания.
7) Вземания след датата на откриване на производството и неплатени на падежа. Това не е правилно - това означава, че възможността длъжникът да получи пари е минимална.
8) Други необезпечени вземания.
9) Вземания за лихви.
10) Вземания на съдружник по отпуснат кредит.
11) Вземания по безвъзмездни сделки.
2.3. Удовлетворяването става по редове.
1) Кредиторите от един ред се удовлетворяват съразмерно (с изключение на ред 1).
2)Има правила за обезпечените кредитори-ако цената,получена от обекта на специална привилегия, не покрива изцяло вземането,за останалото се удовлетворява като хирографарен кредитор.Ако цената е по-висока,удовлетворяването е пълно, като остатъкът се включва в масата на несъстоятелността.
3) Кредитор с отлагателно условие се удовлетворява като кредитор с оспорено вземане.
4) Кредитор с прекратително условие се удовлетворява като кредитор с безусловно вземане.
5)Кредитор с оспорено вземане-заделя се съответната сума.Ако е оспорено само обезпечението, вземането се включва като необезпечено до разрешаване на спора,като се заделя сума като за обезпечено вземане.
2.4.Публичност на сметката.Самата сметка стои на разположение на длъжника и кредиторите в съда 14 дни.
2.5. Възражения. В 14-дневен срок след срока, в който сметката е на разположение, могат да се правят възражения от длъжника, някой кредитор и комитета на кредиторите.
2.6.Сметката не е окончателна,освен ако са се изчерпали активите или има средства за всички кредитори.
3. Приключване на производството по несъстоятелност.
3.1. Предпоставки:Ако са изплатени всички вземания или масата е изчерпана, производството по несъстоятелност следва да се приключи.
3.2. Ако една от тези предпоставки е налице, синдикът трябва да направи окончателна сметка и да направи окончателен отчет в срок 1 месец от изчерпване на масата на несъстоятелността.
3.3. Сметката и отчетът се представят на съда и той свиква в 14-дневен срок заключително събрание на кредиторите.
3.4. Събранието на кредиторите трябва да приеме окончателната сметка и да вземе решение за непродаваемите вещи.
3.5.Приключване на производството.Съдът с решение постановява приключването на производството по несъстоятелност и заличаване на търговеца от ТР.Това решение се обнародва в ДВ. Последици:
1) Прекратява производството по несъстоятелност.
2) Прекратява правата на синдика.
3) Прекратява се общата възбрана и запор върху търговеца.
4) Приключването на производството води до прекратяване на всички непредявени в производството вземания, както и на всички неупражнени права.
5) Погасяват се правата на неудовлетворените кредитори.
4. Възможно е производството да се възобнови, като условията са много ограничени:
1) Възобновяването е възможно само в срок 1г. от прекратяването.2) Ако се освободят суми за оспорените вземания или ако се открие имущество - алтернативни хипотези.
2) Имуществото да е достатъчно за покриване на разноските.
4.2. Производството се възобновява по писмена молба на длъжника или кредитор с прието или установено вземане.
4.3. При възстановяване производството започва от окончателната сметка (която вече е частична).
4.4. Възобновяват се правата на синдика и комитета на кредиторите.
5. Реабилитация. Обявяването в несъстоятелност води до неблагоприятни последици за длъжника. Законът допуска търговец, обявен в несъстоятелност, да бъде реабилитиран.
5.1. Действие на реабилитацията:
1) Възстановяването е заличаване и отменяне занапред на последиците, които законът свързва с обявяването в несъстоятелност.
2) Реабилитацията засяга както ЕТ, така и неограничено отговорен съдружник.
5.2. Предпоставки за възстановяването. Възможни са 2 алтернативи:
1) Да са изплатени напълно всички вземания.
2) Несъстоятелността се дължи на неблагоприятно изменили се икономически условия.
5.3. Законът забранява да се възстановява длъжник, осъден за банкрут.
5.4. Производството започва по молба на длъжника, прилагат се доказателства. Може и от наследниците при починал длъжник.
5.5. Възстановяването е спорно производство, в което кредиторите могат да възразяват.
5.6. Нова молба за възстановяване може да се подаде не по-рано от 1 год. след влизане в сила на решението за отхвърляне на първата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.