Търговско право лекции


Категория на документа: Право


КООПЕРАЦИЯТА КАТО СУБЕКТ НА ТП

Кооперацията е сдружение на ФЛ с променлив капитал и променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност. Правната уредба на кооперацията е регламентирана в Закона за кооперациите (ЗК). Според него, кооперацията представлява ЮЛ и е търговец по правно-организационната си форма. Освен търговска дейност, кооперацията може да осъществява социална и културна дейност за задоволяване интересите на своите членове. Важно е да се отбележи, че с отделни закони могат да бъдат въведени и някои специфични изисквания за учредяването и регистрацията на определени видове кооперации. Например, взаимозастрахователните кооперации или кооперациите извършващи влогово-кредитна дейност. Кооперацията се учредява най-малко от 7 дееспособни ФЛ (не и от ЮЛ!). На учредителното събрание учредителите избират помежду си с обикновено мнозинство председател и секретар, които ръководят заседанието. След това с единодушие се приема устав, в който задължително се посочват наименованието, седалището, адресът на управление, предметът на дейност, правата и задълженията на членовете, размерът на вноските, разпределението на печалбите и други.

Уставът има задължително и факултативно съдържание. Като задължителното подлежи на вписване в ТР.

Следващата стъпка е учредителите да изберат управителен и контролен съвет, което решение също се взема с единодушие. Управителният съвет избира председател измежду членовете си. Именно той е лицето, което подава заявление за регистрация в ТР. Към заявлението се прилагат и следните документи: уставът на кооперацията; препис от протокола на учредителното събрание; нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват кооперацията; декларациите на председателя и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл.3, ал.1 ЗК; свидетелство за съдимост на председателя и членовете на управителния и контролния съвет; квитанция за платена държавна такса.

Кооперацията трябва да започне да извършва дейност до една година след регистрацията си. В противен случай, прокурор може да поиска от съда заличаването й. Кооперацията може да извършва търговска дейност чрез своите учредители преди регистрацията й, но след това придобива качеството ЮЛ. Сделките се сключват от нейните учредители и последиците от тях се прехвърлят върху кооперацията след вписването й. Ако това не се случи, учредителите отговарят солидарно.

Кооперацията има три групи органи за управление. Те се разделят на задължителни, факултативни и свободно определени. Към задължителните се отнасят общото събрание, контролният съвет, управителният съвет и управителят. Като факултативен орган на управление се определя изпълнителният директор. Свободно определените са комисии, комитети и други, които кооперацията избира.

Общото събрание е върховен орган, чиято компетентност условно може да се раздели на три групи:

1.законова компетентност - съдържа се в ЗК;

2.уставна компетентност - възможно е да се разширява компетентността на общото събрание за сметка на другите органи, но това може да се прави само до определен обем. Не може да се изземват правомощията, за които законът изрично посочва, че се упражняват от другите органи на управление.

3.остатъчна компетентност - всички въпроси, които според закона или устава не са делегирани на другите органи и са в кръга на правомощията на общото събрание.

В общото събрание вземат участие всички членове на кооперацията. То взема решения по въпроси, които са от трайно значение за кооперацията, като разпореждане с недвижимо имущество; участие в кооперативни съюзи; образуване на кооперативни предприятия и други. Общото събрание се свиква веднъж годишно, но няма пречка да се провеждат и извънредни събрания. То се свиква от управителния съвет - по негова инициатива, по инициатива на контролния съвет, изпълнителния директор и по искане на една трета от кооператорите. За целта се изпраща покана, която трябва да съдържа дневния ред. Ако се вземе решение по въпрос, който не е включен в дневния ред, то е недействително, освен ако на събранието не участват всички членове и те са гласували положително. За да са легитимни решенията на общото събрание е необходимо участие поне на една втора от общия брой на кооператорите, а при промяна на устава- участие на две трети от членовете. Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство, освен ако в устава не е предвидено друго. Всеки член на кооперацията има право на един глас.

Управителният съвет

Първият управителен съвет се избира от учредителите, а следващите от общото събрание на кооперацията. Неговият мандат е три години и не може да се променя с устава или решения на общото събрание. Управителният съвет се явява подчинен на общото събрание. В случай, че член на управителният съвет го напусне или бъде изключен, общото събрание задължително избира друго лице, което да изпълнява задълженията му в оставащия период от време. Членовете му не могат да бъдат по-малко от трима, въпреки че няма фиксиран в закона брой. Управителният съвет заседава поне веднъж месечно, като се свиква от председателя по негова инициатива, по инициатива на контролния съвет или една трета от членовете му. Членовете му носят материална и организационна отговорност. Материалната отговорност се отнася до това, че дължат обезщетение за всички вреди по време на управлението си. Организационната отговорност се свежда до възможността членовете на управителния съвет да бъдат освободени по всяко време, като не е необходимо това да е по законосъобразност. Правомощията на управителния съвет се свеждат до осъществяване на оперативното ръководство на кооперацията. Като например, да назначава изпълнителен директор; да назначава различните комисии и други свои органи; да представя пред общото събрание отчет за годишната дейност, балансът и разпределението на годишния доход на кооперацията.

Председателят

Председателят се избира измежду членовете на управителния съвет и задължително трябва да е член на кооперацията. Той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение. Името му и ЕГН-то подлежи на вписване в ТР и представя образец от подписа си.

Контролният съвет

Той осъществява дейност по контрол, без да засяга върховенството на общото събрание. Контролният съвет следи за дейността на кооперацията, като контролът се осъществява в две насоки - спазване на нормативните актове и устава и опазване на кооперативното имущество. В изпълнение на тези задължения, членовете на контролния съвет вземат участие в заседанията на управителния съвет и имат съвещателен глас. Компетентността на контролния съвет може да се разширява чрез устава, но не може да се ограничава.

Изпълнителният директор

Той се избира от управителния съвет, само когато това е предвидено като възможност в устава. Не е необходимо той да е член на кооперацията. На практика, изпълнителният директор изземва голяма част от функциите на председателя, ръководи текущата дейност на кооперацията и нейното представяне.

Основания за прекратяване на кооперацията

Посочени са в чл.40 ЗК. Но законът не е прецизиран, т.к. смесва основанията за прекратяване. Има три основания, при които се извършва ликвидация и още две- без ликвидация.

Прекратяване с ликвидация се извършва:

- с решение на общото събрание

-с изтичане на срока-ако е определен такъв;

-по решение на прокурора, като искът е конститутивен и за да бъде уважен е необходимо да е налице поне едно от посочените основания, а това е:

-ако кооперацията преследва забранени от закона цели;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговско право лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.