Търговско право


Категория на документа: Право


Понятие за ТП.Видове търговци.ЕТ и търговци-юридически лица
1.Понятие за ТП.Отрасъл на действащото обективно право,регулиращ обяест. отношения по повод размяната на блага с цел реализиране на печалбата.Нормите на ТП регулират отношенията на Стейанския оборот,това са онези обществени връзки,в които хората и ЮЛ влизат за да реализират доходи във вид на занаят.2.Понятие за търговец.Тъговец наричали субект на правото,извършващ посочената в търгов. закон дейност,има организираща форма,посочена в закона или обемът на дейността му налага делата му да се водят по тъговски начин.Трите белега са дадени алтернативно,досатъчно е само един да е налице,за да бъде правният субект търговец.Общото между всички тях е,че извършват търговски сделки по занятие или поне предметът им на дейност е търговски.
а)търговец според вида на дейност.той извършва по занятие някои от посочените в чл1ал1 от търговския закон(ТЗ)Търговци могат да бъдат физически или юридически лица.Търговските дейности и сделки изброени в чл1 ал1 се наричат абсолютни търговски сделки
-покупка на стоки или др вещи,с цел препродажба в първоначален преработен или обработен вид.
-покупка на ЦК с цел продажба
-търговско представителство и посредничество
-продажба на стоки от собствено производство
-комисионни,спедиционни и превозни сделки
-менителници,записи на заповед и чекове
-складови сделки,лицензионни сделки,стоков контрол,сделки с интелектуална собственост
-хотелиерски,туристически,рекламни,информационни,програмни и други услуги
-покупка на строеж или обзавеждане на недвижим имот с цел продажба
-лизинг
б)търговец според правно организационната си форма с ЮЛ,организирана като структура измежду посочените в ТЗ.Такъв вид търговци са търговски дружества и кооперациите на ЮЛ с придадено търговско качество,заради начина,по който е създадено и организирано.Този вид търговци могат да бъдат само ЮЛ.
в)не се смятат за търговци:
-ФЛ занимаващи се със селскостопанска дейност
-занаятчии,лица извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия,освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие.
- лицата извършващи хотелиерски услуги,чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.
3.ЕТ-е ФЛ с разширена работоспособност и дееспособност вписано в Търговския регистър с местожителство в страната и упражняващо търговска дейност по занятие с обособено за нуждите на търговията имущество.ЕТ не мове да бъде лице,което:
-е в производтсво за обявяване в несъстоятелност
-е невъзтановен в правата си
-е осъдено за банкрут
ЕТ се регистрира въз основа на заявление,в което се посочва:име,мсетожителство,адрес и ЕГН;фирмата под която ще се извършва дейността;седалище и адрес на управление на дейността;предмет на дейност.Със завлението се предоставяобразец от подписа и декларация че не е лишен от право да упражнява търг дейност.Едно лице може да регистрира само една фирма;фирмата на ЕТ трябва да съдържа в името си без съкращения личното и фамилното име с което е извесно лицето в обществото.Седалищетона дейност е населено място,където се намира управлението на предприятието.Фирмата на ЕТ моеже да бъде прехварлена на 3то лице само заедно с предприятието му.Прехвърлянето се изваршва,чрез сделка в писмен вид с нотариална заверка на подписите.4.Търговци ЮЛ - това са всички търговски дружества:събирателно дружество,командитно дружество,дружество с ограничена отговорност,ООД,АД,командитно дружество с акции и всички видове кооперации без ЖКС(жилищни строителни кооперации)Те се търговци според своята организационна форма.

2.Търговско предприятие и търговско представителство
Търговското предприятие се състои от 3 основни елемента:
-права(имуществени правакомплекс от материални и нематерилани активи,с които се осъществява търговската дейност)
-задължения(средствата заети от 3ти лица за финансиране на търговичта)
-фактически отношения(състоят се от специфичната вътрешна организация на производството и управлението,положението на пазара-пласменти снабдяване,клиентела,водено счетоводствои др.)
Предприятието се прехвърля чрез сделка извършена писмено с нотариална заверка на подписи.При прехварляне на предприятие,ако няма друго споразумение с кредиторите продавача отговаря за задълженията,солидарно с купувача до размера на получените права.
Търговско представителство-Динамиката на стопанския живот е доказала непригодността на представителството на гражданското право,ето защо в търговското право извършването на правни действия от името и за сметка на търговеца се извършва чрез специални правила.най-често срещани видове търговски представителства са:
-прокурист-търг управител -ФЛ натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение.Упълномощаването трябва да бъде спрямо 3те лица след вписване в търговския регистър;до момента на вписването в регистъра представителна власт няма.Упълномощаването се прекратява с оттеглянето му и оптисване на оттеглянето в търговския регистър.

3.Търговски пълномощник и търговски посредник
3.1Търговски пълномощник е това лице което е пълномощено от търговец да извършва посочените в пълномощното действия срещу възнагараждение.Упълномощаването е писменно с нотариално заверен подпис.Докато прокуриста има за цел да замести ,търг пълномощник има за цел да улесни търговеца-за отчуждаване на недвижими имоти,за обременяване с тежести,за поемане на менителнични задължения и за вземане на заем;той трябва да е уптлномощен изрично и не може без съгласие от търговеца да прехвърли правата си на друг.Той се подписва като прибавя към фирмата своето име и добавката,че е пълномощник.Отношенията между търговеца и пълномощника се уреждат с договор между тях.Прокуриста и търговскич пълномощник не могат да сключват търг сделки за своя или за чужда сметка в предмета на упълномощаването.При нарушение на това,търговеца може да поиска обезщетение или да заяви че сключените сделки са за негова сметка.
Търговски представител е лице,което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търг му дейност.Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка.Договора между търговеца и търг представител трябва да се сключи в писмена форма.Търг представител се задължава да извършва сделките с грижата на добър търговец и да се съобразява с интересите на търговеца.Търговеца е длъжен да дава на търг представител необходимите сведения и документи за сключване и изпълнение на възложените сделки.Търг представител има право на възнаграждение за всички сделки извършени от него,с негово сътрудничество или с клиенти,които той е привлякъл през периода на действие с договора му с търговеца.Шъзнаграждение се заплаща и за сделки,които са били подготвени но не са сключени освен ако това се дължи на приюина,която не може да се вмени във вина на търговеца.Отношенията между търговец и търг представител се уреждат с договор между тях.
3.2Търговски посредник-той е търговец,който по занятие посредничи за сключване на сделки; като търговец той има за предмет на дейност посредничество при сключване на търг сделки.Посредничеството се състои визвършването на правни действия насочени към свързването на двама потенциални преговарящи с цел сключване на определена сделка.е длъжен да води дневник,в който да вписва ежедневно всиюки сключени договори.Вписването на договорите се извършва последователно и съдържа имената на договорящите,времето на склюването и съществените уговорки.Той има право на възнаграждение което се дължи от едната или от двете страни съобразно уговорката им.
Търговски помощник-той не може да извършва търг дейност самостоятелно или за сметка на други в конкуренция със своя работодател,освен с неговото изрично съгласие;не може да извършва сделки за сметка на търговеца,когато работи в обяодостъпно място за търговия-той се смята овластен да извършва сделките,които се извършват обикновено там.
Търговски книги-всеки търговец е длъжен да води счетоводство,в което да отразчва движението на имуществото на своето предприятие.Това движение се регистрира в хронологичен ред.Търговеца е длъжен чрез инвентаризация, в срокове посочени от закона за счетоводство,да установява наличността и оценката на активите и пасивите на имуществото си.Търговеца е длъжен да обобщава резултатие от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията,като изготви годишен финансов отчет.Началният баланс за всяка година трябва да съответства на заключителния баланс от предходната година.Баланс се съставя и пре прекратяване на дейността на търговеца.Редовно водените търговски книги и записванията в тях се приемат като доказателство между търговците за установяване на търговски сделки.

4.Търговски дружества
ТД е обединяване на 2 или повече лица за извършване на търг сделки с общи средства.В предвидените от закона случаи може да се учреди дружество от и от 1 лице.ТД са ЮЛ.Различават се от кооперациите и сдруженията както и от гражданските дружества.ТД се учреждават само от вида посочен в търговския закон.ТД са: събирателно дружество,командитно дружество ,ООД,АД,командитно дружество с акции .Учредителите на дружествототрябва да са дееспособни български или чуждестранни ФЛ и ЮЛ.Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър.Заявлението за вписване се извършва от избрания управителен орган.Учредяването на ТД е недействително когато е допуснато някои от следните нарушения:
-липсва учредителен договор или той не е съставен в предвидената от закона форма
-предмета на дейност противоречи на закона или на добрите нрави
-не е внесена предвидената от закона част от капитала
-в учредяването на дружеството са участвали по-малко от предвидения в закона брой дееспособни лица
-учред договор или устава не съдържа фирмата,предмета на дейност или размера на вноските и капитала,както закона го изисква;всеки заинтересован, както и прокурора може да поиска от окръжния съд по седалището на дружеството да го обяви за недействително в едногодишен срок след възникване на дружеството.За участието на ЮЛ в търговското дружество е необходимо решение на неговия компетентен орган за участие.Договрни ТД са: събирателно дружество,командитно дружество и ООД.Уставни ТД са:Акционерни дружества и командитни дружества с акции.Образуването на едно ТД се предхожда от редица подготвителни действия:водене на преговори,привличане на др лица за сътрудници.Учредителния акт е договор или устав.Капитал на ТД се образува чрез вноски на съдружниците(акционерите),като вноските може да са парични,непарични и смесени.Учредителите свободно определят вида на вноските.Основният и допълнителен съставлява собствения капитал на ТД.Друг вид капитал е заемния,който се предоставя от други лица,които не са съдружници.Под рисков капитал се разбира инвестираните средства в иконом начинания,които разкриват по-голяма степен на стопански риск.Капитала има две основни функции:икономическа и юридическа.Икономическата функция се изразява в това че капитала е първоначалното имущество,което е материална основа за извършваната от дружеството дейност.Юридическата функция е т. нар. обезпечителна и служи като гаранция за удовлетворяване вземанията на кредиторите на ТД.
Паричните вноски при пресоналните дружества се правят без формалности,а при капиталовите трябва да се открие набирателна сметка и да се представи документ за внесения капитал при регистриране на дружеството.Непаричните и смесените вноски имат ограничено приложение:непаричните (апорт) могат да бъдат вещни права върху движими и недвижими вещи,ЦК,акции и облигации ,облигационни права (вземания) и права на интелектуалната собственост.Непарич вноски трябва да имат пряк стойностен характер.Апорта на вещи,които са съпружеска имуществена собственост трябва да стане със съгласието на другия съпруг.В договра или устава трябва да се посочи името на вносителя на апорта,пълното му описание,паричната оценка на апорта и основанието на правата на вносителя.Апорта в ООД,Ад и КДА се оценява от 3 независими вещни лица и заклучението им се представя в търговския регистър със заявлението за вписване.Апорта може да има за предмет бъдещ труд или услуги.
Видове ТД.Основно значение има разграничениетона ТД на:
-дружества на личността (персонални)те се характеризират с малък брой съдружници,които предимно са ФЛ.При тях значение има доверието между съдружниците и личното им участие в дейността.Те нямат задълвителни органи за участие и отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството.При тях не е необходим минимален капитал за учредяването и съществуването им.Представител на такова друвество са Събирателното и командитното дружество.
-друвество на капитала(капиталови)осн значение при тяхима капитала,а не личните качества на съдружниците.Те се характеризират с по-голям брой съдружници,които са предимно ЮЛ.Те имат задължителни органи за участие;съдружниците отговарят ограничено за задълженията на дружеството до участието си в капитала.Дяловото участие е прехвърлимо.Необходим е задълвителен минимален капитал за учредяването и съществуването им-АД,ООД,КДА.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.