Тълкуване на правото


Категория на документа: Право


- Принудително изпълнение на юридическото задължение - охранителни мерки, които предвиждат ред и форма за реализиране на юридическото задължение.

Терминът ''субективно задължение'' се използва в случаите, когато субектите по собствена воля поемат юридическо задължение (самозадължаване).

Тема 45. Видове юридически задължения

В зависимост от отразяването на естественото задължение или на друго задължение в правото, юридическите задължения се делят на :
- Основни юридически задължения - те са отразени в правото естествени задължения на личността. Имат универсален характер, абсолютен характер и не могат да бъдат отменяни по законодателен път.
- Производни юридически задължения - те доуточняват (детайлизират) съдържанието на основните задължения и предвиждат начина за тяхното реализиране.
Особени видове юридически задължения :
- Задължения към самия себе си (автоотнасящи се) в случаите, когато трябва да се защити съществен обществен интерес (живота и здравето).
- Положителни юридически задължения - по изключение в случаите, в които е необходимо да се защити основно субективно право, законодателството може да предвиди задължение за поведение в поза на друг.
- Задължението за понасяне на юридическа санкция (тя се съдържа в охранителните мерки, а не в диспозицията на правната норма, където са уредени юридическите задължения).
Други видове юридически задължения :

В зависимост от дела на правото, юридическите задължения се подразделят на публичноправни и частноправни.
- Публичноправни - израз на връзката между държавата и гражданите.
- Частноправни - юридически задължения, чрез които лисността доброволно поема задълженията . Винаги имат производен характер .

Раздел 9 - Юридически факти

Тема 47. Понятие за юридически факти

Определение - това са условията, при наличието на които се задейства диспозицията на правната норма. Те са факти от обективната действителност, които са предвидени в позитивното право и пораждат правни последици. Юридическите факти са основанието за настъпване на правни последици.

Анализ на определението :
- Юридическите факти винаги са част от обективната действителност, следователно те имат фактическа същност. В резултат на тази фактическа същност в правото възниква и се развива системата на доказателствата ( процесуално право)
- Юридическите факти са посочени в хипотезата на правната норма, следователно те имат и юридическа същност, тъй като са отразени в правото след оценка от обществото и законодателя.
! Правното основание за настъпване на последиците е резултат от връзката между факт от обективната действителност и хипотезата на правната норма.

Тема 48. Видове юридически факти

В зависимост от причината за настъпване на правните последици, юридическите факти се делят на:
- Деяния на човека - те зависят и са израз на волята на личността. Могат да са под формата на действия или бездействия. Винаги се управляват от човека.
- Природни събития (юридически събития) - те не зависят от волята на личността.

В зависимост от правните последици, които предизвикват юридическите факти, те се делят на :
- Правопораждащи - свързани са с възникването на нови субективни права и юридически задължения, пораждат правни отношениея и водят до възникване на нови правни качества.
- Правопроменящи - водят до промяна в съществуващото правно отношение или до промяна във възникналото правно качество.
- Правосъхраняващи - това са юридически факти, при настъпването на които се предотвратява прекратяването на правно отношение
- Правопогасяващи - юридически факти, при настъпването на които се погасява възможността субективното право да бъде защитено по държавно-принудителен ред.
- Правопрекратяващи - юридическите факти водят до правопрекратяване на субективни права

! Всеки юридически факт може да участва в различни класификации в зависимост от правните последици. Това означава, че 1 Юридически факт може да бъде евновременно правопораждащ, правопроменящ, правопрекратяващ. Релевантен юридически факт е този, които е от значение за правото.

В зависимост от това дали юридическите факти предизвикват благоприятни и неблагоприятни последици :
- Правомерни - поведението на личността е в съответствие с изискванията на Правните норми
- Неправомерни - наричат се правонарушения. Това е поведение на личността, което е в противоречие с изискванията на правните норми.

! Правонарушението винаги е деяние на човека( може да се изрази в действие или бездействие). То има противообществен характер, противоправен характер, налице е виновност на деянието и забраненост с юридически санкции.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тълкуване на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.