Тълкуване на правото


Категория на документа: Право


- Наказателна деликтоспособност
- Административна

- Дисциплинарна
- Гражданска

Правен статут - това е съвкупността от правни норми, които регламентират правосубектността на определен вид правни субекти.

Тема 30. Колективни субекти на правото. Конституиране на колективни субекти на правото.
Колективни субекти на правото са обединения от лица, обособено имущество, притежаващо трайност и насочено към постигане на определени цели. Във връзка с развитието на обществените отношения и стремежът на лицата да се обединяват за постигане на общи цели възниква въпросът за колективните субекти на правото. Те възникват с акт за признаване или разрешение, което се дава от компетентен държавен орган. Тяхната правосубектност е ограничена, а не универсална, каквата е при физическите лица, т.е. колективните субекти не могат да притежават всякакви права и задължения във всички отрасли на правото, а само права и задължения в определени правни отрасли, с оглед специфичната им дейност.
При колективните субекти на правото има пълно съвпадение на правоспособност и дееспособност ( нарича се праводееспособност и не е характерна за физическите лица). Още със самото с и създаване колективният субект има възможност сам да осъществява своите субективни права и юридически задължения.

Коституиране на колективни субекти на правото - съществуват следните способи :
1) Регистрационен способ - при него преценката на компетентния държавен орган е относно законосъобразността, а не относно целесъобразността на регистрацията на колективния субект.
2) Разрешителен способ - при него компетентните държавни органи имат правомощие да преценяват както законосъобразността така и целесъобразността на колективния субект.

Раздел 7 - Реализиране на правото

Тема 37. Реализиране на правото. Форми на реализиране на правото
Реализирането на правото се разглежда като външен израз на неговата нормативност. По този начин се обособяват двете основни страни в Правото - статична и динамична. Статичната представлява съвкупността от всички правни норми, а динамичната - процесът по реализиране на правните норми. Реализирането на правото като дейност е довело до обособяването на следните правни явления : юридически факти, субективни права и юридически задължения, актове по реализиране на правото, правни отношения и правни връзки, правонарушения и юридическа отговорност.

Форми на реализиране на правото :
- Спазване на правото - чрез спазване на правото се реализират забраняващите правни норми, които изискват въздържане от определено поведение.
- Изпълнение на правото - чрез тази форма се реализират задължаващите правни норми. Те изискват определено активно поведение, чрез което се осъществяват положителни задължения.
- Използване на правото - чрез тази форма се реализират упълномощаващите правни норми, които установяват субективни права.
- Правоприлагане - процес, при който компетентен дръжавен орган едностранно определя и налага правило за поведение на друг правен субект. Чрез правоприлагането се реализират всички останали правни норми, които не са постигнали своето реализиране чрез останалите форми.

Тема 38. Актове по реализиране на правото. Видове актове по реализиране на правото

Актовете по реализиране на правото са вид юридически актове. Юридически акт - това е словестно-документален израз на правото и неговото реализиране. Биват 2 вида : Нормативни актове и Актове по реализиране на правото (индивидуални актове). Актовете по реализиране на правото съдържат индивидуално правило за поведение, в което субектите на правото са конкретно определени с индивидуализирани субективни права и юридически задължения.

Видове актове по реализиране на правото. В зависимост от дела на Правото, в което се реализират : частноправни и публичноправни. Частноправните - това са правни сделки и договори. Правната сделка е правовалидна воля, която поражда правни последици. Има едностранни и двустранни сделки. Публичноправните - това са актове по правоприлагане. Те са израз на валидна воля на компетентен държавен орган. Винаги съдържат елемент на правна принуда.

Етапи, през които преминава правоприложната дейност :
- Установяват се юридическите факти
- Установяват се приложимите правни норми
- Взема се решение. Формулира се индивидуално правило за поведение
- Изпълнение
- Контрол по изпълнението
Структура на Актовете по правоприлагане.
1) Уводна част. Въведение. Тя съдържа наименуванието на акта, компетентен държ. Орган, издал акта.

2) Описателна част (констативна) - тук са описани юридическите факти
3) Правна квалификация - при нея се установява връзката между установените факти и приложимите правни норми
4) Диспозитив (решение)
5) Заключителни елементи - дата, печат, подпис на лицето, издало акта.

Тема 39. Изисквания за валидност на актовете по реализиране на правото
Изисквания за валидност :
- Да се гарантира, че реализирането на правото протича в съответствие с правните норми
- С Актовете по реализиране на правото се засягат основни и производни субективни права и юридически задължения на гражданитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тълкуване на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.