Тълкуване на правото


Категория на документа: ПравоВъншна форма на санкционна охрана - необходимостта от защита на правна норма, която не съдържа санкция, е довела до възникването на форма на защита, която обхваща две или повече правни норми.

Тема 26. Правни принципи и правни норми.

Правната норма :
•е общо правило за поведение
•е установена от държавата
•съдържа субективни права и юридически задължения

Правен принцип - това са основни начала (идеи), които се отразяват в правото или се създават от Правото като критерии за преодоляване на противоречия. Правните принципи нямат нормативен характер. Съществуват правни принципи, които са признати и утвърдени от дъжавата в правен текст. Съществуват и правни принципи, които не са изрично посочени в нормативен акт. И в двата случая правните принципи имат една и съща юридическа сила.

Видове правни принципи :

• Според това дали принципите са отразени в правото или са създадени от него :
- Принципи с метаюридическа същност (напр: принципа на справедливостта, принцип на хуманността)
- Принципи, които имат изцяло юридическа природа (напр: равнопоставеност пред закона)
• Според това за коя част на правото се отнасят, правните принципи се делят на Общи (важащи за цялата правна система) и Специални ( отнасящи се до определен отрасъл или група от отрасли).

Раздел 5 - Субекти на правото

Тема 27. Проблемът за обективно и субективно в правото. Понятие за субекти на правото.

Обективно право - това са действащите правни норми.

Субективно право - предвидена в обективното право възможност за определено поведение или възможност да се иска определено поведение от даден правен субект.

Понятие за субекти на правото - това лицата, на които правото признава качеството Правосубектност ( способността на лицата да бъдат субекти на правото). Правосубектността е изградена от 3 правни качества:
•Правоспособност - способността на субектите на правото да бъдат носители на права и задължения.
•Дееспособност - способността на субектите на правото да участват сами в правните отношения и да реализират самостоятелно своите права и задължения.
•Деликтоспособност - способността на субектите на правото да носят юридическа отговорност.

Тема 28. Видове субекти на правото.

В зависимост от това дали субектите на правото са носители на права и задължения като отделни лица или като обединение от лица, те се делят на :

Индивидуални (физически лица)

Колективни субекти на правото, част от които имат качеството ''юридическо лице'' (юридически лица са онези субекти на правото, на които законът дава право на собственост, отделна от собствеността на физическите лица, които съставят колективния субект).

Тема 29. Индивидуални субекти на правото. Правен статус.

Индивидуален субект на правото - вид субект на правото, чрез който правният ред признава правото на всяка човешка личност да участва в правния живот.

Субектът ''физическо лице'' започва още с раждането на лицето и съответно лице е носител на права и задължения до неговата смърт
•правоспособност - способността на физическите лица да бъдат носители на права и задължения. Тя не може да бъде прехвърляна на друго лице нито да бъде отнемана.
•дееспособност - способността на субектите на правото да участват сами в правните отношения и да реалират самостоятелно своите субективни права и юридически задължения.
- До 14 години лицата са напълно недееспособни. От тяхно име действат законните им представители (родители и настойници)
- От 14 до 16 години лицата имат ограничена дееспособност, т.е. те не могат да упражняват правата си в пълен обем. Тук е необходимо и съгласието на родителите .
- На 18 годишна възраст настъпва пълна дееспособност и лицата могат съвсем самостоятелно да упражняват своите субективни права и юридически задължения.
•деликтоспособност - това е способността да се носи юридическа отговорност. Тя е обвързана с другите правни качества на лицата, т.е. няма лице, което да е деликтоспособно без да е правоспособно и дееспособно. Деликтоспособността бива:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тълкуване на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.