Тълкуване на правото


Категория на документа: ПравоПонятието за структура в правото -
-правните явления преставляват съвкупност от елементи. Тази съвкупност може да бъде изразена чрез понятието за структура.
- действието на елементите от структурата се изразява чрез понятието за система. По този начин се установява функционирането на правото и на отделните правни явления.

Правна структура на правната норма : Хипотеза(юр. факти); Дисцпозиция(права и
Задължения); санкция(последици).

Макроструктура на правото - обхваща деленето на правото на дялове :
ПРАВО ---> I група (частно и публично); II група(материално и процесуално); III група(вътрешно и международно)

Микроструктура на правото - нарича се вътрешна, тъй като посочва мястото на правната норма:
ДЯЛ НА ПРАВОТО --->Правни отрасли ---> Правни институти ---> Правни норми

Тема 9. Предмет и метод на правно регулиране. Публично и частно право

Предмет на правно регулиране са съществуващите обществени отношения. Това е обективен и материален критерии, с които законодателят трябва да се съобрази. Видът обществено отношение определя мястото на правна уредба.

Метод на правно регулиране - начинът, по който се уреждат отношенията между страните на правното отношение. Когато страните са равнопоставени методът на правно регулиране се нарича ''метод на автономна воля'' или диспозитивен метод. Страните на правното отношение могат да влиаят върху неговото съдържание по еднакъв начин. Когато страните се намират в зависимост, методър на правно регулиране се определя като императивен или метод на зависимостта.

Частното право - представлява дял на правото, който урежда или регулира икономически, социални, културни, духовни отношения ( отношенията, чрез които се реализира правото на свобода) при прилагане на единен метод на правно регулиране.

Публично право - регулира държавно-политически отношения при прилагането на единен метод на правно регулиране. Държавно-политическите отношения обхващат отношения между държавни органи и отношения между държавни отгани и граждани.

Тема 10. Материално и процесуално право
Материалното право обхваща системата от норми в които са отразени фактически съществуващи обществени отношения и други явления. Материалното право не създава съответни обществени отношения. В него се отразява родовете и видове признаци на фактически съществуващи отношения (граждански брак, покепко-продажба и кражба).

В материалните норми се предвиждат правата и задълженията на участниците в правните отношения. Освен това се съдържат и правни последици, които гарантират последиците на материално - правните норми.
Смисълът на понятието материално право произлиза от факта че в него се съдържат институционализираните (регламентирани) обществени отношения и явления, които могат да съществуват отвън и независимо от правото.

Материалното право се състой от съответни отрасли (наказателно, гражданско, финансово, данъчно и търговско право).

Процесуалното право определя реда и формите за реализиране на материално-правните норми. Процесуалният ред е необходим за да се гарантира законосъобразното реализиране (прилагане( на съответните материално-правни норми. Поради това неспазването на съответния процесуалин ред е самостоятелно основание за недействителност на съответните актове на

правоприлагане.

Процесуалните форми са също гаранция за реализиране по законосъобразен начин на материално правните норми. Те са гаранция и за стабилност на материално-правните отношения (например нотариалният акт). Правото е формално явление (формата има предимство пред съдържанието: нот. Акт - жилище).

Редът и формата на съответните провни отрасли са обусловени от характера на материално-правния отрасъл. Поради това на всеки основен материално-правен отрасъл, съответствува процесуален отрасъл.
Съществуват и изключения: конституционното право съдържа и двете форми.
В правото се предвижда и възможност за субсидиарно прилагане на процесуалните норми (например в административното право е предвидена възможността - при липса на административно - процесуална норма, да се прилага от съда съответната подходяща наказателна процесуална норма.

Тема 11. Международно и вътрешно право

Вътрешното право има следните характеристики: единен законодателен орган, който усъществява правотворчеството едностранно; единна система от нормативни актове; наличие на единна система от държавни институции, включително и единна правораздавателна система.

Международно право - дял на правото, който регулира обществени отношения между държавите и техните граждански общества. Международното право се формира на базата на съвпадението на волята на 2 или повече държави.1) Основна характеристика на Международното право трудно може да бъде отделено от политиката. 2)Липсва единен законодател. Правото се формира чрез съгласие между 2 или повече държави. Ето защо то се развивана двустранно и регионално равнище. 3)Основен източник на международното право е международният договор. Освен него други източници са нормативните актове на международните организации и международните обичай. Международното право се дели на 2 основни дяла - международно публично право и международно частно парво.
Международното публично право регулира отношенията между държавите, които имат публичен характер.
Международното частно право регулира обществени отношения с международен елемент, които възникват между частноправни субекти. Най - често това са обществени отношения, които са регламентирани от националните законодателства на съответните държави. Тъй като те се регулират по различен начин от вътрешното право, международното частно право цели да изглади тези противоречия. Ето защо за международното частно право са характерни т. Нар. колизионни (противоречиви) норми.

Сравнителна характеристика между вътрешно и международно право : системата на международното право съществува наред и независимо от правните системи на отделните държави. Различията между тях се проявяват в следните насоки : 1)ИЗточниците на правото. За международното право това са международните актове. За вътрешното право това са конституцията,текущото законодателство.; 2)нормотворчество ; 3)Обхват. Вътрешното право е по-всеобхватно и систематизирано от международното. Освен това международното право не притежава механизъм за принудително реализиране на юридически санкции.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тълкуване на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.