Трудово право


Категория на документа: Право


лица имат качеството на работник или служител; част от осигурителните
права възникват от наличието на трудов стаж; размерът на осигуряването е
процент от брутното трудово възнаграждение.

Самият отрасъл ТП е специфичен и отделен, което дава отделна система:
има се предвид групирането на правните норми. Системата се състои от две
части:

1. Обща част – занимава се с въпросите на предмета, основните принципи,
методът и общото понятие “Трудово правоотношение” (ТПО). Тези правни
норми се съдържат в Конституцията, общите положения на КТ, ЗУКТС (Закон
за уреждане на колективните трудови спорове), ЗЗБУТ (Закон за
здравословни и безопасни условия на труда);

2. Специална част – включва изучаването на отделните правни институти –
два големи дяла: индивидуално и колективно ТП. Индивидуалното ТП урежда
отношенията между Р/С и РД и включва възникването и прекратяването на
ТПО, работно време и почивки, професионална квалификация, дисциплинарна
отговорност на Р/С, отговорност на РД при увреждане живота или здравето
на Р/С, трудова книжка и стаж, индивидуални трудови спорове.
Колективното ТП се занимава със защитата на колективния интерес. То
включва институти, които обуславят необходимостта от сдружаване на Р/С и
РД, тристранно сътрудничество, колективно преговаряне, КТД, колективни
трудови спорове и начини за разрешаването им. В специалната част на ТП
има част за контрол и спазване на трудовото законодателство.

Функции на ТП – основни насоки.

Функциите се извличат от правната уредба. Те се делят на две:

1. Закрилна функция – тя е иманентно присъща на ТП. Тя е производна на
цялата трудово-правна уредба и започва от възникването на ТПО –
минимална възраст (16г.), минимален размер на отпуската, минимален
размер на заплащането.

2. Производствена функция – тя е контрапункт на закрилната функция. Тя
е установена, защото е необходимо координиране на действията на
участниците в ТПО. РД установява задълженията за Р/С.

2

Метод на правно регулиране на ТП

Метод на правно регулиране – съвкупност от специфични начини и способи
за регулиране на ОО от държавата и служат за въздействие върху
поведението на лицата. Методът на правно регулиране на ТП – господстващо
е становището, че то е съвкупност от начини и способи, които се
използват от законодателя и които са в различно съотношения помежду си в
отделни правни отрасли. Тези способи в ТП се делят според:

Според положението на регулиращият орган в йерархичната структура наСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.