Трудово право


Категория на документа: Право


Процедурата е същата – и тук тя е необходима за правната им индивидуализация и също е израз на равното отношение на законодателя към тях. Придобиването на качество – по същия начин, съгласно ЗЮЛНЦ и тр да се впишшев регистър а на сдруженията с нестоп цел -= реш на окръжния съд, респ. СГС. Не се предвижда обнародване в ДВ. Вписването - запусбличност.

Предназначението – да се аяити общият работодателски интерес, свързан с използването на наемен труд. Обстоятелството, че законодателството ни познава и признава правото на сдружаване на раб/сл и на работ е предпоставка за създаване на множество синд и работодат организации. Такива действително у нас са създадени. Когато тр да се изразявца общия интерес в страната, по какъв начин следва да бъде изразявано това, при положение, че има множество организации?

Тогава механизмът е представителни синдикални и работодателски организацции. Този механизъм цели да отлкрои една или няколко организации, които се ползват с относително най-голяма тежест и които изразяват общия интерес на всички организации. Те ще защитят и изразят обищ интерес. Открояа=ването има става чрез редица критерии, устанвени в закона. В К“ 98 възжмоността за представителните орг е предвидена – чрез най-представителните организации . Необходимо за законодателя е да съобрази при критериите – да не са много високи (опасност от синдикален монополизъм), а ако са занижени много (идеята за представителността се разбива) – балансът е много важен, така, че действително да бъдат установени такива критерии, за да се откроят тези с най-голяма тежест., в КТ – критериите – 34 КТ – признават се организации, които отговарят кумул,ативно на следните изисквания: 1) общ членски състав поне 50 000 членове.; 2) тр да имат поне 50 организации с не по-малко от 5 члена в повече от 1/3 от отраслите определени от МС съобразно класификацията на икономическите дейности. 3) да имат местни органи в повече от половината общини в страната и национален ръководен орган; 4 ) да са ЮЛ поне от 2 години преди подаване на искането за представителност.

Ако организациуята смята, че тези критерии са налице, автоматично придобиванеот на качеството не става – тя трябва да бъде призната от държавен орган, какъвто е МС, като се следва процедура з аустановяването на тези критерии спрямо съответната организация. Тези критерии и начинът на установяването им са установ в НАр за определщянето на реда за устаноявяване на критериите – Постан 152 от 2003 г.

На базата на това, което се установява при проверкатам, организацията може да бъде призната за представителна с реш на МС – чл. 36 КТ – за срок от 4 години. Следователно в този случай – с изтичането на 4 години, МС провежда процедура. За да може да старира тази процедура за проверка в ДВ председателя на нац интерес за тристранно сътрудничество обявява началото на процедурата 4 месеца преди зитчиането на срока. Когато първоначално се иска за признаването на организация – подава се искане до МС от органите, които искат обябяването на организац за представителна. МС признава или отказва признаването на представителност. За да се произнесе МС спазва признаците в 36/5 – равнопоставеност, прозрачност, социален мандат, взаимен контрол. Затова в проверяващите комисии се вкл както държавни органи, представители на вече признати за такива организации – за да има гаранции, че няма да има изкривщване. След проверката, МС се произнаця с решение, с което я признава за представаителна или отказва прзинаванеето ѝ нза представителна. Той се произнася в 3-мкмесечен срок от искането. МС е длъжен да се произнесе с решение, независимот какво е то. Срокът за уведомяването – 7-днев от приемането на решението. Организацията може да обжалва реш пред ВАС в 14 дневен срок. АКо МС неоснователно е отказал, ВАС със свое решение я признава за представителна, бвместо МС. Това решение на ВАС на общо оснавание принадлежни на обажлавне пред 5 членен състав – окончателно решение.

При признаването на работодателските организации – аналогичен режим. Съгласно 35 КТ – те са следните – 1 ) 750 члена работодатели, всеки от които имат поне 10 раб/сл, наето по трудов договор; не по-малко от 15 000 раб/сл на всички членове. Но има и още един алтернативен на този критерий – или 30 000 раб/сл наети по трудов договор на вскчи членове. Тук е достатъчно всички членове да имат 30 000 раб/сл. 2) Необходимо е да има организации на рабодоателите в поне 1/5 от отраслите с не по-малко от 10 члена – ; да има местни органи в поне 1/5 от общините; да е ЮЛ поне 2 години преди подаването на искането. И тук на базата на тези критерии раб организации може да иска от МС за признаване за представителна по същия ред – прави се проверка пот МС, който след това в 3-мес срок тр да се прозинесе – може да призне или да откаже признаването на организацията за представителна и се атакува пред ВАС при отказ.

Т.к. в процеса на признаването за 4 год срок може да постъпщт промерни в критериите. Чл=. 36а КТ – МС може по своя инициатиова да извърша проверки на критериите за предатвителство, когато има основателни съмнении, че някой от критериите вече не е налице – прави се проверка, както при първоначалното признаване – може да откаже представителността.л Това решение на МС подлежи на обжалване пред ВАС, когато се смята, че неправилно е решението за непризнаване.

Защо е важно признаването на организации за представителни?

У нас се предоставят специални права с оглед признаването на общия работодателски интерес: 1) само те могат да участват в колективното преговаряне на всички нива. Само те могат да сключавт КТД на отраслово, браншово или на общинско равнище. 2) само те участват в органите на тристранното сътрудничество – национален съвет за тристранно сътрудничество, както и браншовите и отраслевите органи на съветите за тристр сътр или общинските съвети за тристр сътр. 3) само те могат да участват в органи, които имат вече и не само консултативни функции, които управляват и системи – надзорния съвет на НОИ – по равен брой представители на държ и на организациите; фондът за гарантиране вземанията на раб/сл се ръководи от надзорен съвет, който също е изграден на представители на държавата и представители на представ организации на раб/сл; фонд условия на труд – също е изграден на този принцип. Следователно в такива органи участват и имат право да участват нац институт за помирение и арбитраж – надзорния му съвет – ткака се управлява. Това е мн важно и ангажиращо по отношение на тези организации. По този механизъм на представителните организации у нас са създадени две – Конфедерацията на независимите синдикати в Б-я и Конфедерацията на труда Подкрепа; и 6 работодателски орг – съюз за стоп инициатива, БСтоп Камара, Конфедерацията на рабодателите и индустриалците в Б-я (КРИБ); Съюз за частните предприемачи Възраждане, Съз на работодателите в Б-я, БТППалата. Сегаще оима ново одобряване – ще бъдат проверени тези критерии с оглед на някои организации.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.