Трудово право


Категория на документа: Право


 ТРУДОВО ПРАВО
1.Трудово правоотношение.Трудов договор - форма, съдържание, недействителност.
Предмет на трудовото право представляват трудовите отношения, както и някои други отношения непосредствено свързани с тях. Трудови са отношенията, които са свързани и възникват по повод предоставянето на работна сила т.е. жив труд на едно лице в полза на друго.
Към отношенията непосредствено свързани с трудовите спадат:
1. Правото на професионално сдружаване- синдикални организации и организации на работодателите.
2. Социално партньорство- обхваща отношенията между държавата, работещите и работодателите.
3. Професионална квалификация- възможността работещите да повишат професионалното си ниво.
4. Социално, битово и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието

Трудово правоотношение- с термина трудово правоотношение се означава правната връзка между работодател от една страна и работник/ служител от друга страна, по силата на която работникът се задължава да предостави на работодателя своята работна сила за изпълнение на работа от определен характер, в определено място на работа, спазвайки трудовата дисциплина. Работодателят от своя страна се задължава да предостави на работника уговорената работа при здравословни условия на труд и срещу определена заплата.
Страните по трудово правоотношение са работник/ служител и работодател, но за да бъдат те страни по трудово правоотношение трябва да притежават определени правни качества, а именно трудова дееспособност. Изисква се минимална възраст на физическото лице- 18 години (по изключение под 18 г.).
При гражданския договор няма определено работно време и добри здравословни условия на труд.
По- важни характеристики на трудовите правоотношения:
- трудовите правоотношения са винаги лични и невъзможността за изпълнението им води до прекратяването им;
- трудовите правоотношения са винаги двустранни, като всяка една от страните има определени права и задължения;
- трудовото правоотношение е многократно продължаващо във времето, тъй като то не приключва с изпълняването на едно задължение;
- трудовото правоотношение е винаги възмездно.
Трудов договор- представлява двустранно съглашение имащо за предмет предоставянето на работна сила срещу възнаграждение.
- Страни по трудовия договор са работодателя и работника.
- Писмената форма на трудовия договор е задължителна (подлежи на регистрация в НАП, като при подписването му се изпраща три дни предварително в НАП, а при напускане се действа по същия начин, но срокът е седем дни).
- Въз основа на сключения трудов договор трудовото правоотношение се счита за възникнало и реално от постъпването на работника/ служителя на работа.
Трудовият договор обхваща договорените от страните права и задължения, както и някои необходими договорни клаузи:
- характера на работата- длъжността, на която е назначен човек- национален класификатор на професиите и длъжностите(посочва се кода на специалността);
- мястото на работа (не може да се променя от работодателя); работно място(място където чоек полага труд);
- размер на трудовото възнаграждение (трудов стаж; работно време; отпуск-редовен или платен; допълнителен отпуск за работа при вредни условия).
Трудовият договор се сключва лично с работника/служителя.
Недействителност - основание за недействителност на трудовие договор е противоречие със закона, с колективния терудов договор или заобикаляне на закона. Недействителността се обявява от съда(единствения случай е когато се нарушава изискването за минимална възраст- компетентна е инспекцията по труда). Когато трудовият договор бъде обявен за недействителен и работникът е бил добросъвестен при сключването му, отношението между страните по договора от момента на сключване до обявяване на недействителността се уреждат както при действителния трудов договор.
2. Видове трудов договор.
В съответствие с времетраенето на договорите трудовите договори се делят на две основни групи:
- договор за неопределено време(безсрочни);
- срочни.
По принцип срокът на договора следва да бъде уговорен между страните още при сключването му.Както всяко друго условие на трудовият договор така и срокът на действие може да бъде променян по взаимно съгласие на страните.
Срочни са тези трудови договори, чието действие се прекратява с изтичането на определения от страните срок.От своя страна срочните договори се делят на две групи:
- договор за работа до определен от страните краен срок, който може да бъде 3 години(максимално допустим срок);
- срочен трудов договор със същия работник за същата работа може да се сключи повторно само веднъж за срок не по-малък от 1 година.Такъв вид договор може да се сключва само за определен вид работи-временна, сезонна или краткотрайна.
* временна е работа, която е неприсъща на предприятието, но за изпулнението и има необходими ресурси
* краткотрайна е работата, която е характерна за дейността на предприятието, но изпълнениети и е ограничено от външни фактори.По изключение договор за определен срок може да се сключи и за работи, които имат сезонен или краткотраен характер за срок най-малко от 1 година.
Срочните договори са свързани с настъпването на предвидено в закона и уговорено между страните бъдещо събитие, чиито срок не може предварително да бъде определен.Такива видове договори са със срок до завършване на определената работа.
* За заместване на отсъстващ работник/служител - прекратява се със завръщането на работника/служителя;
* За заемане на длъжността, за която е предвидено да се заема въз основа на конкурс;
* За работа през определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган, в който лицето трябва да работи на трудов договор.
Законодателя е предвидил определена възможност срочният трудов договор да се превръща в безсрочен, като това може да стане по всяко време с постигнато съгласие между страните. След изтичане на работния договор, ако работника/ служителя работи 5 дни след това автоматично договорът става безсрочен.
Трудов договор със срок за изпитване- може да се прекрати от страната, в чиято полза е уговорен този срок, без предизвестие. Сключва с цел от една страна да се провери дали кандидатстващия за работа действително отговаря на изискванията на работодателя за поеманата от него длъжност, както и работника да прецени дали условията на работа го удовлетворяват. След изтичане на срока на изпитване договорът може да бъде срочен или безсрочен. Ако не бъде уговорено в чия полза е срокът за изпитване, приема се, че е уговорен в полза на двете страни. Максималният срок, за който може да бъде сключен този договор е 6 месеца. Не може да се сключва повече от един път.
Трудов договор за допълнителен труд- може да се сключи от една страна с работодателя, при който работникът/ служителят работи- така нареченото вътрешно съвместителство- изискването е работата му да е извън кръга на основните му възнаграждения и извън установеното за нея работно време. Такъв вид договор работникът/ служителят може да сключи и с друг работодател.
Трудов договор за работа до 5 дни в месеца- може да се сключи като работникът се уговаря с работодателя за работа в определени дни от месеца или часове. Работата по такъв договор не се признава за трудов стаж,а за осигурителен.
3. Колективен трудов договор
Колективния трудов договор представлява съглашение между работодател/ работодатели от една страна или синдикална организация от друга страна относно условията на трудовите или осигурителните отношения. По своята същност колективният трудов договор представлява едностранен договор- за работниците само права, за работодателите- само юридически задължения. Предмет на колективния трудов договор са въпроси от трудовите и осигурителните взаимоотношения, които не са уредени с повелителни разпоредби от закона.
С колективния трудов договор по никакъв начин не могат да се договорят клаузи по-неблагоприятни за служителите от предвидените по кодекса на труда.
При покана от страна на съответната синдикална организация работодателят е длъжен да започне преговори за сключване на колективния трудов договор. Колективният трудов договор задължително се сключва в писмена форма.Законът предвижда сключването му в 3 оригинални екземпляра:
- 1 за работодателя;
- 1 за съответната синдикална организация;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.