Трудово право


Категория на документа: Право


(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон.
 
Чл. 49. (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.
(2) Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите стопански интереси.
 
Чл. 50. Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси. Това право се осъществява при условия и по ред, определени със закон.

В заключение може да се каже, че Конституцията създава една солидна основа.

2. Закони – 2 групи:

закони, установяващи обща уредба на ТРПО и важат за всички работодатели:
1. КТ – приет 1986, много изменения, от които най-важното е през 1992г. – във връзка с промените в страната, установиха се минимални стандарти, под които не може да се пада, а по-добри могат да се уговорят от страните с КТД, ИТД. КТ урежда най-пълно и най-широко регулирането на ТРПО. КТ дава простор на диспозитивното начало. Уредбата някъде е изчерпателна, а на други места има нужда от доурегулиране с подзаконови НА.
2. Закон за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) – установяване на доброволни и принудителни способи за уреждане на спорове, преговори, доброволен арбитраж, принудителен способ е стачката.
3. Закон за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) – 1997г. Условията и органите, които следят за тяхното спазване.
4. Закон за насърчаване на заетостта – установява активните мерки на пазара на труда, чрез които се намира работа за безработни, търсещи такава.

закони, уреждащи отделни въпроси на ТРПО, където уредбата е специална спрямо общата

1. Закон за висшето образование – особен режим за възникване на ТРПО при научно-преподавателския персонал.
2. Закон за БАН
3. ЗАкон за местното самоуправление и местната администрация – ЗМСМА – ред за освобождаване на общ. Съветници и кметове;
4. Закон за съдебната власт – за съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията;
5. Закон за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) – задължителни вноски за работодателя в специален фонд, който се управлява от равен брой представители на държавата, организациите на работодателите и работниците / служителите.
6. Закон за защита срещу дискриминацията – има раздел за дискриминация в ТРПО, който според Мингов следва да се отнесе към общите закони.

Укази на бившия ДС – имат силата на закон

1. Указ 1074/1974г. Забрана в случаите на осъждане на лица за подправка на документи да заемат отчетнически и материално-отговорни дейности.
2. Указ за установяване на трудов стаж – когато са загубени документите, които го установяват лицето следва да подаде иск с доказателства, че е работил.

4. Актове на МС – формата на акта е постановление, като или инкорпорира в него подзаконовия акт или с него приема правилници и наредби. Постановление за определяне на мин. Работна заплата; Постановление за приемане на наредбата за почивките и отпуските и т.н. Материята, която се регулира е по делегация от КТ. Правилник се издава за прилагане на закона в неговата цялост, за организация на държавните органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Наредба се издава за прилагане на отделни текстове или подразделения на акт от по-висша степен – закон или указ

5. Актове на отделните министри- ведомствени актове - правилници и наредби, в които пак по делегация на КТ се доурежда материята, свързана с ТРПО – най-често министърът на труда и сoц. Политика и този на здравеопазването. Те имат по-нисша правна сила от тези на МС. Такива са например Наредба 4/1993г. На М на труда за документите, необходими за възникване на ТРПО. Наредба 5, с която се урежда реда и начина на изпращане на уведомления по чл.62, ал.4; Наредба 5/1987г. За болестите, от които боледуват определени работници и служители, които се ползват със специална закрила при уволнение и т.н.

Специфичен ведомствен НА – източник на ТрП е инструкцията. С нея висшестоящият орган дава указания на подчинените нему органи относно прилагането на НА, който е издал или чието изпълнение трябва да обезпечи.

6. Мръчков – учебник - Наредби и инструкции на общинските съвети – те се прилагат само на територията на съответната община и могат да са източник на ТрП само когато уреждат въпроси на ТРПО в рамките на общината.

II. НЕДЪРЖАВНИ – те не се приемат от държавни органи, но са с нормативно съдържание и дават простор за самоурегулиране.

Тези източници са:

1. КТД – нормативно съглашение чл.50-60КТ. Той се сключва между недържавни образувания – синдикалните организации и работодателя или работодателската организация; той се разпростира върху трудовите и осигурителните отношения; прилага се към неограничен и персонално неопределен кръг раб. И служители от съответното предприятие, бранш и т.н. Сключват се с цел договаряне на по-благоприятни условия от минималните в закона като напр. По-високо заплащане, размер на отпуски и т.н.;
2. Вътрешни актове на работодателя – те се обсъждат предварително със синдикалните организации, които дават само мнение. Такива са Правилникът за ВТР, който работодателят може (право) да приеме съгласно чл.181 КТ. Гевренова - Той е едностранно волезиявление на р-ля (арг. От чл. 37 проект е различно от самия правилник и чл. 181). Практиката на ВКС относно чл.37 изисква волеизявлението на р-ля, с което кани СО ясно да показва, че е покана – място, дата, час на разглеждане на проекта. ПВТР конкретизира определена норма и следователно не може да противоречи на тази норма. Нарушаването на правилника води до дисциплинарна отговорност, Вътрешни правила за работната заплата – регулира механизма за формиране на тр. Възнаграждение; правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – чл.277 КТ.;
3. Решения на общото събрание на работниците и служителите – чл.7 във връзка с чл. 293 и 300. 2 типа решения: а./ за начина на използване на средствата за битово и културно обслужване на работниците и служителите – чл.293; б./ за ползване на социалните фондове и формите на социално обслужване от пенсионери, работили при същия работодател.

Актовете на органите за тристранно сътрудничество не са източник на ТрП. Спорен е въпросът за съдебната практика. Ж. Сталев смята, че всеки съдебен акт е източник на правото. Според някои (Таджер, Мария Павлова) тълк. Решения на ВАС и ВКС са източник, тъй като са задължителни за всички държавни органи и имат регулативен ефект, който се постига чрез доусъвършенстване на разпоредбите на закона. Други смятат, че тъй като съдилищата тълкуват, а не създават нормите приемането на тези решения е държавно-властническа дейност по прилагане на закона и следователно не се източник. Все повече се налага мнението обаче, че при наличие на спор и отнасянето му пред съда той ще приложи това тълкуване, което вече е утвърдено от ВКС или ВАС в тълкувателния акт.

ВЪПРОС 4: Видове трудовоправни норми
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.