Трудово право


Категория на документа: Право


Създават се от определени в закона органи – предимно държавни, но може и от недържавни – чл.50, 181 КТ;
Характеризират се със своята множественост поради сложното и динамично развитие на обществените отношения, които регулират. Във Франция – пълна кодификация 1 КТ с няколко хиляди члена, уреждащи изчерпателно всички въпроси; Германия – множество отделни трудови закони; Смесен модел – Белгия, Холандия и у нас – 1 основен закон и някои съпътстващи НА.;
Многостепенност – има различни катове с различна степен на юридическа сила не само НА, но и актове на недържавни органи;
Включват източници на вътрешното право и международноправни.

Според юридическата им сила се класифицират така:

1. Конституция;
2. Международни актове, ратифицирани и обнародвани съгласно чл.5,ал.4 от Конст.;
3. Закони;
4. Актове на МС;
5. актове на отделни министри;
6. наредби и инструкции на общинските съвети
7. недържавни източници – приемат се от субекти, които нямат качеството на Държавен орган (ДО);

Тези източници действат успоредно и образуват една система от източниците на ТрП, която изглежда така:

ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ (Мингов):

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ

1. Международни актове - Те биват 2 групи:

А./ Универсални международни актове – съдържат общи уредби, в които се включват и трудовоправни норми.

Актове на ООН – 2 пакта на ООН, приети 1966г. – Международен пакт за гражданските и политическите права и Международен пакт за икономическите, социалните и културните права. И в двата има норми за правото на труд, на стачка, на сдружаване, премахване на принудителния труд и т.н.
Актове на МОТ (Средкова) – създадена е през 1919г. Тя има тристранна структура. Държавите са представени на ниво правителство, работодатели и синдикати, като така се отчитат интересите на участниците в трудовия процес. България е член от 1920г. И е ратифицирала 88 от 178 конвенции. МОТ приема 2 групи актове:

Конвенции  приемат се ежегодно на Международната юридическа конференция по труда. Съдържат минимално необходимите международни стандарти за закрила на труда. Те са основата, стандарта при създаването на вътрешната уредба. Конвенциите са международни договори, подлежащи на ратификация. По устава на МОТ има специфични задължения:
всяка държава е длъжна да представи на компетентния си орган всяка приета от МОТ конвенция, за да се вземе отношение;
всяка държава, член на МОТ, е длъжна да предостави доклади до Международното бюро по труда (постоянно действащ изпълнителен орган на МОТ) за изпълнение на задълженията;
всяка държава е длъжна да представя обзорни доклади по определени от Административния съвет на МОТ конвенции;
всяка държава е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на ратифицираните конвенции.
Препоръки  те не пораждат юридически задължения. Приемат се или за доразвитие на конвенция, или когато не е постигнато съгласие за приемане на конвенция, като дават желателни насоки за вътрешната уредба.

Мингов

Б./ Регионални международни актове:

Съветът на Европа – Б-ия е член от 1992г. – тогава е ратифицирана и обнародвана Европейската конвенция за правата на човек и основните свободи – трудови права. 2000г. Е ратифицирана, но не изцяло Европейската социална харта, която съдържа регламентация на правото на труд, на сдружаване, забрана за дискриминация и т.н.

От 01.01.2007 – актовете на ЕС. Има регламенти и директиви, задължителни за страните-членки като България трябва да хармонизира вътрешното си законодателство с тях.

ВЪТРЕШНИ ИЗТОЧИНИЦИ:

I. ДЪРЖАВНИ

1. Конституцията – основен закон на Б-ия. Може да се позоваваме директно на нея. Норми, касаещи ТрП. Преамбюл- България е социална държава, което се изразява в съзадаване на достойни условия за труд, специална защита на определени категории лица и т.н.; чл. 16 – трудът се гарантира и защитава от закона, чл. 47 – особена закрила за жената майка + доразвитие в чл163-165 КТ, трудови права на гражданите - Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. Правото на труд е едно от основните права на човека и не може да се ограничава със закон. 2 момента – след влизането в ТРПО уредено е подробно и са дадени права и възможности за тяхната защита в КТ. Преди влизането в ТРПО правото на труд не е само правна възможност, а е публично право, насочена към държавата – тя трябва да създаде условия, обстановка, комплекс от мерки, от които лицата могат да се възползват – напр. Право да се регистрират в Бюрата по труда, преквалификация на безработни и т.н.
(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.
(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.
(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.