Трудово право


Категория на документа: Право


Трудово право

ОБЩА ЧАСТ

Въпрос 1: Предмет и система на трудовото право като правен отрасъл и като наука. Функции на трудовото право

Трудовото Право е млад отрасъл, който до 19в. Е бил част от ГП. (Bill за 12-часовия работен ден от 1812 в Англия - тогава възниква, в България едва през 1905 със Закона за закрила на женския и детския труд в индустриалните заведения) В РП отношенията, които регулира Трудовото Право са се разглеждали във връзка с наема – като наем на труд. Трудът е целесъобразна човешка дейност, при която посредством своя умствен и физически капацитет човекът и използвайки средства на производство създава материални и духовни блага, които имат стойност. Трудът е присъщ само на човека.

При трудовата дейност хората влизат във взаимоотношения помежду си, когато носителят на работната сила я предоставя на друг да я ползва. Тези взаимоотношения в Римското право са се регулирали от дог. За наем . С индустриалната революция обаче трудът придобива масов х-ктер и се вижда, че ГП не е подходящо да регулира тези отношения. Поставили се редица въпроси – раб. Сила не може да се ползва непрекъснато, а трябва да се възстановява – въпросът за работното време; при какви условия носителят на работна сила следва да я предоставя – въпросът за безопасни и здравословни у-вия на труд; въпросът за цената на работната сила – трудовото възнаграждение; въпросът за различните категории лица – непълнолетни, жени и т.н.; ако загуби работата си – има ли механизми да я запази. От необходимостта да се отговори на тези въпроси се е обособил самостоятелен клон на правото – ТРУДОВО ПРАВО (ТрП)

1. Предмет: чл.1 (1) КТ Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Предмет на ТрП са отношенията, свързани с предоставянето на работна сила – същински и тези, които са непосредствено свързани със същинските. Последните или предхождат (чл. 89 и следв. КТ), съпровождат (чл. 89 и следв.), или следват (344), същинските, но никога не са свързани с осъществяване на същинската трудова дейност. Те съществуват „заради” трудовите. Такива отношения са: 1/ свързаните с професионалното сдружаване на работниците и служителите с цел защита на общия интерес като за тях например вече трябва да има същинско трудово отношение; 2/отнош. По тристранно сътрудничество – държавата преди да регулира дадена материя следва да вземе мнението на труда – работници и служители и на капитала – работодателите; 3/ отношения по социално - битово и културно обслужване на работниците и служителите – построяване от работодателите на бази за отдих, жилища и т.н. – помагат да осъществяват дейността си; 4/ отношения по трудовите спорове; 5/ отношения по контрола за спазване на трудовото законодателство с цел предотвратяване на нарушенията на законодателството и наказването им.

Гевренова – Трудовите парвоотношения са отношения по предоставяне на работна сила и полагане на труд.

Гевренова - Работна сила - легален термин чл.1 2) (Нова - ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Тя е абстрактна съвкупност от психически, физически и интелектуални и всички други способности на индивида. Тя е основната престация по ТРПО. Има 4 параметъра:
- пространствен – мястото на работа е легално дефинирано в чл.66 КТ За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата и е предмет на договаряне. § 1., т.4 от КТ – работно място - "Работно място" е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение; Работното място е субективно потестативно право - СПП на работодателя, който може да го променя колкото пъти иска. То трябва да е в мястото на работа и е по-тесният критерий.
- количествен и качествен –Чл. 250. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Трудовите норми се определят с оглед установяване на нормална интензивност на труда.
(2) Трудовите норми се определят и изменят от работодателя след вземане на мнението на заинтересуваните работници и служители.
- времеви – Работодателят еднолично без съгласието на работниците или служителите определя насменност и разпределението на работното време за разлика от ГП, където това се договаря. Това е индикация за наличие на ТРПО. Други индикации са упражняване на дисциплинарна власт, периодично изплащане на възнаграждение и т.н. Най-важната отлика е, че в ГП основната престация е резултатът, а тук е работната сила.

Труд – съзнателна, целенасочена човешка дейност, насочена към природата с цел да я преобразува в блага. Трудът се съединява с веществените елементи – средствата и оръдията на производство, които се осигуряват от работодателя. Живият труд + веществените елементи = трудов резултат. ТрП регулира съединяването на живия труд с вещ. Елементи, но не и резултата.

2 тенденции се наблюдават в отношенията, предмет на ТрП. 1-вата се свързва със стесняването на субектния обхват – търговци, занаятчии работят за себе си и не са вън от ТрП. Същото важи за свободните професии и държавните служители – ЗДСл от 1998г. – техните отношения са адм.-правни. 2-рата тенденция е към разширяване на предметния обхват - нови институти като колективното преговаряне и КТД, информиране и консултиране на работниците и служителите, процедурата при масови уволнения и т.н.

2. Система на ТрП: това е групиране на нормите на ТрП така че да се стигне до вътрешен ред и обособяване по институти. ТрП се дели на Обща и Специална част. Общата част обхваща норми, свързани с обособяване предмета на ТрП, ТрПравоотношение, принципите на ТрП, източниците;

Специалната (особена) част се състои от своя страна от 3 части – Индивидуално трудово право – ИТПО и ЮФ, от който то възниква – избор, тр. договор, конкурс, неговото съдържание – съвкупност от права и задължения – раб. време, почивки и отпуски, труд. Възнаграждение, трудов стаж, отговорност, условия на труд, прекратяване и т.н. Колективно трудово право, което включва сдружаване на работниците и служителите, тристранно сътрудничество, колективно договаряне и КТспорове. Специален контролен механизъм и отговорност – контрол за спазване на трудовите правоотношения и отговорност при нарушаването им.

3. Функции на ТрП: Това са основните насоки, в които се изразява въздействието на правната уредба върху волята на субекта в трудовото правоотношение боли то индивидуално или колективно. Биват 2:

закрилна – ч. 16 от Конст. И чл.1 ал.2 от КТ Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Чрез нея се осигурява защита на работника/ служителя като по-слаба икономически и социално страна. Трудът е голямо благо, което следва да бъде защитавано и за тази цел се установяват с императивни норми минимални стандарти – мин. Възнагр, размер на отпуски и др. Могат да се установяват по-благоприятни стандарти в КТД и ИТД, но само по-благоприятни.
производствена - държи сметка за интересите на работодателите, като например му дава право да издава едностранни заповеди, да налага индивидуални наказания, като нормите отново са императивни.

Двете функции не се в противоречие, а съществуват заедно и са взаимно зависими – по-доброто и развито производство осигурява по-добра защита и т.н.

ВЪПРОС 2: Метод на правно регулиране на трудовото право

Методът на правно регулиране на ТрП са специфични начини и способи за регулиране на обществените отношения, които се състоят в разпределяне на отговорността от държавата, предоставяне на свобода, поставяне в еднакво или различно положение. Тези начини и способи се делят съобразно различни критерии:

според регулиращия орган – централистично – това, което се осъществява от държавни органи в държавен мащаб и се постига чрез издаването на съответните нормативни актове – закони и подзаконови НА и децентралистично – от местното самоуправление. В ТрП преобладава централистичното регулиране.
Според положението на страните една спрямо друга – на равнопоставеност и на власт и подчинение. Обществената природата на труда налага 1-та страна – работодателят да нарежда на другата – работника /служителя. Методът в ТрП е на равнопоставеност, а нареждането и подчинението са продиктувани от естеството на трудовия процес. Гевренова, Средкова – 2-те страни в ТРПО имат абстрактна равна възможност за придобиване на права и задължения, а властта на работодателя се изразява във властническия х-ктер на неговите потестативни права. Властта бива – дисциплинарна, нормотворческа и организационна / управленска.
Според свободата на страните – императивно регулиране – закрилни разпоредби, като напр. Прекратяване на ТРПО, дисциплинарната и имуществената отговорност, минимално трудово възнаграждение, работно време и неговата максимална продължителност и др. Диспозитивно регулиране – страните могат със свое решение да дерогират нормата – например чл. 63 (3) (Ал. 1 отменена, предишна ал. 2 - изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите по ал. 1, освен ако страните са уговорили друг срок.
Държавен и недържавен метод – не може да има регулиране, което да не е санкционирано от държавата, но може да има издаване на актове с регулиращ характер от орган, който не е държавен – издаване на заповеди от работодателя, правила за ВТР, правила за организацията на работната заплата, КТД - то е едно нормативно съглашение.

ВЪПРОС 3: Източници на трудовото право

Средкова - Източниците на правото са формата, в която се материализира съдържанието на правната уредба. Те са актове на компетентни държавни и други органи, приемани по определен от държавата ред, в които се съдържат правила за поведение в трудовите отношения. Те имат следните характеристики:

те са общност, комплекс от норми, почиващ на конституционни основи
те са задължителни и за нарушаването им се носи юридическа отговорност (ОТП – санкция за неправомерно поведение)
регулират трудовите правоотношения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудово право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.