Трудов договор


Категория на документа: Право


Неврокопска Професионална Гимназия
"Димитър Талев"

Курсова работа

Тема : Трудов договор

Консултант: Изготвил:
/Златка Пейчева/ /Георги Апостолов/

Гоце Делчев 2014

I.Съдържание: Същност, съдържание, сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на трудовия договор.

II.Увод: Трудовият договор е вид договор, по силата на който възниква индивидуално трудово правоотношение между работодател и наето лице.

Договорът задължава наетото лице да предоставя своята работна сила при спазването на определена трудова дисциплина, а работодателят - да осигурява безопасни условия за изпълнението на поставените задачи и да заплаща договореното трудово възнаграждение. Според действащото в България законодателство трудовият договор има специфични юридически особености, които са регламентирани в Кодекса на труда (КТ) и приложимите към него нормативни актове.

III. Изложение

1. Същност, съдържание, сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на трудовия договор.

Същност и съдържание

Типично основание, от което възниква индивидуално трудово правоотношение, е трудовият договор. На негова основа между работника или служителя и работодателя се поражда индивидуално трудово правоотношение за предоставянето ползването на работна сила под наем за определен период от време. Трудовият договор е сделка между едно физическо лице - работник или служител и друго физическо лице - юридическо лице или друго образование - работодател , по силата на която едното лице се задалжава да предоставя работната си сила , а другото лице се задалжава да му заплаща възнаграждение.

Трудовият договор е :

Консесуален - постигантото съгласие между страните е достатъчно условие за възникване на индивидуално трудово правоотношение, но не и за пораждане на възнамеряваните от тях правни последици.

Двустранен - като последица от възникването на индивидуалното трудово правоотношение се пораждат насрещни права права и задължения и за двете страни.

Със строго личен характер - задълженията по трудовия договор са винаги лични и не могат да се прехвърлят.Работникът или служителя трябва лично да извърши възложената му работа.

Възмезден : существено условие от съдържанието на трудовия договор е уговорено възнаграждение за положения по трудовото правоотношение труд.

Формален: писмена форма е необходима за неговото съществуване и действителност.

С продължително изпълнение - за един определен период е налице постоянно и трайно изпълнение на задалженията на двете страни по трудовото правоотношение.

Съдържанието обхваща правата и задълженията , свързани с предоставянето на работната сила на работодателя от наетите работници или служители.

Задължителните елементи , които се включват в съдържанието на трудовия договор са изчерпателно изброени в кодекса на труда. Те са свързани със :

- Данни за страните. Това са данни , които индивидуализират работника и работодателя или служителя , като страни по индивидуалното трудово правоотношение.

- Място на работа. За такова се счита седалището на работодателя като може да се определи и съответното управление , здравно заведение и други подобни, в което работникът или служителя ще изпълнява задалженията по сключения трудов договор до колкото не е уговорено друго или не следва от характера на работата. То не може да се променя едностранно освен в изрично предвидените в кодекса на труда случаи.За разлика от него работното място се определя само от работодателяи тои не може да го променя едностранно освен ако определеното в съдържанието на трудовоя договор място на работа съвпада с работното място.

- Наименование на длъжността и характера на работата. Наименованието на длъжността е право на работодателя . При регистрация на трудовия договор се ползва формулировката в националната класификация на професиите. Посочването на длъжността , съобразно предмета на дейността на работодателя очертава трудовите задалжения на наетия работник или служител и необходимата класификация.

- Дата на сключване и начало на изпълнение. Поради задължителната регистрацияна трудовите договори, моментът на сключването не съвпада с момента на влизането им в сила. Той се счита сключен от момента в които до работника или служителят достигне подписаният от работодателя трудов договор.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудов договор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.