Теми за изпит за юридическа правоспособност


Категория на документа: Право


* да се увеличи наказанието
* да се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което не е имало обвинение в първата инстанция.
Ако отмени повторно обжалваната присъда, касационната инстанция връща делото за окончателното му решаване по същество само на въззивния съд. Касационната инстанция постановява решение, с което приключва наказателното производство, без да връща делото за ново разглеждане. Решението на касационната инстанция се обявява до 30 дни от съдебното заседание. Това решение не подлежи на обжалване.
При новото разглеждане на делото указанията на касационната инстанция са задължителни относно:
* стадия, от който трябва да започне новото разглеждане на делото;
* прилагането на закона, освен в случаите, когато се установят други фактически положения;
* отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуални правила.
Съдът, на който делото е върнато за ново разглеждане, може да наложи по-тежко наказание или да приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, когато присъдата е била отменена по протест на прокурора или жалба на частния обвинител поради искане за утежняване положението на подсъдимия.

Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда. Производства по дела за влезлите в сила съдебни актове - действия на администрация в съдилищата. 40

Присъдите, решенията, определенията се привеждат в изпълнение след влизането им в сила. Материалната законна сила се изразява в непререшаемост на казуса, чрез редовните способи за разглеждане и решаване на наказателни дела. В случай, че присъда, решение или определениена съд има порок и е влязъл в сила, то е допустимо производство по възобновяване на наказателни дела. С компетентност да извършат отделни действия свързани с привеждането в изпълнение, в качеството на ръководни органи ще бъдат районен или окръжен прокурор. Присъдите, решенията, определенията влизат в сила от:
момента на постановяването им, когато не подлежат на проверка по жалба или протест
момента на постановяване на решението на касационната инстанция, когато жалбите и протестите са оставени без разглеждане или без уважение или присъдата е изменена
изтичане на срока за обжалването им, когато не е подадена жалба или протест.
Влезлите в сила присъди, решения, определения и разпореждания са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани.
Съдът, който е постановил влязлата в сила присъда, решение или определение, се произнася по:
всички затруднения и съмнения, свързани с тълкуването им. Съда постановил акта разяснява отделни моменти, предимно мотивите, но в никакъв случай не може да измени своя акт.
замяната на наказанието пробация с лишаване от свобода и отмяна на прилагането на института на условно осъждане
освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал това.
Съдът решава тези въпроси в съдебно заседание с призоваване на прокурора, чието участие е задължително, на осъдения или на тъжителя.
Окръжният прокурор или районният прокурор с постановление може да отложи изпълнението на наказанията лишаване от свобода и пробация:
* при тежко заболяване, което пречи да се изтърпи наказанието
* при бременност на осъдената или раждане
* когато поради особени обстоятелства като пожар, стихийно бедствие, тежка болест, смърт на единствения трудоспособен член от семейството и други незабавното изпълнение на присъдата може да доведе до тежки последици за осъдения или за неговото семейство
* спрямо особено необходими специалисти в предприятия, учреждения или организации
* за завършване на текуща учебна година или започнатия курс за квалификация.
Изпълнението на наказанието може да се отложи от 2 до 18 месеца в зависимост от основанието за отлагане.
Препис от присъдата, с която подсъдимият е оправдан или освободен от наказателна отговорност или от изтърпяване на наказанието, както и препис от определението за прекратяване на наказателното производство, се изпраща на съответните органи за връщане на иззетите документи, ценности и други предмети, както и за снемане на полицейската регистрация. Когато е отменена мярката за обезпечаване на глоба или конфискация, препис от присъдата или определението се изпраща на прокурора по изпълнение. Препис от присъдата, с която подсъдимият е осъден да изтърпи съответно наказание, се изпраща на прокурора за изпълнение. Когато с присъдата е постановена конфискация на определени вещи или отнемане на вещи съдът изпраща препис от присъдата на Агенцията за държавни вземания за изпълнение. Когато с присъдата е наложена глоба или са присъдени в полза на държавата обезщетения, съдебни разноски и такси, съдът издава изпълнителен лист и го изпраща на съответния орган за изпълнение.
Ако не е приложен от съда чл. 59 ННК, той се прилага от прокурора (приспадане срока на задържане под стража и предварително задържане: от лишаването от свобода съотношението е 1:1 и от поправителния труд в съотношение един ден задържане към три дни поправителен труд, както и приспадането на срока когато е налице лишаване по административен ред от право да се заема определена обществена длъжност, лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност). Задържането на осъдения и отвеждането му до мястото за изпълнение на наказанието се извършва от службите на Министерството на правосъдието.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за изпит за юридическа правоспособност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.