Теми за държавен изпит по наказателно право


Категория на документа: Право


 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

1.ОБЩА ЧАСТ
Понятия, теория на риска, противодействие на тероризма и екологична сигурност.
1.Конституционния термин "национална сигурност".В преамбюла на Конституцията е записано,че''правата на личността,нейното достойнство и сигурност са върховна ценност''.Поради липсата на точна дифиниция за НС в нашата Конституция възниква проблем да не се нарушат правата на гражданите,има над 200 определения,но най-често се използва Руското разбиране-състояние на защитеност и Американското-способността на държавата да защитава Националните ценности от външни заплахи.Най-пълното и точно определение за НС е-Национална сигурност" е състояние на обществото и държавата,при което са защитени основните права и свободи на българските гражданите,държавните граници,териториалната цялост и независимостта на страната,когато не съществува опасност от въоръжено нападение,насилствена промяна на конституционния ред,политически диктат или икономическа принуда за държавата и е гарантирано демократичното функциониране на държавните и гражданските институции,в резултат на което обществото и нацията запазват и увеличават своето благосъстояние и се развиват.
2.Понятието "обществен ред"-средства за регулиране,цели и съдържание.В широк смисъл общественият ред се определя като състояние на системата от обществени отношения,регулиране на правните,Соц.,нравствени норми,при което няма реална заплаха за общественото спокойствие,правата и свободите на гражданите и дейността на държавните институции.,интересите,честта,достойнството на гражданите.В тесен смисъл,общественият ред като правна категория се използва за определяне на сферата на дейност на държавните органи,на родовия и непосредствения обект на конкретните видове престъпления и административни нарушения.Съдържанието на обществения ред се изразява в системата от обществени отношения,проявяващи се в поведението на хората,в техните действия и постъпки.Средствата за регулиране на Обществения ред са правните норми на публичното право.Целта на установяването и поддържането на Обществен ред е осигуряването на общественото спокойствие-обществено необходими условия за съвместен живот на гражданите в обществото и безопасност.
3.Понятие за национална сигурност. Ново разбиране на сигурността през 90-те години на ХХ век."Национална сигурност" е състояние на обществото и държавата,при което са защитени основните права и свободи на българските гражданите,държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната, когато не съществува опасност от въоръжено нападение,насилствена промяна на конституционния ред,политически диктат или икономическа принуда за държавата и е гарантирано демократичното функциониране на държавните и гражданските институции, в резултат на което обществото и нацията запазват и увеличават своето благосъстояние и се развиват.Новото разбиране за НС в карая на 20век включва едновременното решаване на няколко задачи,от които степента на защита е по-голяма-да се определят по-точно и ясно действителните заплахи,недопускане на военно противоречие,водене на войни,недопускане на предпоставки за големи производствени аварии,ограничаване вредите за околната среда,недопускане да продължава екологично вредно производство,недопускане загужа на територии,съхраняване на културно-историческото наследство,недопускане загуба на Соц.придобивки,следване целите на гражданското общество.Сигурността е гарантирана,когато страната успешно реализира националните интереси,цели и приоритети и при необходимост е в състояние ефективно да ги защити от външна и вътрешна заплаха.Равнището на сигурност се определя от степените на защита,на ефективно реализиране на интересите на българските граждани,общество и държава,които в съвкупност съставляват националните интереси.Интересите на българските граждани са в реалното гарантиране на конституционните права и свободи,личната безопасност,повишаване на качеството и равнището на живота,на социално и здравно осигуряване.
4.Субекти на националната сигурност на РБ.Основен субект на НС е Държава тя е нещо имагинерно,тя осъществява функциите си на субект на НС,като предоставя своите правомощия на органите на държавната власт.От тук и самите служби за Сигурност и контролните органи са субект на НС.Законодателната власт определя националните ценности подлежащи на защита,това става чрез конституцията създава и формира кръга от институции и специализирани органи,които играят роля при защита на НС.Законодателната власт осъществява контрол в/у тях и има пряко отношение към оперативната дейност по защита на националните интереси чрез лимитиране на ресурсите предназначени за НС.Съдебната власт води непосредствената дейност по защита на националните ценности,което се осъществява чрез наказателното му правосъдие.Съдебната власт косвено осъществява наказателен контрол спрямо органите на Изпълнителната власт,които пряко извършват работата по защитата на националните ценности.Ръководството и отговорността за състоянието на НС в демократичните държави се осъществява в титуляра на изпълнителната власт.В негови ръце са ресурсите,лостовете,механизмите за задвижване на защитния механизъм на държавата.България е със силен премиер,в същото време президента има големи правомощия.Отговорността за състоянието на НС се осъществява от Министър Председателя.Основен субект,свързан с НС е Консултативния съвет за НС,ДАНС към Министерски съвет за изпълнение на политиката по защита на НС.ДАНС е насочена към дейност по наблюдение,разкриване,противодействие и предотвратяване на замисляни,подготвяни или осъществени посегателства с/у НС.
5.Алгоритъм на националната сигурност.Политически и правен механизъм. Алгоритъма за защита на НС е с-ма от принципи,правила и норми,които независимо от изходните условия за решаването на конкретен проблем,гарантират винаги един и същ резултат- защитеност на националните ценности.С-мата в съответствие,с която се вземат решения за НС има различни страни.Едната страна е съставена от елементите: ценности,които са обект на защита-заплахи за тези ценности-защита на тези ценности.От тази гледна точка опасността или по-точно нейното развитие,усвояване и идентификация е сигнала,който задейства защитната с-ма.В тази защитна с-ма трябва да се определи точно баланса м/у стойностите на ценността,която се защитава и стойността на средствата за защита.Алгоритъма на НС се основава на точни разчети за наличните ресурси и тяхното използване.От тази гледна точка всяко подценяване или надценяване на конкретна опасност или заплаха може да се стигне до уязвимост на НС.За грешните решения в сферата на НС,тези които ги причиняват като правило носят само Пол. отговорност и по изключения може да се търси и съдебна отговорност.Пол. отговорност не е достатъчна гаранция за обществото,че няма да има допускане на грешки,ето защо се вземат мерки да се избягват грешките.За сега Пол. механизъм за вземане на решения се допълва с механизъма,който дава възможност за носене на субективна отговорност.

6.Концепция за национална сигурност на РБ.Концепцията за НС е важен елемент от Пол. и правен механизъм на държавата.В демократичните държави това е един Пол.акт.Всяка Пол.сила за да се легитимира пред своите граждани и за да може да разчита на успех е длъжна да разкрие пред обществото своите виждания за състоянието на НС,пътищата,начините с които да защити националните ценности,да разкрие вижданията за заплахите за формирането на бюджета.Съвкупността от тези неща е съдържанието на една концепция за НС.Тя е интелектуален продукт тъй като представлява съвкупност от становищата,вижданията,принципите в съответствие с които се прилагат,набелязват и реализират вътрешни и външни Пол. решения за националните интереси.Концепцията за НС не е задължително да бъде официален документ.Когато няма официална концепция на НС нейната роля се изпълнява от вижданията,принципите на Пол.сила,която в момента е на власт.В България до 1998г нямаше официална К. за НС.Първата е приета у нас е през 1998 с решение на Народното събрание от правителството на СДС.Концепцията за НС на РБ представлява официално приети Пол.виждания за защита на българските граждани,общество и държавата от външни и вътрешни заплахи от всякакво естество,правата и свободите на гражданите,териториалната цялост,независимостта на страната при отчитане на наличните ресурси и съобразяване с нивото на гаранциите,които дават световната,евроатлантическата и европейската с-ма за сигурност и стабилно развитие.Концепцията определя целите и задачите в периода на присъединяването на РБ към ефективна колективна с-ма за евроатлантическа и европейска сигурност и с оглед на рисковите фактори,които заплашват по сегашния начин сигурността на страната.Основа на с-мата за евроатлантическа и европейска сигурност са НАТО,ЕС,Западноевропейският съюз(ЗЕС) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
7.Стратегия за национална сигурност на РБ.Стратегията за НС на РБ е основополагащ документ за единно формиране,планиране, осъществяване,координиране и контрол на политиката за НС,провеждана от държавните институции в сътрудничество с гражданите и техните организации.Тя определя националните интереси,прави оценка на средата за сигурност и дефинира стратегическите действия за тяхното ефективно осъществяване.Стратегията за НС на РБ има за цел гарантиране на общочовешките ценности:свобода,мир,хуманизъм, равенство,справедливост и толерантност;правата на човека и неговата сигурност;защита на конституционното устройство,националното и държавното единство,благоденствието и просперитета на нацията.Стратегията определя основните направления на дейност,плана за разположение на силите и начините за постигане на целта.Създава се готовност на институциите,обществото и гражданите за реагиране в условия на висока динамика на средата за сигурност,както и създаване на условия за реализиране на интересите на РБ. На 8.03.2011г. у нас бе приета новата Стратегия за НС,която замени Концепцията за НС от 1998г.Стратегията определя основните направления на дейност,набелязва плана за разположение на силите и пътищата, начините за постигане на единната крайна цел.Основните направления на Българската антитерористична стратегия са:Ранно сигнализиране на заплахи за извършване или подготовка на терористична дейност на територията на РБ.Недопускане изграждането на терористични организации и извършването от тях на терористична дейност у нас и в други държави.Координация и взаимодействие м/у държавните институции в кризисни ситуации.В национален план в българската антитерористична стратегия се отличава с няколко важни условия:предупредителен характер;активност;съобразяване на националната ни антитерористична стратегия с международното законодателство,регламентиращо борбата с тероризма;съответствие м/у задачите,правомощията и ресурсното осигуряване на компетентните да противодействат на тероризма държавни и неправителствени звена, съгласуваност на действията с международни и регионални антитерористични структури, както и м/у компетентните национални държавни и неправителствени звена в рамките на България.
8.Категорията риск.Рискът е обществена и историческа категория,като обществена представлява събитие,което може да се случи или не.Като историческа-Рискът представлява осъзната от човека възможна опасност.С риска се обозначава"твърде ясна опасност,"респективно,"парично рисковано действие в търговката сделка".Най-често с риск се обозначава готовност за излагане на опасност,която е породена от надеждата за печалба,успех,придобивка.Риска има 4 основни структурни елемента,които са свързани на принципа на вето ако липсва единия означава,че няма риск.1)Опасност-възможността да се случи нещо лошо,неприятно,вредно,фатално.2)решение-риска е свързан с някакво решение,взема се от този,който се подлага на опасност.3)надеждата за успех или късмет,която е мотивиращия фактор за субекта и въздейства в/у неговото решение.4),калкулация,измеримост,риска може да бъде измерен,може да се изчисли вероятността да се случи желаното събитие,както и загубата-размера на щетите.Рискът е елемент на всяка човешка дейност. Рискът може да се управлява като се използват различни методи,позволяващи в определена степен да се прогнозира настъпването на рисковото събитие и да се вземат мерки за снижаване степента на риска.
9.Опасност и заплаха.Опасността е биполярно явление,защото в нея едновременно съществуват познатото и непознатото,известното и неизвестното,очакваното и неочакваното,позволеното и непозволеното.Опасността е свързана с неизвестното,неизвестността за последиците,които биха се случили при реализиране на опасното събитие.Понятието заплаха е родствено на понятието опасност.Заплахата се разглежда като опасност в стадии на преход от потенциална в реална.Заплахата може да се прояви като изказано намерение или демонстрирана готовност,като подготовка за извършване на действия или самите действия,които водят до нанасяне на вреда,отслабване,ограбване или унищожаване.Най-общо заплахата се дефинира като конкретизирана опасност,т.е. опасност на която са известни източниците,носителите,параметрите и др. необходими характеристики.
10.Сигурност и безопасност.Сигурността е понятие от сферата на субективното,дефинира се като усещане,чувство на спокойствие,увереност,че не съществуват реални заплахи или ако има такива има достатъчно основания да се смята,че могат да бъдат избегнати,преодолени или негативните последици от тях да неутрализирани.Сигурността е едно от човешките права,което държавата трябва да осигури.Общото м/у всички видове Сигурност е способността да се защитят някакви ценности,тази способност се изразява в умението да се подготвят и вземат адекватни решения.НС съществува,когато са защитени осн.права и свободи на гражданите,териториалната цялост,държавните граници,когато не съществува опасност от въоражено нападение,насилствена смяна на Конституционни ред,Пол.диктат,Ик.принуда за държавата.Безопасността е относително състояние ограничено във времето и пространството,в което е изключена вероятността,а от там и неопределеността във връзка със случването на нещо вредно,опасно,негативно.Безопасността е състояние,ситуация в реалността при която не е на лице,не съществува риск,а от там опасност и заплаха,а ако се появи има достатъчно ресурси за нейното предотвратяване.Безопасността се определя като отсъствие на опасност.Абсолютна безопасност е недостижима.
11.Управление на риска.Управлението предполага осъществяването от неговия субект на поредица от последователни операции-подготовка и вземане на решения-планове,организация на изпълнението на решенията,контрол в/у изпълнението на решенията,отчитане на решенията.Управлението е елемент,функция на организираните системи-Соц.,Технически,биологически,която съхранява тяхната структура,поддържането на режима на работа,достигането на целите и успешно изпълнение на програмата.Риска няма собствено сьществуване,той е елемент на всяка човешка дейност,винаги е сварзан с управлението на някаква с-ма,която преследва постигането на определена цел-надежда за успех,печалба.Управлението на риска се реализира в дейността по анализ и контрол на рискаАнализьт на риска включва-разкриване на риска,оценка,идентификация.Контролът на риска включва-избор на метод за вьздействие на риска,оказване на непосредствено вьздействие,контрол на резултатите.Рискът е съставна част от управленската дейност насочена кьм изпълнение на дадена програма.Това,което включваме в управление на риска на първо място разкриване,замяна на едни рискове с други,възможност да въздействие в/у тях, ограничаване и ликвидиране последиците от тях.
12.Оценка на риска.Процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работниците от опасностите,произтичащи от работната среда.Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата,която включва:възможности за причиняване на нараняване или увреждане,възможности за отстраняване на опасностите,ефективно или планирано въвеждане на превантивни или предпазни мерки с цел контрол на риска.Целта на извършването на оценка на риска е да позволи на работодателя да вземе необходимите мерки за защита на безопасността и здравето на работниците.Тези мерки включват:превенция на професионалните рискове;предоставяне на информация за работниците;осигуряване на обучение за работниците; осигуряване на организация и средства за изпълнение на необходимите мерки.
13.Методи за въздействие на риска.4 метода за въздействие на риска:1.Избягване на риска-да се откажем от дейности,представляващи източник на повишена опасност,това е радикален метод.На практика избягването на риска в една сфера води до увеличаване на рисковете в дуги сфери,поради това смисъла този метод е,че той дава възможност за избор на рисковете.2.Препредаване-прехвърляне на риска на друга структура,система,която разполага с по-големи вьзможности да го контролора и въздейства-застраховане,наемане на охранителни фирми,което е свьрзано с разход на ресурси,парични средства,използва се когато разходите за прехвърлянето са по-малки отколкото евентуалните щети.3.Ограничаване на риска-свързано е със създаване на условия,които са в пълно съответствие с природните и обществените закони.4.Съкращаване на риска-насочено е към причините-метод за неутрализиране на негативните последици.Прави се прогноза,която свързва настоящето с бъдещето с евентуално събитие и последиците от него.На етапа на планиране на проекта се избира метод или комбинация за въздействие в/у риска.Изборът на метод е много важен,защото той служи като еталон,с който сравняваме нашата дейност и откриваме несъответствие.

14.Понятие за терор и тероризъм.Тероризмът е идеологически мотивирано насилие или заплаха за насилие,осъществени с/у хора,организации или материални обекти,отделни лица,терористични групи или спец.служби на държави за постигане на Пол.цели.Пол.цел е дейността насочена към вземане на властта-в държавата,в части от нея,няколко държави или в целия свят.Осн.метод за постигане на Пол.цел е Терорът,който предполага дестабилизация,дезорганизация,ликвидация по насилствен начин на опр.Пол.противник и на неговите способности за функциониране.За Тероризма-Терора е осн.способ за постигане на своите цели.Причини за Тероризма:вродени инстинкти у човек за използване на насилието като средство за постигане на цел,бедността,мизерията,несправедливостта,глобализационните процеси,ислямски фундаментализъм.Цели на Тероризма:Във Вътрешнополитически план-дестабилизация на Д.власт,изменение на формата на Пол.управление,промяна във вътрешната Пол. на съответната Държава,откъсване на територии от Държавата и създаване на етнически части или автономни образувания.Във Външнополитически план-дестабилизация на международната Сигурност,усложняване на междудържавните отношения,провокиране на конфликти,създаване на обстановка на страх и несигурност в обществото или в отделни Соц.групи.,актове на възмездие-за заловени,убити,осъдени терористи.Задачите на Т.организации са:Формиране на загуба и доверие в Държавните институции от страна на населението в нея,чрез реализирането на множество акции на насилие,чрез които да покажат на обществото,че управляващите не са в състояние да се справят с тяхната дейност.Предизвикване на Пол.,Ик.,Соц. нестабилност в дадената страна.Сплашване на определени лица-общественици,политици,Д.служители,съдебни представители или на части от населението.Получаване на достъп до средства за масово осведомяване с оглед пропагандиране на свои идеи сред населението.Набавяне на финансови средства,чрез които да реализират дейността си.
15.Форми на екстремизъм.Екстремизма е поддържане към крайни прояви и възгледи обикновено в политиката,представлява свръх конфликт.Пренебрегването на интересите на малцинствата може да доведе акумулация на напрежение,което да се изрази радикално чрез формите на екстремизъм-гражданско неподчинение-активен отказ за подчинение на определени закони,заповеди на правителството или др.сила,може да се изрази чрез протести,мирно блокиране,окупиране на сгради,съоражения,могат да предприемат и насилствени действия,гражданска война-големи Соц.групи воюват помежду си за практическо реализиране на своите екстремистки идеи,установяване на контрол над държавата,определена област или промяна на държавната политика,преврати-насилствено завземане на властта,елитни военни структури свалят правителството и налагат военно положение,тероризъм-идеологически мотивирано насилие или заплаха за насилие с/у обекти,лица,държави за постигане на Пол.цели,бунтове-неорганизирано,но масово участие в нападение с/у държавни сгради,институции,въоражено въстание-организирано масово участие в насилствено завземане на властта,вандализъм-безпричинно унищожаване на обекти,културно-исторически паметници,размирици-безредие,протести,негодувание с/у властта и установения ред.Според идеологическата основа са-Лявоекстремистки организации на основата на Марксиско-ленинската идеология,Характеризират се с идейно-политическата си насоченост,да се унищожи капитализмът с методите на терора,действията им са насочени към конкретни обекти,представители на ръководния Пол.елит на западните демокрации,на Пол.,военни структури на НАТО,на едрия бизнес.Образът на техния враг е държавата,обществената система,определянакато"империалистическа","расистка","експлоататорска",социално несправедлива.Използват средства и методи,които поразяват точно определен обект-въоръжени нападения срещу Пол.противници,Полицията,бомбени атентати,опожаряване.Те пропагандират борба с/у потисничеството,господство на малки групи хора въз основа на несправедливото разпределение на благата.
Дясноориентиран екстремизъм,осъществяван на основатананеофашизъм,неонацизъм,национализъм,ксенофобия,контрасепаратизъм-форма на тероризъм в редица държави.Корените на всички дясноекстремистки действия са в омразата към другия.Собствената раса се оценява по-високо в сравнение с всички останали.Затова трябва собственият народ да се пази от чужденци,от "смесване" на народа.Прочистване на територии.Насилието е съпътствано от активна пропаганда и агитация,от опити за налагане на своите виждания сред широки социални кръгове.В някои случаи дясноекстремистките движения са подкрепяни от националистически партии или неформално са обвързани с такива и играят ролята на Пол.партньор по време на избори.
16.Вътрешен и международен тероризъм.Вътрешният тероризъм се проявява в национален мащаб.Това са Вътрешни терористични организации,които развиват дейност единствено на територията на страната,където е изградена тяхната структура.В зависимост от неговите субекти се разграничат:държавен тероризъм-насилие по отношение на опозицията,групи,цели слоеве от населението от самата държава и се реализира чрез силовите структури под предлог да се защитят държавните,обществените или общонационалните интереси.проправителствен тероризъм,осъществява се от неправителствени обществени обединения и партии в интерес на защитата на институтите на властта.опозиционен тероризъм,при който противоправното насилие е насочено с/у държавни институти,техни представители и защитници.междупартиен тероризъм,проявяващ се в процеса на изострянето на политическата борба.
Международният тероризъм включва участието на граждани и на организации на повече от една държава.Той се определя като престъпление от международен характер,изразяващо се в комплекс от действия,свързани с вземане на решение,подготовка и извършване на терористичен акт,осъществявани на територията на две или повече държави. Интернационализирането на вътрешния тероризъм често е резултат от идеологическо въздействие,поради което той може да се пренесе на територията на държави,които нямат пряко отношение към конфликта.Международният тероризъм често се използва като тактически похват от вътрешния тероризъм.В редица случаи международният тероризъм е спонсориран от правителствени институции на отделни държави.Особено опасно проявление на международния тероризъм е осъществяваният от някои държави външен "държавен тероризъм".Като такъв се определя тероризмът,който е пряко или косвено подпомаган от конкретни държави чрез финансиране,предоставяне на територии за бази,чрез обучение,чрез предоставяне на средства за терористична дейност,чрез осигуряване на безпрепятствено пребиваване на територия или по др.начин.Такива държави подпомагат тероризма по най-различни причини.Някои провеждат такава политика в допълнение на др.действия от вътрешен характер,както и във външните си отношения,за постигане на външнополитически цели,които иначе не биха могли да осъществяват с легални политически или конвенционални военни средства.В много от случаите съпричастността към този тероризъм се крие в строга тайна от съответните държави,които пазят международния си авторитет.Действията на такива държави се проследяват трудно.
17.Организация на противодействието на тероризма.В изпълнение на Резолюция 1373 от Съвета за Сигурност на ООН е разработен и приет национален ''План за предотвраяване и пресичане на Терористична дейност на територията на РБ'' в него са набелязани за предприемане редица мерки-предотвратяване и пресичане на финансиране на Терористични действия,като компетентните органи актуализират списъците на терористични организации,които могат да извършат Т.действия на или от територията на страната,законодателни мерки за преследване и наказване финансирането на терористични действия,мерки по замразяването на сметки в банки на Т.организации,мерки по отказ на убежище на терористи на територията на страната.Други нормативни документи определящи политиката на РБ по отношение на противодействието на Тероризма са Единна стратегия за противодействие престъпността от 1998г.,Стратегия за НС на РБ.Основен субект на провеждането на тази политика е Съвета за Сигурност към Министър председателя и Консултативния съвет за НС към Президента.Съвета за Сигурност има следните задачи-да обобщава,анализира,прави изводи от цялата текуща инф. по отношение на рисковете от Т.нападение.Дава професионална оценка и прогноза за динамиката,рисковете от Т.въздействие.Планира конкретни мерки за неутрализиране,предлага решения за действие при възникнала криза от Т.характер.Чрез различни Законодателни и Адм. мерки осъществява ефективен контрол с/у използването на територията й от лица,които планират,подпомагат,финансират,извършват Т.дейност срещу държави или техните граждани.

18.Международно сътрудничество в борбата с тероризма.Интерпол и Европол.РБ предприема редица мерки за противодействие на тероризма,изразени в нормативно-правни документи в областта на международното сътрудничество.От Съвета за сигурност на ООН е разработен и приет национален "План за разкриване и предотвратяване на терористична дейност на територията на РБ". В него са набелязани за предприемане следните мерки-предотвратяване и пресичане на финансирането на терористични действия,като компетентните органи актуализират списъците на терористични организации,които могат да извършват Т.действия на и от територията на РБ;законодателни мерки за преследване и наказване на финансирането на терористични действия;мерки по замразяване на сметки и активи в банки и финансови институции на терористични организации;мерки по отказ на предоставяне на убежище на терористи и предотвратяване на дейности на терористи на територията на РБ.България е ратифицирала и основните международноправни актове в областта на екстрадицията и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Тя е страна по 13 международни конвенции в областта на борбата с тероризма, част от които са: Конвенция за престъпленията и някои други действия,извършвани на борда на въздухоплавателните средства;Конвенция на ООН с/у транснационалната организирана престъпност;Международна конвенция за борба с финансирането на тероризма;Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм;Конвенция за физическа защита на ядрения материал;Международна конвенция с/у вземането на заложници;Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети.
Интерпол-Международна организация на криминалната полиция е създадена за да подпомага усилията на полицейските органи от различни държави в решаване на проблеми свързани с издирване и арестуване на укриващи се в чужбина извършители на престъпления и тяхното екстрадиране.Висш пленарен орган е Общото събрание,състои се от делегати на всички страни членки на Интерпол.Заседанията са закрити,всяка страна член има право на 1 глас,сесиите са ежегодни и се провеждат през есента.Изпалнителния комитет осъществява всички функции на Общото събрание м/у отделните сесии и подготвя дневния ред на предстоящата сесия,състои се от Президент,3 Вицепрезиденти,9делегати,Общото събрание избира Президент за срок от 4 г., Изпълнителния комитет заседава 2 пъти годишно.Генералния секретариат е постоянно действащ орган на Интерпол,действа като специализиран информационен център,поддържа връзка с национални и межународни организации,допринася чрез националните бюра за извършване на полицейски разследвания,съставя план за работа на Интерпол,поддържа постоянна връзка с президента на организацията.Състои се от 4 отдела-Администрация,Криминално разузнаване и информация,Научно изследователски,Техническо подпомагане и осигуряване.Генерален секретар се избира на 5г.,не по-възрастен от 65г. и да е известен полицейски деятел,той е осн.фигура на Интерпол,управлява дейността й.Националните бюра са постоянно действащи органи на Интерпол в дадена страна и са подразделения на полицията в тази страна.
Европол-Европпейската полицейска организация е правоохранителна организация на ЕС със седалище Хага,официална дейност започва през 1994г. с основни функции обмен,анализ и съхраняване на информация и разузнавателни данни за нелегален трафик на хора,на наркотици,радиоактивни вещества,незаконна миграция,фалшификация на парични знаци.Подпомага дейността на Националната полиция в борбата с организираната престъпност,прането на мръсни пари,трафика на хора и наркотици,кадрово и техническо подпомагане.Структурата на Европол се състои от-Ръководен екип-координатор помощник, координатори и членове,Служба за информационен обмен,Служба за анализ на престъпленията,Информационно-техническа служба,Администрация.Надзора в/у дейността на организацията се осъществява от министрите на страните членки на Европол.
19.Разузнавателна защита на критичната инфраструктура.Защитата на критичната инфраструктура се превръща във все по-важна тема след 11.09.2001г.Има финансова,търговска,военна,транспортана и др.Кризата трябва да се дефинира по нейния произход,както и по това колко човека са пострадали.Инфраструктурата означава териториална организация по системите за поддържане и действие на военните.Съществува и критична инфраструктура,когато са предизвикани бедствия ,аварии,катастрофи умишлено.Основно се дължи на Ик.,Соц. и институционални проблеми.Съответните обекти,които пораждат опастност за хората се отнасят и се наричат потенциално опасни обекти.Други опасни обекти могат да са стратегически обекти,обекти от особено важно значение и са от национално обществено значение.При кризи от природни и терористичен произход умират най-много хора.Потенциално опасните обекти от транспортната инфраструктура са най-желани от терористите.Кризите от природен характер са често срещани в Япония ,Турция.Система за защита на Критичната Инфраструктура се създава като се създаде карта на Критичната Инфраструктура-това е списък на обектите,които създават заплахи за хората,след които се създават такива които засилват защитата на този обект.Защитата на тези обекти се осъществява като се назначават в тях офицери с двоен статус-служител на МВР и служител в съответния обект.За ефектижната защита на Критичната инфраструктура е важно изграждането на спасителнасистема.гражданска,противопожарназащита,водолази,алпинисти,спасителни отряди.изясняване и уточняване на местните управи да разполагат с адекватна спасителна база,вземащите решения да знаят всяка подробност в сиситемата на инфраструктурата и да могат да видят цялата картина,трябва цялата налична Инф. Да бъде свързана с географското положение на обектите,необходим е мощен софтуер ,който в реално време да обработва постъпващи данни ,да прави прогнози,да предоставя инф. На заинтерисованите страни.
20.Международно сътрудничество в борбата с тероризма.РБ предприема редица мерки за противодействие на тероризма,изразени в нормативно-правни документи в областта на международното сътрудничество.От Съвета за сигурност на ООН е разработен и приет национален "План за разкриване и предотвратяване на терористична дейност на територията на РБ". В него са набелязани за предприемане следните мерки-предотвратяване и пресичане на финансирането на терористични действия,като компетентните органи актуализират списъците на терористични организации на и от територията на РБ;законодателни мерки за преследване и наказване на финансирането на терористични действия;мерки по замразяване на сметки и активи в банки и финансови институции на терористични организации;мерки по отказ на предоставяне на убежище на терористи и предотвратяване на дейности на терористи на територията на РБ.Терористичната дейност не се ограничава само в рамките на една страна,а има международни измерения,което поставя на дневен ред необходимостта от сътрудничество м/у различните държави.Подписването на международни спогодби,наред с националното законодателство, съществено допринася за успешната борба с тероризма.България е страна по 13 международни конвенции в областта на борбата с тероризма,част от които са-Конвенция за престъпленията и някои др.действия,извършвани на борда на въздухоплавателните средства;Конвенция на ООН с/у транснационалната организирана престъпност;Международна конвенция за борба с финансирането на тероризма;Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм;Конвенция за физическа защита на ядрения материал;Международна конвенция с/у вземането на заложници;Практическото прилагане на стратегиите и концепциите става с различни действия и под различни форми,които имат различна ефективност,защото съвременният тероризъм постоянно еволюира в развитието на своите тактики, методи на действие и мащаб на поставените цели.

21.Системата "човек-околна среда".Методи и средства на индустриалната и екологичната сигурност.С-та"човек-околна среда" е сложна поликомпонентна екологична с-ма,включва различни подсистеми и условия за тяхното функциониране.Околната среда е с-ма,състои се от 3 подсистеми-изкуствена,естествена и социално-икономическа.Изкуствената е всичко създадено от дейността на човека.Естествената е биосферата.Социално-икономическата е подсистема на човек-околна среда.Човек е в сложни взаймоотношения с изкуствената,естествената и Соц.-Ик.среда.Той е в центъра на тази с-ма.,създава изкуствената среда като преобразува естествената,а тя от своя страна действа в/у изкуствената чрез своите компоненти-атмосфера,вода,почва,слънчева и космическа радиация.Изкуствените в/у обществото,обратната връзка се осъщ. чрез правни,Ик.,управленски действия.Вероятността от настъпването на екологични опасности и заплахи за околната среда и човечеството е много висока и изисква определянето на приоритетни стратегически направления и методи за обезпечаване на екологичната сигурност и разработването на конкретни мероприятия за предотвратяване,локализиране и ликвидиране на екологичните опасности и заплахи.Такива са:рационално и комплексно използване на природните ресурси,въвеждане на екологично чисти и ресурсоспестяващи технологии,създаване на възможности за преработка на промишлени и битови отпадъци,възстановяване и оздравяване на екологичното състояние на замърсените и увредени територии,осигуряване на финансови ресурси за опазване,възстановяване и възпроизводство на околната среда,задълбочаване на сътрудничеството с други държави при решаване на екологичните проблеми.

22.Държавна и фирмена политика за опазване на околната среда.Вероятността от настъпването на екологични опасности и заплахи за околната среда и човечеството е много висока и изисква определянето на приоритетни стратегически направления и методи за обезпечаване на екологичната сигурност и разработването на конкретни мероприятия за предотвратяване,локализиране и ликвидиране на екологичните опасности и заплахи.Такива са:рационално и комплексно използване на природните ресурси,въвеждане на екологично чисти и ресурсоспестяващи технологии,създаване на възможности за преработка на промишлени и битови отпадъци,възстановяване и оздравяване на екологичното състояние на замърсените и увредени територии,осигуряване на финансови ресурси за опазване,възстановяване и възпроизводство на околната среда,задълбочаване на сътрудничеството с други държави при решаване на екологичните проблеми.С-мата за управление на околната среда е с-мата за управление на фирмите.Тя включва структурата, планирането,процедурите,ресурсите за формиране на фирмена екологична сигурност.Фирмената Политика трябва да е ясно формулирана и да се преразглежда и преработва периодично за да бъде актуална и ефективна.Министерството на околната среда и водите създава районни инспекции по околната среда на територията на общините,в изпълнение на своите правомощия те издават писмени предписания,заповеди за санкции.Общинските органи съставят програми за опазване на околната среда,информират населението за състоянието й,изграждат,поддържат инсталации за пречистване на битови отпадни води,контролират депонирането на отпадъци и опасни в-ва,контролират събирането и обезвреждането на битови отпадъци.Основните принципи на Екологичната политика са-Принцип на опазване на околната среда,като се предвидят рисковете за увреждането й,Превантивни мерки-в ранен етап да се наложат изисквания към индустриалните предприятия да вземат мерки за предотвратяване на екологични катастрофи,При увреждане на околната среда първо да се отстрани източника,създадени са стандарти,които ако се превишат се налагат глоби на замърсителите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми за държавен изпит по наказателно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.