Теми по наказателен процес за ДИ


Категория на документа: Правоб) Кога едно деяние е извършено на тази територия.
Обикновено престъпленията се осъществяват изцяло на определено място в пространството. Възможни са обаче и усложнени хипотези- деянието да бъде извършено на едно места, а престъпният резултат да настъпи на друго място. При подобни "дистанционни" престъпления следва да се приеме, че за прилагането на бълг. нак. з-н е достатъчно един от елементите на престъплението (било престъпното деяние, било престъпният резултат) да бъде осъществен на българска територия.

Бълг. наказателен закон се прилага по отношение на всички лица, извършили престъпление на българска територия, независимо от това дали са те български граждани или чужденци.

Относно въпросът за чужденци, ползващи се с дипломатически имунитет и извършил е престъпление се решава съответно с приетите норми на мунар. право. Дипломатическият имунитет се извършва на процесуална основа, а не на материална т.е. престъпление има, то е факт, но нак. отговорност няма да има. Няма никакви пречки за реализирането на гражданска отговорност. Следователно няма изключване на материалният з-н въобще, а само ограничаване възможността за осъществяване на нак. отг. - доколкото и докато лицето извършило престъпление на наша територия се намира в пределите на страната по отношение качеството, което му дава дипломатически имунитет.

Личен принцип.

Бълг. граждани в своето поведение трябва да се съобразяват винаги и навсякъде с нормите на правото. За нарушаване на нашите нак. запрети те носят отговорност и тогава, когато деянието е извършено извън пределите на страната. "НК се прилага към българските граждани и за извършените от тях престъпления в чужбина"- чл4(1). Във връзка с този принцип се подчертават следните положения:
1. Без значение са характерът и тежестта на извършеното престъпление, както и това дали то засяга интересите на нашата страна или чужда държава.
2. Без значение е дали деянието представлява престъпление и по закона на неговото местоизвършване.

Във връзка с престъпленията извършени от български граждани в чужбина, НК съдържа три правила:

а) "Български гражданин не се предава на чужда държава за съдене или за изтърпяване на наказание" - чл.4(2);

б) "Предварителното задържане и изтърпяното наказание в чужбина се приспадат. Когато двете наказания са разнородни, изтърпяното в чужбина наказание се взема предвид при определяне наказанието от съда".

в) "Присъдата на чужд съд за престъпление, за което се прилага българският НК, се взема предвид в случаите, установени с международно съглашение, в което участва РБ".

Реален принцип
"НК се прилага и към чужденци, извършили в чужбина престъпления от общ х-р, с които се засягат интересите на РБ или на бълг. гражданин"- чл.5. Касае се до хипотези, при които не могат да намерят приложение нито териториалният, нито личният п-п.

Провеждането на така възприетият от нашето право реален принцип може на практика да срещне значителни трудности във връзка с възможността да бъде осъществена нак. отг. по отношение на лицата, които са чужденци и са извършили престъпление в чужбина . Този п-п ще има практическо значение, доколкото субектът на престъплението се окаже р РБ или поне доколкото той притежава в страната имущества, към които би могло да се насочи евентуално изпълнение на имуществено наказание, постановено със задочна присъда.

Универсален принцип.

Нашият НК може да бъде приложен и без да са налице предпоставките на чл.5
към чужденци, извършили в чужбина:

а) Престъпления против мирът и човечеството, с което се засягат интересите на друга държава или чужди граждани - чл.6(1).

б) Друго престъпление, когато това е предвидено в международно съглашение по което РБ е страна.

Престъпленията против мира и човечеството са подробно очертани в глава четиринадесета, от друга страна РБ се е присъединила към редица международни конвенции, които установяват задължение за предвиждане на наказателно преследване на ред престъпления, третирани като такива, които засягат международни интереси на международното общуване.

Екстрадиция на престъпници.

Възможно е лица, извършили престъпления, по отношение на които се прилага бълг. нак. з-н, да се намират в чужбина, както и обратното, в нашата страна да се окажат лица, извършили в чужбина престъпления, по отношение на които бълг. нак. з-н не се прилага. В такива случаи се поставя въпросът за екстрадиция на престъпниците, за тяхното предаване, за съдене и наказване на държавата, чието материално НП ще намери приложение. Някои от трудностите във връзка с този въпрос могат да бъдат частично преодолени чз многостранни конвенции за борба су определени престъпления, както и чз специални двустранни съглашения.

Въпросът за екстрадиция на престъпници, макар и тясно свързани с тези на действието на наказателния закон по място, засягат всъщност материя процесуалноправна и по специално тази т.н. съдебна помощ му държавите. НПК съдържа специален раздел относно искането и предаването на престъпници.

Там са установени преди всичко правила относно реда, по които бълг. власти осъществяват искането към чужда държава за предаване на лице, извършило престъпление, подсъдно на бълг. съдилища. Това искане се прави от главният прокурор на републиката чз м-вото на външните работи.

По искане на чуждестранни власти за предаване на чужд гражданин за съдене или изтърпяване на наказание в чужбина се произнася също гл. прокурор. Правилата на НПК в тази материя имат субсидиарен х-р - те намират приложение, доколкото му РБ и чуждата държава няма съответен д-р, съдържащ разпоредби в тази насока.

Разпоредбата на чл.4(2) безусловно изключва предаването на бълг. гражданин на чужда държава за съдене или изтърпяване на наказание. Основанията за това са ясни- ако извършеното от бълг. гражданин представлява престъпление по нашето право, той ще бъде съден и наказан у нас, даже и деянието му да е осъществено в чужбина. Ако то не представлява престъпление по нашето нак. закво, нашата държава не може да съдейства на друга за търсене на наказателна отговорност от бълг. граждани за подобна проява.

Въпрос №3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по наказателен процес за ДИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.