Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма


Категория на документа: Право


> юридическа приемственост - на нейната основа се осъществява създаването на новото право.
- приемственост във "вертикално" направление - проявява се в запазването на част от турското светско законодателство и българското обичайно право;
- приемственост в "хоризонтално" направление - проявява се по пътя на създаването на актове от руснаците в периода на гражданското управление или на прякото прилагане на руски закони.
> съдебната практика също има значение за развитието на новото право. В своята дейност съдилищата внасят корективи и дори създават нови правила, допълвайки и коригирайки действащите.

* Конституцията - има решаващо значение за формирането и развитието на новобългарското право. Тя е юридическата основа, върху която се изгражда националната правна система.
> Принципът за законност (чл. 43);
- Законността е изискване да се спазва определен ред в държавата, закрепен в система от юридически норми;
> Принципът на равенство на гражданина (чл. 57) - се съчетава с конституционната забрана за разделение на населението на съсловия - израз на демокрацията;
> Правото на собственост - в основата на цялата система на обществените отношения.

* Рецепция
> Новобългарската правна система се формира на основата на чужди юридически идеи, теории, законодателство и съдебна практика;
> Националното ни законодателство се основава на утвърдените в Европа правни системи, а нашият законодател плътно следва най-модерните за онова време правни доктрини;
> Всички български юристи по това време получават своето образование в най-реномираните университети в Европа. Те познават съответното национално право. При създаването на новобългарската правна система, те се насочват към тази, която им е добре позната;
> Новобългарското гражданско право се заимства от романската правна система чрез гражданските кодекси на Франция и Италия. Търговският закон съчетава принципи и институти на германската правна система, в основата на наказателното право стоят унгарски и руски разпоредби.

* Разделение на правото
> частно и публично
- към публичното право се отнасят държавното, административното и наказателно право, наказателнопроцесуалното, гражданскопроцесуалното и др.;
- към частното право - облигационното, търговското, семейното, наследственото и вещното.

* Законотворчество
> Политически процес, израз на законодателната инициатива на изпълнителната власт (МС и министрите). Основните законодателни актове, които изпълняват съдържанието на правната система, са дело на Министерството на правосъдието, което на практика провежда законодателната политика на правителството;
> през 1884г. правителството създава "кодификационна комисия" - основната й задача е да подпомага правителството в изработването на законопроекти, които да се внасят в Народното съдбрание, както и да изработва необходимите правилници за приложение на приетите закони;
> в последствие се назначават други комисии (1892г., 1896г.)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.