Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма


Категория на документа: Право- отговорност на главният управител:
* наказателна
Той отговаря за предателство, нарушаване на ОУ и за причиняване на щети на Турция. Наказателно производство започва служебно от Високата порта или по "оплакване" от ОС (такава жалба трябва да е разписана от 4/7 от депутатите). Разглежда се от специален съд, в 11-членен състав - за да бъде осъден, трябват 7 гласа от състава.
* помощници на главния управител
> Директорат (частен или таен съвет) състои се от:
- главен секретар и директор на вътрешните работи (за разлика от останалите, които се назначават от генерал-губернатора, той се назначава от султана) - отговаря за религиозните общини, общата полиция, състава на Върховния съд и др.;
- директор на правосъдието - управлява личния състав на съдилищата в областта, надзирава прокуратурата, привежда в изпълнение влезлите в сила присъди и др.;
- директор на финансите - изработва проекта за бюджета на областта, проекти за данъчни закони и правилници на финансовите служби и др.;
- директор на народното просвещението - упражнява надзор върху областните възпитателни и учебни заведения и др.;
- директор на земеделието, търговията и обществените строежи - той подпомага обществени строежи, земеделието и търговията, отговаря за лова и риболова и т.н.;
- началник на местната милиция и жандармерия - отговаря за въоръжените сили, снабдяването им с оръжие и т.н.

* Съдебна система
- Органическият устав на Източна Румелия урежда подробно съдебната й система;
- на нея е посветена девета глава: "За съдебните власти";
- според чл. 248 на ОУ правораздавателните органи в областта са:
> кметски съдилища в общини без околийски съдии - кмет и 2 съдебни заседатели - за движими вещи до 300 гроша и други дребни нарушения, за които се предвижда наказание "запиране" до 24ч. или глова 50лв.;
> околийски съдилища - наказателни дела за престъпления, наказвани с лишаване от свобода до един месец или глоба до 1000 лв.;
> окръжни съдилища - имат граждански и наказателен отдел; председател, председател на отдел и член-съдии, има прокурор с помощници и следователи; първа инстанция;
> Върховен съд - седалище в Пловдив; състои се от два отдела - граждански и наказателен; формира се от председател, председател на отдел и 4 член-съдии; ВС е апелативна инстанция; втора инстанция

- в областта правораздават и особени съдилища:
> админидтративни съдилища - във всеки окръг; разглежда спорове от публичноправен характер, за вреди, нанесени на частни лица от администрацията и др.;
> военни съдилища - престъпления, свързани с военната служба или от военизирани лица. Висшата му инстанция е Върховният военен съд, учреден през 1882 г.;
> духовни съдилища - създават се във всяка епархия; разглежда семейно-брачни дела.

* След съединението на Източна Румелия с княжеството установената съдебна система е ликвидирана.

47.Възникване и формиране на българската правна система след Освобождението
1. Възникването на българската правна система
- свързва се с утвърждаването на българската държаваност след Руско-турската война от 1877-1878г.;
- значителен прогрес в сравнение с периода на феодалното право.
* Създаването на новата правна система се дели на два етапа:
> Първи етап - от началото на Руско-турската война до приемането на Конституцията. Новата правна система се характеризира с редица особености:
- с оглед източниците на правото;
- с оглед приложението на правото;
- с оглед действието по време.
> Втори етап - от приемането на ТК до началото на XX в. В този период развитието на правото върви по две линии:
- приемането на отделни, малки по обем закони, които допълват запазените източници на правото (от първия период);
- изработването и приемането на основните закони по отделните отрасли на частното и публичното право.
2. Формиране на българската правна система
> процес на отмяна на завареното турско феодално законодателство
- мълчаливо се отменя частта от османската правна система, която противоречи на новия правов ред;
- допуска се приложението на някои турски закони (Наказателния закон, Търговския закон и др.);
- санкционира се приложението на българското обичайно право;
- изработват се нормативни актове от руската гражданска и военна администрация.
> форма и съдържание на новобългарското право -
- право от буржоазен тип;
- новото право може да се определи като право на юридическото равенство или формално право;
- чрез него се премахват феодалните ограничения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по ИБДП от 42-ра до 47-ма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.