Създаване на международната система за защита на правата на човека след Втората световна война. Устав на ООН. Основни структури и организация на дейност.


Категория на документа: Право


Въпрос № 4 Създаване на международната система за защита

на правата на човека след Втората световна война.Устав на ООН.
Основни структури и организация на дейност

Създаване на международноправната система за защита правата на човека

След втората световна война защитата на правата на човека преминава в нов етап. Създаването на ООН, приемането на Всеобщата декларация за правта на човека в рамките на Хартата на правата на човека поставят по различен начин проблемите човешките права в международното право. Материята за правата на човека се интернационализират. Възниква универсалната система за защита на правата на човека. За пръв път се говори за цялостна система. Приемат се множество международни актове в различни области на правта на човека и се очертава принципа на равнопоставенст в правата. Голяма част от тези актове са свързани със защита на правата на малцинствата.

Нормативна система на ООН по отношение на правата на човека

В рамките на ООН действа единна система от правила, които се разглеждат като нормативен механизъм за защита правата на човека. Основните международни актове, които визират правата на човека са обединени в рамките на Хартата за правата на човека. Уставът е подписан през юни 1945г. и влиза в сила през октомври същата година. През есента на 1945г Подготвителният комитет препоръчва на икономическия и социялен съвет незабавно да създаде комисия по правата на човекаи да възложи подготвянето на харта за правата. Но първоначално е приета Всеобщата декларация за правата на човека. Впоследствие биват приети и други международни актове, които в своята съвкупност изграждат Хартата на павата на човека, която включва:

1. Устав на ООН (чл. 1, ал. 3, чл. 55 и чл. 56). Уставът е подписан през юни 1945г. И влиза в сила през октомври същата година. През есента на 1945г Подготвителният комитет препоръчва на икономическия и социялен съвет незабавно да създаде комисия по правата на човекаи да възложи подготвянето на харта за правата и Уставът на ООН е международен договор с учредителен характер. Една от основните цели на ООН е да развива и насърчава зачитането на правата на човека. Уставът на ООН на няколко места споменава правата на човека

1.1. Приембюл - ".... вяра в основните права на човека, в достойнството и ценността на човешката личност, в равноправието между мъжете и жените..."

1.2. Според чл. 1, ал. 3 - "да се постигне международно сътрудничество при развиване и насърчаване зачитането на правата на човека и основните свободи за всички". Устава на ООН задължава държавите да осъществяват международно сътрудничество при разрешаване на международните проблеми от икономическо, социално, културно или хуманитарно естество, както и при развиване и насърчаване зачитането правата на човека и основните свободи за всички, без разлика на раса, пол, език или вероизповедание.

Установява се задължението на всяка държава-членка да защитава правата на човека като създаде институции, основаващи се на устава на ООН. Ако една държава извършва действия, които представляват "трайни особено големи нарушения" на гарантирани международни права на човека, тя нарушава устава на ООН.

1. 3. Съгласно чл. 55 от Устава на ООН с цел да се създадат условия за стабилност и благоденствие, необходими за мирните и приятелски отношения между народите, основани на зачитане принципа на равноправието и самоопределение на народите, ООН си поставя за цел:

а) за повишаване жизненото равнище, пълна заетост на работната сила и условия за икономически и социален прогрес и развитие;
б) за решаване на международните икономически, социални, здравни и други свързани с тях проблеми; за международното сътрудничество в областта на културата и образованието

в) за всеобщо зачитане и спазване правата на човека и основните свободи за всички без разлика на раса, пол, език или вероизповедание.

1.4. Съгласно чл. 56 от Устава на ООН държавите се задължават да предприемат самостоятелни и съвместни действия в сътрудничество с ООН за постигане на целите, изложени в чл. 55 от Устава на ООН.

1.5. Правата на човека се споменават и в други текстове на Устава на ООН - чл. 13, чл. 62, чл. 68, чл. 74

Уставът на ООН създава само най-общи задължения за държавите да не нарушават правата на човека. Този международен акт не уточнява какво се разбира под понятието "права на човека". Поради тази причина разпоредбите, които засягат правата на човека трудно могат да се реализират на практика. Значението на Устава на ООН по отношение на правата на човека е в три посоки:1. Уставът интернационализира правата на човека. превръща проблемите на правата на човека в международен въпрос. 2. Уставът създава задължение за държавите да сътрудничат на ООН при разрешаването на въпроси, свързани с правата на човека. 3. Благодарение на устава си ООН успява с течение на времето да създаде институции, които да защитават правата на човека. Днес е признато, че ако една държава извършва действия, които представляват "трайни особено големи нарушения" на гарантирани международно права, тя нарушава Устава на ООН.
1. Всеобща декларация за правата на човека (въпрос № 5)
2. Международен пакт за икономически социални, и културни права (въпрос № 7)
3. Международен пакт за граждански и политически права(въпрос № 6)

5. Факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права

6. Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права.
Органи, създадени от ООН, с функции в областта на правата на човека

1. Комисия по правата на човека - Всяка държава членка на ООН има свой представител в комисията. Комисията е задължена да представя на икономическия и социален съвет на ООН предложения, препоръки и доклади, третиращи международните актове в областта на правата на човека. Всеобщата декларация за правата на човека, международните пактове и други актове на ООН са изготвени от комисията. Комисията е политически орган - изработва политиката на ООН в областта на правата начовека и подготвя проекти за международни декларации конвенции и др. актове

2. Подкомисия по предотвратяването на дискриминацията и защита на малцинствата - помощен орган на Комисията по правата на човека. Изготвя проучвания и препоръки до комисията.

Комисия по положението на жените - разработва политиката на ООН в тази посока. В началото е имала за задача да изготвя проучвания и доклади, понастоящем разглежда и конкретни жалби за нарушения на правата на човека.

Върховен комисар по правата на човека - служител на ООН, който носи главна отговорност за защита на правата на човека под ръководството на Генералния секретар.

Процедури за уреждане на проблеми, свързани с особено значителни нарушения на правата на човека.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на международната система за защита на правата на човека след Втората световна война. Устав на ООН. Основни структури и организация на дейност. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.