Същност, значение и друга информация


Категория на документа: Право


Същност,значение и друга информация

Същност - Санкционираното от правото отношение между две лица,по силата на което,длъжника дължи на кредитора изпълнението на определена престация.
1.Система от норми,уреждаща отношенията свързани със създаването на облигационни връзки.
2.Наука,свързана с изследването на обективното облигационно право
3.учебна дисциплена
4.Право със субективен смисъл

Облигационното право е относително т.е. отнася се за определено лице.
Всяко облигационно отношение носи със себе си иск.
Първоначално облигационните отношенията са уреждани чрез физическа принуда,но впоследствие било поставено и изискването облигационното отношение да не бъде опорочено от грешка,насилие,измама.Също така санкцията на облигационното отношение се носочила към имуществото на длъжника, вместо да бъде насочено към неговата личност.
Облигация-ценна книга на преносител,издавана от акционерни дружества
В Рим под облигация се разбира облигационни отношения.

1.Санкционирано от правото отношение - т.е. има правни норми,правен ред, както и защита и изискване на изпълнението им. Облигационното право временно трябва да е защитено от облигационните искове. Някои облигационни отношения се наричат естествени облигации.Естествените облигации са тези,които реално съществуват, но правото не им е дало иск.
Съществуват два вида давност:
-придобивна давност-възникване право на собственост.Срока се прекъсва,когато някой друг влезе във владение.
-погасителна давност-определя се като срок на кредиторово бездействие. Колкото пъти кредитора си поиска дълга,толкова пъти давността се прекъсва.
Пактумденомпатендум-виж в речника

2.Между две лица - т.е. между кредитор /кредо-вярвам/ и длъжник /девел-дължа/ Всяка от страните влиза в сделката равнопоставен.
Може да има и повече от един субект-солидарност.
Всеки има еднакви права с другия.
Има три вида солидарност
-активна - двама или повече кредитора
-пасивна - двама или повече длъжници
-смесена - две или повече лица

3.По силата на което длъжника дължи на кредитора - означава,че облигационното отношение е едностранно и еднопосочно.

4.Изпълнението - осъществяването на дължимата престация.

1.даре=давам - прехвърляне на правото на собственост

2.фаце/нонфаце - задължение за действие/бездействие - установяването на собственост и вещни права

3.престаре /praestare - поръчителствам/ - прието е,че предметът на задължението се означавал с praestare; той обхващал и другите два
5.На определена престация - обекта на облигационното отношение.

Предметът на задължението се означавал с термина престация

Изисквания за престация:

1.Престацията трябва да е възможна
При обективна невъзм. задължението на престацията било недейств. Примерно задължението да бъде прехвърлено собствеността на един храм или един умрял роб и т.н.
Субективната невъзможност,при която престацията било по начало възможна, но само длъжникът не можел да я изпълни била без правно значение. Например,ако някой се задълж. да направи едни обувки, задължението оставало действително и когато поелият задължението не бил обущар.

2.престацията трябва да бъде допустима от закона,морала или религията
Противозаконните и неморалните престации довеждали до недействителност на задължението.

3.Да е определена или поне определяемаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, значение и друга информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.