Същност, система и източници на правото


Категория на документа: Право


ОСНОВИ НА ПРАВОТО

Тема 1
Същност, система и източници на правото
Правото представлява система от правни средства за въздействие върху обществените отношения.
Методи на правото:
-диспозитивен -при него субектите са напълно равнопоставени помежду си. Типичен е за частното право.
-императивен-(властнически) - субектите се намират в отношение на власт и подчинение.

Система на правото - разбира се по 2 аспекта:
* Обективна правна система, съставена от 3 елемента. 1. правна норма-конкретно правило за поведение; 2.правен институт -група от правни норми, уреждащи определени обществени учреждения; 3.правен отрасъл -група от норми и правни институти(наказателно, гражданско право).
* Правни семейства - 2 на брой.
-Англо-саксонска правна система - с-мата на Англия и САЩ. Основен източник е съдебния прецедент.
-Романо-германска - римското право и типичната Европейска система. Източник на правото тук е само ЗАКОНА.

Източници на правото:

-понятие - изявление на държавен орган, извършено от установения ред и насочено към създаване на правни норми.

Видове източници на правото:
* Правен обичай - трайно, прилагано със съзнани за задължителност общо правило за поведение. Винаги се доказва пред съда и се прилага само тогава, когато няма действаща права норма.
* Нормативни актове
-конституция - основен държавен закон, който е с най-висша юридическа сила и се приема от Великото народно събрание(ВНС).
-ЗАКОНИ - определят се като висш израз на определени интереси, който регулира трайно обществените отношения. Законите са актове на парламента.
-подзаконови нормативни актове - актове на изпълнителната власт и в частност това са постановленията, наредбите, правилници, институции и заповеди.
* Международен дълг - всични м/унар. Договори, които Б-я е ретифицирала стават част от правото на страната и най-важното за тях е, че винаги имат предимство пред правните норми.
* Съдебен прецедент - Многообразно решаване на аналогични казуси. Задължителен за всички съдилища, които са с по-нисък ранг.

Тема 2
Правна норма. Елементи и видове правна норма.

Правна норма - установено и санкционирано от държавата общо правило за поведение.

Белези на правната норма:
-има абстрактен характер и е насочена към неограничен кръг от адресати(на практика към всички)
-винаги произтича от държавата в лицето на компетентните ограни.
-нейното изпълнение се гарантира с принудителната сила на държавата.

Елементи на правната норма:
-хипотезен - условията, при които правната норма се прилага (съдържа юридически пакт).
-диспозитивен - съдържа самото правило за поведение
-санкция - съдържа правните последици, които настъпват при изпълнение на диспозицията

Видове прави норми:
1. Според приложното поле
* Общи правни норми - отнасят се до всички аналогични казуси и всички правни субекти
* Специална правна норма - винаги има по-тясна хипотеза и точно определен адресат.
При едновременно действие и на двете норми ВИНАГИ се прилага специалната норма. Тя отменя действието на общата.
2. Според съдържанието
* Заповядващи правни норми - създават задължение за извършване на определено действие и винаги имат конкретен адресат. Изискват активно поведение на субектите.
* Забраняваща - създава задължение за бездействие. Изисква пасивно поведение на субектите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, система и източници на правото 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.