Същност, роля и видове свободните икономически зони. СИЗ в Дубай.


Категория на документа: Право


Университет по национално и световно стопанство
гр. София - 2013г.

Курсова работа:

Същността и ролата на свободните икономически зони. Модели на свободна икономическа зона.

Изготвил: Ася Огнянова фак.№104418

Проверил: Ас. Т. Василева-Златанова
Съдържание:

1. Предпоставки
2. Възникване
3. Цели
4. Преференциални режими
5. Модели на свободна икономическа зона
6. Роля на свободните икономически зони
7. Пример за свободни икономически зони от световен мащаб. Свободни зони в Дубай.
* Dubai Silicon Oasis
* Jebel Ali Free Zone
* Dubai Internet City
* Dubai Knowledge Village

1. Предпоставки

Съвременното развитие на световното стопанство и международните икономически отношения изискава производството и разпределението на създадените на определена територия стоки да са възможни не само на вътрешно, но и на международно равнище. Осъществяването на обменните операции е предпоставка за формирането на свободни икономически зони. Необходимостта от функционирането им все по-често се обсъжда не само в научните среди, но и на политическо равнище и сред представители на бизнеса. Застъпват се противоположни становища - от одобрение до пълно отричане. Против се изказват някои международни организации - например Световната търговска организация и Европейският съюз, понеже в свободните икономически зони се прилагат норми и правила, които се различават от общоприетите на световния пазар. В същото време съществуването на свободни икономически зони се покрепя с аргумента, че те имат свое място в стопанската дейност и в много държави спомагат за възраждане на определени райони, а дори и на цялата икономика.

2. Възникване

Възникването на свободни икономически зони е важен елемент от осъществяването на принципите на откритата икономика. Тяхното функциониране способства за либерализацията и активизирането на външноикономическата дейност. Създаването им започва през 50-те - 60-те години на XX век и броят им бързо нараства. Заедно с това се увеличават и делът им в световния търговски оборот, и броят на осигурените чрез тях работни места. Според някои изследвания към настоящия момент те са над 1000 и на тях се пада около 1/3 от световния стокооборот. Свободни икономически зони успешно функционират в различни страни: във високо развитите - САЩ, Япония, Германия, Англия, Канада; в прохождащите пазарни стопанства в Източна Европа и в развиващите се страни - съсредоточени в Америка и Югоизточна Азия. Широкото географско разпространение на свободните икономически зони доказва, че те имат определено значение за оздравяване на икономиката и за реализиране на нови икономически идеи върху части от територията на "приемащата" страна.

В литературата не съществува единно мнение и общоприета дефиниция относно същността на понятието "Свободна икономическа зона" . Най-често тя се разглежда като територия с благоприятно географско положение, където на определени стопански субекти е предоставен привилегирован юридически и финансово-икономически режим за стопанска дейност, в сравнение с останалите икономически субекти в страната, и където държавната намеса е значително ограничена.

3. Цели

Със създаването на свободна икономическа зона се преследва реализацията на определени цели. Те варират в зависимост от достигнатото ниво на социално-икономическо развитие на държавата, а понякога се определят и от политическите условия. Целите могат да бъдат:
* Привличане на местни и чуждестранни инвестиции. От една страна, инвестирането на собствената територия се стимулира за сметка на инвестициите в чужбина. От друга страна, чрез участие в изграждането на зоната чуждестранните компании се, възползват от възможността за повишаване нормата на печалбата чрез различни вносно-износни, митнически, данъчни и други облекчения.
* Създаването на условия за висок икономически растеж. Чрез конкуренцията се преследва увеличаване на технологичната сила и активност на всички области в икономиката (особено на тези, за които има благоприятни климатични условия). Заедно с това, производството на висококачествена продукция при ниска себестойност спомага за значително намаляване дела на вносните стоки. Нарастването на валутните постъпления се способства от по-чувствителното включване в международното разделение на труда не само в производствената област, но и в туризма, културата, курортната сфера.
* Участие на страната в международното разделение на труда чрез производството и експорта на конкурентноспособна продукция. Това е особено важно за страните в преход към пазарна икономика. При тях основен проблем остава липсата на пазар за продукцията, която в повечето случаи не отговаря на високите международни стандарти.
* Въвеждане на научно-технически разработки и авангардни технологии (родни и чуждестранни) с тенденция за внедряването им в националната икономика. В резултат на това се повишава ефективността чрез съкращаване на разходите, намаляване на заетите и др.
* Стимулиране на регионалната инфраструктура. За съживяването на малкия и средния бизнес в т. нар. "депресивни райони" е особено важно да се предоставят на предприемачите от тези райони свобода на стопанската дейност и значителни финансови облекчения.
* Обезпечаване на нови работни места. Заедно с това се постига и подобряване на квалификацията на работната сила, защото внедряването на най-новите научно-технически постижения предявява съответните по-високи изисквания относно способностите на работещите в зоните.

В зависимост от нивото на развитие на икономиката се дава предимство на едни или други цели като основни:

В развитите индустриални страни свободни икономически зони като правило се създават в изолирани райони с недоразвита инфраструктура и висока безработица. Стремежът е не толкова към привличане на чуждестранни инвестиции, колкото към създаване на условия за стимулиране на съществуващите производства, интегрирането им във вътрешния пазар и осигуряване на допълнителни работни места.

В новите индустриални страни от Азия акцентът е върху създаването на зони, предимно с експортна и научно-техническа насоченост, които да подпомогнат ръста на икономиката.

В постсоциалистическите страни се цели както привличането на чуждестранни капитали, така и мобилизиране на местните ресурси. Тук ударението се поставя върху създаването на условия за производство на конкурентноспособна висококачествена продукция, която не само да замени на вътрешния пазар вносните стоки, но и чрез експорт да доведе до увеличаване на валутните постъпления, разкриване на нови работни места, които да компенсират освободената работна сила от закритите, поради преструктуриране на икономиката, производства и отрасли. Най- подходящи и ефективни за страните в преход към пазарна икономика могат да бъдат: зоните с експортно производство, в които се стимулира производството на продукция с висока добавена стойност и наукоемкост (електроника и електротехника); зоните с малка територия, които изискват незначителни начални капитали; зоните в райони с добре развита инфраструктура; зоните, разположени близо до основни транспортни магистрали, международни летища или световни стопански центрове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, роля и видове свободните икономически зони. СИЗ в Дубай. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.