Същност на административния процес


Категория на документа: Право


§ 1. СЪЩНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС

Дейност на Изпълнителната власт:

1. Правотворческа дейност на ИВ - създаване на правни норми /макар и вторични/ - правилници, наредби, инструкции.

2. Правоприлагаща дейност на ИВ - издаване на ИАА.

3. Правораздавателна дейност на ИВ - разрешаване на админ. спорове.

Административният процес представлява система (съвкупност) от административнопроцесуални правни норми, определящи реда и формите за осъществяване на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата. Административният процес е форма, правна технология за осъществяване на държавното управление.

Административен процес в тесен смисъл - Административният процес в тесен смисъл е съвкупността от процесуално-правни норми, въз основа, на които се осъществява административното правораздаване, т. е. разрешаване от съдилищата със силата на присъдено нещо на административноправни спорове. Административното правосъдие е административен процес в тесен смисъл.

При тясно разглеждане - "процес" /само при административен спор, при процес/ е по-тясно понятие от "производство" /изпълнение на задължения, издаване на АА/.

Административен процес в широк смисъл - Административният процес в широк смисъл е дейност по прилагане на административнопроцесуалните норми. Това са нормите въз основа, на които се осъществява цялостната изпълнително-разпоредителна дейност, както и контролът върху нея, т.е. норми определящи реда за издаване, обжалване и изпълнение на АА, а също и редът за установяване на административните нарушения, налагането на административните наказания, оспорването на НП и тяхното изпълнение.

При широк смисъл - "процес" /съвкупност от различни адм. производства/ е по-широко понятие от "производство". Всяко адм. производство, част от процеса, има три основни стадия: 1) издаване; 2) контрол и 3) изпълнение. Задължителни фази - 1) и 3). Фаза 2) - не е задължителна, а възможна.

Административния процес на РБ включва следните производства:

1/ Административно правораздаване - адм. процес в тесен смисъл;

2/ производство по издаване на ИАА, по оспорването им по адм. ред и тяхното изпълнение /както и всяко производство за изпълнение на адм. задължения/;

3/ производство по издаване на НАА и ОАА, както и на други правни актове /констативни и др./ - юридически израз на изпълнителната дейност;

4/ производство по разглеждане и решаване на предложения и сигнали, обособено подобно на останалите производства в АПК;

5/ производства по установяване на адм. нарушения и по изпълнение на наказателни постановления и съдебни решения в административнонаказателния процес по ЗАНН;

6/ дейност по разглеждане от адм. органи на протестите и предложенията на прокурорите, подавани срещу тяхната незаконосъобразна дейност, и изпълнение на решенията, взети по тях;

7/ С приемането на ДОПК е създадено още едно админ. производство, което без съмнение трябва да се включи в широкото понятие за админ. процес.

Нормативна основа на административния процес в РБ - три групи норм. актове: 1) първа група - вкл. всички нормативни актове, които уреждат основни адм. производства, съставляващи в своята съвкупност широкото понятие за процес - АПК, ЗАНН, ЗСВ, ДОПК, ЗНА. 2) втора група - специални закони в отделни отрасли на държ. управление, имащи отношение към процеса, регламентиращи една или друга негова фаза - ЗУТ, ЗОВСили, ЗЛОДивеча, ЗОП, ЗДвП, ЗС и др. 3) трета група - по силата на препращането нормите им се прилагат в адм. процес - ГПК и НПК.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на административния процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.