Съотношение между право на собственост и право на ползване


Категория на документа: Право

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

К У Р С О В А Р А Б О Т А

По Вещно право

на тема

Съотношение между право на собственост и право на ползване. Разпределение на правомощията между собственика и ползвателя.

Изготвил: Проверил :

София

Съдържание :

I.Въведение.

II. Изложение.

1. История и характеристика на правото на собственост и правото на ползване.
2. Правото на собственост и правото на ползване в съвременното право.

2.1. Понятие за правото на собственост
2.2. Съдържание на правото на собственост. Права и задължения на собственика.
2.3. Ограничения на правото на собственост.
2.4. Понятие за правото на ползване.
2.5. Съдържание на правото на ползване. Права и задължения на ползвателя.

3. Разграничение между правото на собственост и правото на ползване. Разпределение на правомощията между собственика и ползвателя.

III. Заключение.

IV. Използвана литература.

I. Въведение.

Предмет на настоящото изследване е съотношението между правото на собственост и правото на ползване. Разглеждайки ги първоначалмо поотделно, ще се стремим към максимална яснота в изясняването на основните им характеристики, за да достигнем до изводи относно разпределението на правомощията между собственика и ползвателя накрая. Главна цел ще бъде откриване на допирните им точки и открояване на разграничителните им критерии.

Правото на собственост е централен институт в системата на вещните права, нормите на който отразяват и едновременно укрепват съществуващия в държавата социално-икономически строй и доминиращите обществени отношения в него. Често дори за това доколко една държава е правова се преценява според това дали я има и до каква степен е защитена собствеността. То до определена степен предопределя всички други институти на частното право. Така е, защото правото на собственост дава юридическа санкция на основните производствени отношения в обществото.

Правото на собственост съществува в една или друга форма почти през цялата история на човечеството. Появява се дори много по-рано, отколкото се е зародила самата държавност. Още в древността, когато е трябвало да бъде разпределена плячката между воюващите се появява и собствеността над нея. В продължение на много векове правото на собственост се е променя, преобразува и усъвършенства.

В наши дни въпросите за правото на собственост и правото на ползване са добре проучени . Имуществените отношения са изцяло уредени от гражданското право. Правото на собственост спада към, т.нар. ''пълни вещни права'' и дава най-пълна власт върху опредлена вещ, докато правото на ползване се причислява към "ограничените вещни права". Собственикът непосредствено и независимо може да владее, да ползва и да се разпорежда със своя вещ. Съдържанието на правото на собственост се разкрива благодарение на отношенията на собственика с други лица, несобственици,какъвто именно е и ползвателя, и връзките, произтичащи от тях по отношение имуществото на първия, в процеса на потребление, производство и замяна. Правото на собственост заема такова господстващо положение в системата всички други вещни права , че те се явяват производни от него. Производно от собствеността право е и правото на ползване. То принадлежи на системата от т.нар. ''вещни права върху чужда вещ''и е със значително по-стеснен кръг от правомощия в сравнение с този на собствеността. Носителят на ограничено вещно право може да упражнява или само някои от правомощията (владение и ползване) , или пък да ги упражнява в ограничен обем. Ползвателят може да ползва веща само съобразно предназначението и , без да я променя съществено

По-подробно в изложението ще бъдат разгледани режимите на правото на собственост и на правото на ползване и съотношението между тях, явяващо се цел на настоящата курсова работа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съотношение между право на собственост и право на ползване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.